پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (JFLR) - کاربران