داوران

 

 

وظایف داوران (Reviewers’ responsibility)

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله یاری رسانده، و از طریق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات نویسندگان کمک می کنند.
 • داور انتخابی می بایست بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.
 • داور به لحاظ حرفه ای  باید در حوزة موضوعی مقاله صاحبنظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزة تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتوانددر مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد، اجتناب کند.
 • داور نباید مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را برای داوری قبول کند.
 • داور نباید داوری مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید.
 • در صورت پذیرش داوری مقاله، داور موظف است نظرات تخصصی و اصلاحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت نیاز با ارائه مدارک لازم در مهلت زمانی تعیین شده به سردبیر مجله و نویسندگان ارائه نماید. بررسی دقیق مراجع، جداول، تصاویر و دیگر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور می باشد.
 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • از داور انتظار می رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله، به سردبیر مجله و نویسنده (نویسندگان) ارائه کند.
 • انتظار می رود داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 • از داوران انتظار میرود در صورتیکه مقاله از لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصلاح آن بر اساس سلیقه و اولویتهای شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آنها احتیاج دارد نه خدمات ویراستاری ایشان.
 • داور موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می باشد. همچنین از داور انتظار می رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به نویسندگان یادآوری کند.
 • داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن با دیگران احتراز نماید.
 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یادیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبار سازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از انچه توسط مجله چاپ شده است نمی باشد.
 • داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله رابه فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
 • از داوران انتظار می رود در گزارش "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی"  و ارسال مستندات مربوطه،  به سردبیر مجله جدیت و اهتمام به خرج دهند.
  نام نام خانوادگی سمت / سازمان
  هوشنگ خوش سیما دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه چابهار
  افسانه سعید اختر استادیارآموزش زبان انگلیسی، دانشگاه محقق اردبیلی
  پروین احمدی دانشیارگروه زبانهای دانشگاه الزهرا
  محمد رحیم احمدی دانشیارمترجمی زبان فرانسه، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
  میریلا احمدی دانشگاه  گروه زبانهایتربیت مدرس
  معصومه احمدی شیرازی استادیاردانشیار گروه سایر زبانهای دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تهران
  محمد احمدی صفا دانشیار گروه زبانهای بوعلی سینا همدان
  محمد احمدنژاد استادیارآموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
  سهراب آذرپرند استادیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
  سیروس ایزدپناه استادیار گروه زبانهای دانشگاه آزاد اسلامی
  اعظم استاجی دانشیار گروه زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  ابراهیم استارمی استادیار گروه زبانهای دانشگاه شهید بهشتی
  سید علی استوار نامقی دانشیار گروه زبانهایدانشگاه صنعتی شاھرود
  اسفندیار اسفندی دانشیار گروه فرانسه دانشگاه تهران
  رجب اسفندیاری دانشیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، داشکده علوم انسانی، گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی
  علی یاسینی دانشیارگروه مدیریت آموزشی
  حمید اشرف استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، ایران
  نرجس اشعری تبار استادیارگروه آموزش زبان انگلیسی-دانشکده علوم انسانی-واحد قم-دانشگاه آزاد اسلامی- قم-ایران
  مرضیه اطهاری نیک عزم استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی
  فرزانه اعظم لطفی استاد یار  و عضو هیت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  فرزانه اعظم لطفی استادیار زبان اردو دانشگاه تهران
  مهدی افخمی نیا دانشیار گروه زبانهای دانشگاه تبریز
  شهرام افراز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
  زهرا افضلی دانشیارگروه عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
  کتایون افضلی دانشگاه گروه زبانهای شیخ بهایی
  محمد افضلی شهری استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه قم، قم
  فردوس آقاگل زاده استادگروه زبان شناسی- دانشگاه تربیت مدرس
  سوده اقتصاد استادیاردانشگاه تهران. دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
  اسحق اکبریان دانشیار گروه زبانهای دانشگاه قم
  اسحق اکبریان استادیار گروه زبانهای دانشگاه قم
  فاطمه اکبری زاده استادیارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا
  سید حسام الدین آل یاسین استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
  پرویز البرزی ورکی دانشیار گروه زبانهای دانشگاه
  زهرا امیریان استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  محمد رضا امیریان استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه سبزوار
  محمد امیریوسفی استادیار گروه زبانهای دانشگاه اصفهان
  سعیده آهنگری استادیارگروه اموزش زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی ،تبریز، ایران
  توران آهور استادیارگروه آموزش زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  عصمت بابایی دانشیارگروه زبانهای دانشگاه خوارزمی
