رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-52

10.22059/jflr.2019.250069.459

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی


برنامه‌ریزی راهبردی و دقت و شیوایی در فراگیری زبان دوم

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 191-214

10.22059/jflr.2014.62309

عباسعلی رضایی؛ مصطفی مهدی زاده


مطالعة تطبیقی ضمایر شخصی در فارسی و ژاپنی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 201-242

10.22059/jflr.2013.57271

زهرا صالحی؛ نگار داوری اردکانی


آموزش زبان‌های خارجی در پرتو چالش‌های تدریس فرهنگ

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 37-55

فرزانه تاج آبادی؛ فردوس آقاگل زاده


بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-58

10.22059/jflr.2012.30582

آرمین فاضل زاد؛ نعیمه سادات غروی