رابطة صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای زبانشناسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری

چکیده

اینمقاله برآنست تااحتمال حدس معنای واژگان وعدم ارجاع پی‌در‌پی به فرهنگ لغاترادرفرایندترجمه بررسی کندوبهامکان آموزش اینشیوه بهمترجمان بپردازد.سؤالی کهاین تحقیق درپی یافتنپاسخی برایآنست این می‌باشد که آیادرترجمه،می‌توان تفاوتی درترجمةانواع مختلف واژه،اعم ازبسیطومرکبواشتقاقی قائل شد،به گونه‌ای که باعدم رجوع پی‌در‌پی به فرهنگ لغات،ترجمة متون باسرعت بیشتری انجام شودوبه فراینددرک آسیب نرسد؟وآیامی‌توان باآموزش ساختارواژگان زبان به مترجم،به ترجمة وی سرعت بیشتر داده وکیفیت انتقال مفاهیم رابالاتر ببریم؟برای پاسخ‌گویی به این سؤال،چهار متن باموضوع سفرنامه انتخاب شدو700 واژة محتوایی ازهر متن استخراج گردید.سپس به بررسی انگیختگی(رابطة مستقیم بین صورتومعنا)درواژگان مرکبواشتقاقی این متون پرداخته شدوبابررسی‌های آماری این نتیجه به دست آمدتعدادواژگانی که ازترکیب معنای اجزای تشکیل دهندة واژه می‌توان به معنای کل واژه دست یافت وبه عبارتی واژگان انگیخته،هم درمیان واژگان مرکب وهم واژگان اشتقاقی،بیش ازواژگان نیمه‌انگیخته و ناانگیخته است.بنابراین دربرخی متون،مترجم بایافتن ودانستن معنای واژگان بسیط وساختارواژه،می‌تواندمعنای واژگان مرکب ویااشتقاقی راکه باآنها مواجه می‌شود،تاحدزیادی حدس بزندونیازبه صرف وقت برای یافتن معنای واژگان مرکبواشتقاقینیست.

عنوان مقاله [English]

The Relation Between Form and Meaning in Different Kinds of Words and the Study of the Probability of Guessing Meaning of Compound and Derivational Words in the Process of Translation

نویسندگان [English]

  • Shahla Sharifi 1
  • Leila Erfaniyan Qonsoli 2
چکیده [English]

Inthis paperwe try to study theprobability ofguessing themeaning ofwords without continuosly referring to thedictionary for translation.If this is a useful method,we can teach it to translators.The questions this research tries to answer are as follows:1)Can we differentiate the different sorts of words(simple,compound and derivational words)intranslation inaway thatwe would nottneed to continuously refer to the dictionary,and thus increase the pace of translation without damaging the process of reception?2)Can we teach this methodtotranslatorstoacceleratethe pace of their translation and promote the quality of translation?To answer these questions,we considered four passages with the subject of travel writing and extracted700content wordsfrom them.We then considered the motivation(the relation between form and meaning)in compound words and derivational words.After using statisticalmethods,we concluded thatthe number ofthe wordsthat we can gofrom form to their meaning(motivated words)both in compound and in derivational words is more than semi motivated and dark words.Therefore,in translating some texts,the translatorcan understand the meaning ofderivational and compound...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound Words
  • derivational words
  • Motivation
  • Simple Words
  • Translation