  هاجر بابایی ماهانی نژاد مربی هیئت علمی گروه ژاپنی دانشگاه تهران
  نسیبه باقرپور  استادیار گروه زبانهای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  علی باقر طاهری نیا استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
  رضا باقری نویسی استادیار،گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه قم، قم، ایران
  ساسان بالغی زاده دانشیار گروه زبانهای دانشگاه شهید بهشتی
  محمود بی جن خان دانشیار گروه زبانهای دانشکده ادبیات
  نسرین بحرینی استادیار گروه سایر زبانهای دانشگاه تهران
  امین بذرافشان استادیار گروه گروه چینی دانشگاه تهران
  سوده بردبار استادیار گروه دانشگاه علوم پزشکی ایران
  داوود برزآبادی فراهانی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
  حسین بزرگیان استادیار  زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
  علی بیکیان استادیارزبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  علی بیکیان استادیارگروه زبان، دانشکده مدیریت و علوم انسانی مدیر روایط بین الملل دانشگاه
  ابوطالب بیگ محمدی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران
  حسن بلخاری استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران
  معصومه بمانی استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
  حمیده بهجت استادیاردانشکده زبانها و ادبیات خارجی
  کاوه بهرامی استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
  کاوه بهرامی استادیارگروه زبان آلمانی دانشگاه شهید بهشتی
  مهری بهرام بیگی  دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
  کیهان بهمنی استادیار گروه زبانهای دانشگاه البرز
  بیوک بهنام دانشیارگروه زبان انگلیسی. دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی. دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. تبریز. ایران
  حسن پروان مربی گروه مترجمی آلمانی - دانشکده زبانها و ادبیات خارجی - دانشگاه تهران
  خلیل پروینی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
  رضا پیش قدم استادگروه  زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  محمدرضا پهلوان نژاد دانشیار زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  مصطفی پورحاجی استادیار  گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  ضیاء تاج الدین استاد گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
  غلامرضا تجویدی دکتری زبان انگلیسی 
  محمد حسن تحریریان استاد گروه زبانهای دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
  محبوبه تقی زاده استادیار گروه زبانهای دانشگاه علم و صنعت
  محمد تقوی دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو شورای علمی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
  محمد تمیمی مربی گروه زبانهای دانشگاه شیراز
  علی اکبر جباری دانشیار عضو هیات علمی- گروه زبان انگلیسی- دانشگاه یزد
  محمود جعفری دهقی استاد تمام فرهنگ و زبانهای باستانی  دانشگاه تهران
  منوچهر جعفری گهر دانشیار گروه و مدیر روابط بین الملل دانشگاه پیام نور
  سارا جلالی استادیارگروه زبانهای دانشگاه ارومیه
  مریم جلالی استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  مهری جلالی استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان،‌تهران، ایران
  علیرضا جلیلی فر استاد گروه زبانهای دانشگاه شهید چمران اهواز
  ناهید جلیلی مرند دانشیار گروه زبانهای  دانشگاه الزهرا (س)
  عزیره چالاک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه زبان انگلیسی
  فاطمه چهکندی استادیار گروه زبانهای دانشگاه بیرجند
  محمدحسین حدادی استادیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  نسرین حدیدی تمجید استادیار گروه انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  فرخ لقا حیدری استادیار گروه زبانهای دانشگاه سیستان و بلوچستان
  حسین حیدری تبریزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه زبان انگلیسی
  اکبر حسابی استادیار گروه زبانهای دانشگاه اصفهان
  محمدتقی حسنی استادیار زبانشناسی کاربردی/ TEFL، دانشگاه امام حسین، تهران و دانشگاه البرز، قزوین، ایران
  آیت حسینی استادیار زبان و زبانشناسی دانشگاه تهران
  امیر حسینی دانشیار گروه زبانهای دانشگاه تهران 
  سید آیت حسینی استادیارعضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
  آیت حسینی (دانشگاهی) استادیاراستادیار/ گروه زبان و ادبیات ژاپنی/دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
  رضوان حسن زاده استادیار گروه روسی، دانشگاه شهید بهشتی
  آذین حسین زاده دانشیار-گروه زبان و ادبیات فرانسه-دانشگاه حکیم سبزواری
  آذر حسینی فاطمی استادگروه زبانهای دانشگاه فردوسی مشهد
  نادر حقانی دانشیار گروه زبان آلمانی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
  مریم حق روستا استاد گروه زبان اسپانیای دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  رضا خانی دانشیارگروه زبان ، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  ابراهیم خدادادی استادیار گروه زبانهای دانشگاه فردوسی مشهد
  ابوالقضل خدامرادی استادیار گروه زبان انگلیسی- دانشگاه فرهنگیان-اراک
  رضا خیر آبادی استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش
  زهرا خزاعی راوری استادیارگروه زبانهای خارجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
  علی خزاعی فر دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی
  بهاره خزاعی نژاد استادیار گروه زبانهای دانشگاه شیخ بهایی
  علی اکبر خمیجانی فراهانی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
  هوشنگ خوش سیما استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  المیرا دادور استاد گروه فرانسه دانشگاه تهران
