رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه زبانشناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از پویاترین گستره‌های پژوهشی در زبانشناسی اجتماعی، جستار در زمینۀ رمزگردانی، به‌ویژه در سه دهۀ گذشته بوده است. رمزگردانی یکی از پدیدارهای زبانی برآمده از هم‌کنشی زبان‌ها، به‌ویژه در جوامع دو یا چندزبانه است. تعریفهای گوناگونی برای رمزگردانی ارائه شده که بهسختی می‌توان میان آنها به نقطۀ مشترکی دست یافت. از این رو پرداختن به این تعاریف، با هدف رسیدن به تعریفی کاربردی و فراگیر یا دستهبندی نظاممند تعریفهای موجود ضروری مینماید. ارتباط میان رمزگردانی و دیگر پدیدههای زبانی برآمده از برخورد زبانها نیز درخور توجه است. در پژوهش پیش رو به موضوع رمزگردانی و تعریفهای گوناگون آن، پیشینۀ مطالعاتی آن، ارتباط آن با دیگر پدیده‌های حاصل از برخورد زبانی همچون دو/چندزبانگی، وامگیری، رمزآمیزی، تداخل، زبان آمیخته و نیز فواید مطالعۀ رمزگردانی و برخی از کارکردهای آن پرداخته میشود. این مقاله بخشی از یک کار پژوهشی گستردهتر دربارۀ جنبههای گوناگون رمزگردانی است که دیگر بخشهای آن، در آینده-ای نزدیک، ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Code-Switching and Its Relationship to Other Language Contact Phenomena

نویسندگان [English]

  • Parsa Bamshadi 1
  • Negar Davari Ardakani 2
1 Shahid Beheshti University
2 Department of Linguistics, Faculty of Literatures and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the last three decades, code-switching has been one of the most interesting issues in the field of sociolinguistics. Code-switching is a language contact phenomenon which can be seen in many bi/multilingual societies. Various definitions are suggested for code-switching that one cannot easily find a common point among them. Therefore, it is necessary to try to find a practical and comprehensive definition or a systematic classification of the existing definitions. The relationship between code-switching and other language contact phenomena is important as well. In the present study, we deal with the issue of code-switching and its various definitions, its previous studies, its relationship to other language contact phenomena (such as bi/multilingualism, linguistic borrowing, code-mixing, interference and mixed language), its functions as well as the advantages of studying it. This research is a part of a wider research project dealing with various aspects of code-switching which its other parts will be presented in the near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • code-switching
  • Sociolinguistics
  • borrowing
  • bilingualism
  • multilingualism
  • language contact
احمدی، شاهو ( 1392 ). بررسی پدیده رمزگردانی در کلا سهای آموزش زبان انگلیسی در محی طها ی
دوزبانه: مطالعه موردی شهر سنندج. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه ایلام.
رمزگردانی و رمزآمیختگی (مطالعه موردی » .( عموزاده، محمد و رحمان ویسی حصار ( 1393
.99- زبا نپژوهی، شمارة 12 ، صص 125 .«( کلاس های آموزش زبان انگلیسی در شهرستان بوکان
دلایل رمزگردانی زبانی » .( حیدری، عبدالحسین، مهدی سمائی، لطیف عطاری و افسر روحی ( 1392
، نوآور یهای آموزشی، شمارة 47 .« معلمان در کلاس های ابتدایی مناطق دوزبانه ترکی آذری فارسی
.110- صص 124
48 پژوهش های زبانشناختی در زبا نهای خارجی، دورة 9، شمارة 1، فروردین 1398
نامة فرهن گ، شمارة .« رمزگردانی: نشانة برجسته سازی در دوزبانگی » .( ضیاء حسینی، سیدمحمد ( 1378
.78- 34 ، صص 83
مدرسی، یحیی ( 1387 ). درآمدی بر جامع هشناسی زبان. تهران: انتشارات پژوهشگاه و علوم انسانی.
Alvarez-Cáccamo, Celso. (1998). “From ‘Switching Code’ To ‘Code-Switching’”. In P.
Auer (ed.), Code-Switching in Conversation: Language, interaction and identity
(pp.29-48). London/New York: Routledge.
Appel, René and Pieter Muysken. (1987/2005). language contact and bilingualism.
Amsterdam: Amsterdam Academic Archive.
Auer, Peter. (1984). Bilingual Conversation. Amsterdam: John Benjamins.
--------------. (1998). “Bilingual Conversation”. In P. Auer (ed.), Code-Switching in
Conversation: Language, interaction and identity (pp.1-24). London/New York:
Routledge.
