بررسی مقاله بدون نوبت

قابل توجه تمامی اساتید و نویسندگان محترم: این نشریه کلیه مقالاتی را که نویسنده با یک هیات علمی غیر ایرانی (دارایh-index بالا)  به صورت مشترک و دوزبانه ارسال نماید، خارج از نوبت داوری، بررسی و در صورت تایید چاپ می‌نماید.