  مریم دانای طوس دانشیاردانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
  سمیه داوری فارغ التحصیل پردیس البرز دانشگاه تهران
  نگار داوری اردکانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  علی درخشان حصاری دانشیار گروه زبان دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
  علی درزی استاد  گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
  سید رضا دشتستانی استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  غلامرضا دین محمدی استادیار گروه ادبیات و. علوم انسانی دانشگاه تهران
  محمود دهقان استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
  مسعود دهقان استادیارگروه زبانشناسی دانشگاه کردستان
  مهدی دهمرده دانشیار گروه سایر زبانهای دانشگاه تهران
  افسانه دهناد استادیاردانشگاه علوم پزشکی ایران
  محمدرضا دوستی زاده استادیار گروه آلمانی دانشگاه تهران
  حسن ذوالفقاری دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه تربیت مدرس تهران
  جمیله راحمی استادیار گروه زبانهای دانشگاه فرهنگیان اصفهان
  علی رجایی استادیار زبان آلمانی دانشگاه اراک
  مسعود رحیم پور استاد دانشگاه سراسری تبریز
  سعید رحیمی پور استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
  سیدآیت اله رزمجو دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شیراز
  علی اصغر رستمی ابوسعیدی استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، واحد کرمان، ایران
  قدرت رستملو استادیار گروه زبانهای دانشگاه امام حسین (ع)
  مژگان رشتچی دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  ناصر رشیدی استاد زبانهای خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز
  رضا رضایی دانشیارزبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان
  عباسعلی رضایی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
  محمد جواد رضایی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
  علیرضا رضائی استادیار گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران
  وجیهه رضوانی استادیار گروه روسی دانشگاه الزهرا
  حسین رضویان استادیارگروه زبانشناسی- دانشگاه سمنان
  محمد حسین رمضان کیایی استادیارگروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران
  افسر روحی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اردبیل
  علی روحانی دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد 
  رعنا رئیسی استادیار زبان و ادبیات آلمانی، ارمنی و چینی دانشگاه اصفهان
  عباسعلی زارعی دانشیار زبان انگلیسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
  غلامرضا زارعیان دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری،
سبزوار، ایران
  اسماعیل زارع بهتاش دانشیارگروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  محمد صدیق زاهدی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، سنندج، ایران
  هوشنگ یزدانی قره‌آغاج استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک
  مسعود یزدانی مقدم استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
  بهرام زینالی دانشیار گروه زبان روسی دانشگاه تهران
  حامد زندی استادیار گروه زبان دانشگاه زنجان
  سیدحسن زهرایی استاد تمام گروه زبان روسی دانشگاه تهران
  صدیقه زودرنج استادیارگروه عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
  فرناز ساسانی استادیارمترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی
  فرهاد ساسانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا
  داود سپاهی مربی گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
  الهه ستوده نما استاد گروه انگلیسی دانشگاه الزهرا
  صمد سجادی استاد گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
  مسعود سیری استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
  راجیش سرکار استادیار دانشگاه بنارس گروه زبان سانسکریت  هندوستان - بنارس
  حسین سرکار حسن خان استادیار گروه زبان آلمانی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
  سید امیر حسین سرکشیکیان استادیارگروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آراد اسلامی واحد قم، قم، ایران
  مسعود سعیدی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
  مهناز سعیدی استادیار گروه انگلیسی دانشگاه آزاد تبریز
  مهناز سعیدی استادیار گروه انگلیسی دانشگاه آزاد تبریز
  زهره سیفوری دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زبان انگلیسی، تبریز، ایران
  علی سلامی استادیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  حبیب سلیمانی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانی
  حسن سلیمانی دانشیار گروه زبان دانشگاه پیام نور
  محمدعلی سلمانی ندوشن دانشیار بگروه پژوهشی علوم انسانی نیاد دانشنامه نگاری ایران
  مرضیه سوزنده فر استادیار گروه زبان دانشگاه جهرم
  یسرا شادمان استادیارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا(س)
  مصطفی شاهمرادی استادیار گروه زبان چینی دانشگاه تهران
  محسن شجاعی دانشیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
  حسین شیخی استادیار گروه زبان و ادبیات روسی  و اسلاوی  دانشگاه شهید بهشتی
  ناهید شیخی جولاندان استادیار گروه روسی دانشکده زباتها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  محسن شیرازی زاده استادیار گروه زبان دانشگاه الزهرا
  بابک شریف دکتری زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان
  عنایت اله شعبانی استادیار گروه زبانهای خارجی-دانشگاه علوم پزشکی تهران
  کریم شعبانی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه علامه محدث نوری
  ملاحت شعبانی مینااباد استادیار گروه زبان دانشگاه پیام نور
  مریم شفقی دانشیار گروه روسی دانشگاه علامه طباطبایی.