--------------. (1999). “From codeswitching via language mixing to fused lects: Toward a
dynamic typology of bilingual speech”. International Journal of Bilingualism, 3 (4):
309–332.
Backus, Ad. (2003). “Units in code switching: Evidence for multimorphemic elements in
the lexicon”. Linguistics, 41 (1): 83–132.
Bakker, Peter. (2003). “Mixed languages as autonomous systems”. In Y. Matras and P.
Bakker (eds.), The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances
(pp. 107-50). Berlin: Mouton de Gruyter.
Bani-Shoraka, Helena (2005). Language Choice and Code-switching in the Azerbaijani
Community in Tehran: A Conversation Analytic Approach to Bilingual Practices.
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Bloomfield, Leonard. (1933). Language. New York: Holt.
Boztepe, Erman. (2003). “Issues in code-switching: competing theories and models”.
Working Papers in TESOL & Applied Linguistics, 3 (2): 1-27.
Brown, Keith & Jim Miller. (2013). The Cambridge Dictionary of Linguistics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bullock, Barbara E. & Almeida Jacqueline Toribio. (eds.) (2009). The Cambridge
Handbook of Linguistic Code-switching. Cambridge: Cambridge University Press.
Clyne, Michael. (1987). “Constraints on code switching: How universal are they?”.
Linguistics, 25 (4): 739–764.
--------------------. (2003). Dynamics of Language Contact. Cambridge: Cambridge
University Press.
رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدید ههای حاصل از برخورد زبانی 49
Crystal, David. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. MA, Oxford:
Blackwell Publishing.
Deumert, Ana. (2011). “Multilingualism”. In R. Mesthrie (ed.), The Cambridge
Handbook of Sociolinguistics (pp. 261-282). Cambridge: Cambridge University
Press.
Diebold, A. Richard. (1961). ‘Incipient bilingualism’, Language 37: 97–112.
Fano, R.M. (1950). ‘The information theory point of view in speech communication’,
Journal of the Acoustical Society of America, 22, 6: 691–696.
Fries, Charles C., and Kenneth L. Pike. (1949). ‘Coexisting phonemic systems’,
Language, 25, 1: 29–50.
Gardner-Chloros, Penelope. (2009). Code-switching. Cambridge: Cambridge University
Press.
Grosjean, François. (1982). Life with two languages. Cambridge, MA: Cambridge
University Press.
------------------------. (2001). “The bilingual’s language modes”. In J. L. Nicol (ed.), One
mind, two languages: Bilingual language processing (pp. 1–22). Oxford/MA:
Blackwell.
Gumperz, John J. (1958). ‘Dialect differences and social stratification in a North Indian
village’, American Anthropologist 60 : 668–681.
---------------------. (1961). ‘Speech variation and the study of Indian civilization’,
American Anthropologist 63 : 976–988.
---------------------. (1964). “Hindi-Punjabi code-switching in Delhi”. Proceedings of the
9th International Congress of Linguists. Cambridge, MA, The Hague: Mouton, pp.
115–24.
---------------------. (1982). Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University
Press.
Gumperz, John J., and C.M. Naim (1960). ‘Formal and informal standards in Hindi
regional language area’, in Charles A. Ferguson and John J. Gumperz (eds.)
Linguistic Diversity in South Asia, 92–118 (International Journal of American
Linguistics, 26, 3, Part 3).
Haugen, Einar. (1953). The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual
Behaviour. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
------------------. (1956). Bilingualism in the Americas: A Bibliography and Research
Guide, Alabama: University of Alabama Press / American Dialect Society.
Hoijer, Harry. (1948). ‘Linguistic and cultural change’, Language, 24, 4: 335–345.
50 پژوهش های زبانشناختی در زبا نهای خارجی، دورة 9، شمارة 1، فروردین 1398
Jafari, Zohre. (2011). The Facilitative and Debilitative Role of Code-switching: Types,
Functions and Gender Preferences among Iranian EFL Teachers and Language
Learners. M.A. Thesis, University of Kashan.
Jakobson, Roman. (1961). ‘Linguistics and communication theory’, in Roman Jakobson
(ed.) On the Structure of Language and Its Mathematical Aspects: Proceedings of the
XIIth Symposium of Applied Mathematics (New York, 14–15 April 1960),
Providence, R.I.: American Mathematical Society, 245–252.
Jakobson, Roman, Gunnar, M. Fant and Morris Halle. (1952). Preliminaries to Speech
Analysis: The Distinctive Features and their Correlates, Cambridge, Mass.: The MIT
Press. Reprinted in Selected Writings [of Roman Jakobson]. Major Works, 1976–
1980, Vol. 8, Berlin/New York/Amsterdam: Mouton de Gruyter, 583–646. (Page
references in the text are to the reprinted edition.)
