اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

پرویز البرزی ورکی (دانشگاه تهران)

محمد امیریوسفی (دانشگاه اصفهان)

امریتا بانادوس (دانشگاه کانسپسیون)

محمود بی جن خان (دانشگاه تهران)

رضا پیش قدم (دانشگاه فردوسی مشهد)

سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی (دانشگاه تربیت مدرس)

رابین دانبار (دانشگاه آکسفورد)

مهدی دهمرده (دانشگاه تهران)

سید آیت اله رزمجو (دانشگاه شیراز)

محمدجواد رضایی (دانشگاه یزد)

علی باقر طاهری نیا (دانشگاه تهران)

لازارو رینو کاپوتو (دانشگاه رم تورورگاتا)

کلیر کرمش (دانشگاه برکلی کالیفرنیا)

سانگ دو کیم (دانشگاه کره)

ایشی گورو کی (مرکز ملی زبان و زبان شناسی ژاپن)

محمدرضا عنانی سراب (دانشگاه شهید بهشتی)

سید محمد علوی (دانشگاه تهران)

شری کیشور میشرا (دانشگاه بنارس)

علی اصغر رستمی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)

حمیده معرفت (دانشگاه تهران)

مجید نعمتی (دانشگاه تهران)

علیرضا ولی پور (دانشگاه تهران)

چاو ون (دانشگاه زبان پکن)

 

مدیر مسئول

علیرضا ولی پور

زبان روسی استاد، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alreva/
alrevaut.ac.ir
0000-0002-1533-1529

سردبیر

مهدی دهمرده

آموزش زبان انگلیسی دانشیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/dahmardeh
damardehut.ac.ir
0000-0002-5548-1548

اعضای هیات تحریریه

پرویز البرزی ورکی

زبان آلمانی دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/palborzi/
palborziut.ac.ir
0000-0002-4470-1007

مدیر داخلی

سوده اقتصاد

دانشگاه تهران. دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

seghtesadut.ac.ir

کارشناس نشریه

رحمان آرمیده

کارشناس نشریه. دانشگاه تهران

r_aramideut.ac.ir