Kharkhurin, Anatoliy V. and Li Wei. (2014). “The role of code-switching in bilingual
creativity”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,
http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2014.884211.
Mahootian, Shahrzad. (2006). “Code Switching and Mixing”. In K. Brown (ed.),
Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. 2 (pp. 511-527). Oxford: Elsevier
Matras, Yaron. (2009). Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.
McClure, Erica. (1977). “Aspects of code-switching in the discourse of bilingual
Mexican-American children”. In M. Saville-Troike (ed.), Linguistics and
anthropology (pp. 93–115). Washington, D.C.: Georgetown University Press.
McCormick, K. M. (2001). “Code-switching: Overview”. In R. Mesthrie (ed.), Concise
Encyclopedia of Sociolinguistics (pp. 447-454). Oxford: Elsevier.
Meakins, Felicity. (2013). “Mixed languages”. In P. Bakker and Y. Matras (eds.),
Contact languages: a comprehensive guide (pp. 159-228). Berlin/Germany: De
Gruyter Mouton.
Meeuwis Michael and Jan Blommaert. (1998). “A Monolectal View of Code-Switching”.
In Auer, P. (ed.), Code-Switching in Conversation (pp. 76-100). London/New York:
Routledge
Mesthrie, Rajend. (2002). “Code-mixing”. In R. Mesthrie (ed.), Concise Encyclopedia of
Sociolinguistics (pp. 442-443). Oxford: Elsevier.
Muysken, Pieter. (2000). Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing. Cambridge
University Press.
---------------------. (2011). “Code-switching”. In R. Mesthrie (ed.), The Cambridge
Handbook of Sociolinguistics (pp. 301-314). Cambridge: Cambridge University
Press.
Myers-Scotton, Carol. (1993). Social Motivation for Codeswitching: Evidence from
Africa. Oxford: Clarendon Press.
رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدید ههای حاصل از برخورد زبانی 51
----------------------------. (2002). Contact Linguistics: Bilingual Encounters and
Grammatical Outcomes. Oxford: Oxford University Press.
----------------------------. (2003). “What lies beneath: Split (mixed) languages as contact
phenomena”. In Y. Matras and P. Bakker (eds.), The Mixed Language Debate (pp.
73-106). Berlin: Mouton de Gruyter.
----------------------------. (2006). Multiple voices: An introduction to bilingualism.
Oxford/ MA: Blackwell.
Naseh Lotfabbadi, Leyla. (2002). Disagreement in agreement: A study of grammatical
aspects of codeswitching in Swedish/Persian bilingual speech. Ph.D. dissertation,
Stockholm University.
Paradis, Michel. (1993). “Linguistic, psycholinguistic, and neurolinguistic aspects of
“interference” in bilingual speakers: The activation threshold hypothesis”.
International Journal of Psycholinguistics, 2 (26): 133–145.
Pfaff, Carol W. (1979). “Constraints on language mixing: Intrasentential code-switching
and borrowing in Spanish/English”. Language, 55 (2), 291–318.
Poplack, Shana. (1980). “Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en
español: toward a typology of code-switching”. Linguistics, 18: 581–618.
--------------------. (1987). “Contrasting patterns of code-switching in two communities”.
In E. Wande, J. Anward, B. Nordberg, L. Steensland and M. Thelander (eds.),
Aspects of multilingualism: Proceedings from the Fourth Nordic Symposium on
Bilingualism (pp. 51–77). Uppsala: Borgströms.
Rezaeian, Fereshteh. (2009). Structural and Social Aspects of Codeswitching among
Iranian/Canadian Bilinguals. M.A. Thesis, Simon Fraser University.
Sebba, Mark. (2009). “On the notions of congruence and convergence in codeswitching”.
In B. E. Bullock & A. J. Toribio (eds.), The Cambridge Handbook of
Linguistic Code-switching (pp. 40-57). Cambridge: Cambridge University Press.
Treffers-Daller, Jeanine. (2009). “Code-switching and transfer: an exploration of
similarities and differences”. In B. E. Bullock & A. J. Toribio (eds.), The Cambridge
Handbook of Linguistic Code-switching (pp. 58-74). Cambridge: Cambridge
University Press.
Vogt, Hans. (1954). ‘Language contacts’, Word 10, 2–3: 365–374.
Wardhaugh, Ronald. (2006). An Introduction to Sociolinguistics. MA, Oxford: Blackwell
Publishing.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 25-52