  زهرا شهسوار استادیار دانشکده پیراپزشکی شیراز
  محمد صالحی دانشیار گروه زبان دانشگاه صنعتی شریف
  رضا مراد صحرایی دانشیار گروه زبانشناسی_دانشگاه علامه طباطبایی
  رحمان صحراگرد دانشیار گروه زبان دانشگاه شیراز
  احمد صفارمقدم استادیارگروه آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌ زبانان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  فضل‌الله صمیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
  سید حسن طالبی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
  پویان طاهری استادیار دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
  محمد طاهرنیا استادیار دانشگاه البرز آموزش زبان
  محمد ظهرابی استادیار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  مینو عالمی دانشیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی
  علیرضا عامری استادیار گروه زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  آزیتا عباسی استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا (س)
  غلامرضا عباسیان استادیار گرو هزبان انگلیسی دانشکاه امام علی
  احمد عباسی فرد استادیار گروه زبان دانشگاه آزاد نراق
  رضا عبدی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی
  اکبر عبداللهی استادیار گروه زبان دانشگاه تهران
  محمد عبداللهی استادیار گروه زبان دانشگاه بویین زهرا
  موسی عبدالهی استادیار گروه زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی
  علی عرب مفرد استادیار گروه زبان دانشگاه گلستان
  علی عرب مفرد استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان
  فاطمه عسگری استادیار گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  حمید علامی دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی -دانشگاه تربیت مدرس
  گودرز علیبخشی دانشیار گروه ادبیات فارسی و زبانهای خارجی . پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی
  علی علیزاده دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  اسماعیل علی سلیمی استادیار گروه زبان دانشگاه علامه طباطبایی
  سید محمد علوی استاد گروه زبان انگلیسی دانشگاه تهران
  فریده علوی دانشیار گروه فرانسه، دانشگاه تهران
  سید بهنام علوی مقدم دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  محمدرضا عنانی سراب دانشیار گروه زبان های دانشگاه شهید بهشتی
  محمد غفاری استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک
  رضا غفارثمر دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس
  جواد غلامی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ارومیه
  حسین غلامی دانشیار گروه روسی دانشگاه تهران
  سعید غنی آبادی استادیار و دکترای زبانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
  سعید غنی ابادی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری
  ابوالقاسم فاطمی جهرمی استاد گروه زبانهای دانشگاه شهید بهشتی
  مجید فتاحی پور استادیار گروه زبانهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
  جلیل فتحی استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
  مهرنوش فخارزاده استادیار گروه زبانهای دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
  مرجان فرجاه استادیار گروه زبان فرانسه. دانشگاه علامه طباطبایی
  رائد فریدزاده استادیار زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی
  سیما فردوسی استادیار گروه زبانهای دانشگاه  شهید باهنر کرمان
  علی محمد فضیلت فر استاد گروه زبانهای دانشگاه یزد
  فاطمه فضلعلی مربی گروه زبانهای دانشگاه فرهنگیان
  فرح قادری دانشیار گروه زبانهای دانشگاه ارومیه
  فرید قائمی استادیار گروه زبانهای دانشگاه آزاد کرج
  ضرغام قپانچی دانشیار گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی
  بهروز قربانزاده استادیاردانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی
  فریبا قطره استادیار گروه زبانهای دانشگاه الزهرا
  بهزاد قنسولی استاد تمام گروه زبانهای دانشگاه فردوسی
  شیما قهاری دانشیار گروه زبانهای دانشگاه کرمان
  وحید قهرمان استادیارآموزش زبان انگلیسی پژوهشکده دانشنامه نگاری
  عطیه کامیابی گل استادیارگروه زبان وادبیات فارسی و گروه زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه فردوسی مشهد
  سعید کتابی دانشیارگروه زبان انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  سعید کتابی دانشیارگروه آموزشی زبان انگلیسی- دانشکده زبانهای خارجی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
  حسین کرمی استادیارگروه زبان انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  اعظم کریمی استادیارگروه زبانهای دانشگاه بین المللی امام خمینی
  خدیجه کریمی استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا
  محسن کریمیان عظیمی استادیار گروه زبانهای دانشگاه شاهد
  جان الله کریمی مطهر استاد گروه روسی دانشگاه تهران
  مسعود کشاورز استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
  ژاله کهنمویی پور استاد دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  شیوا کیوان پناه دانشیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  محمد کیومرثی جردتوده دانشیارگروه سابر زبانها، دانشکده زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران،ایران
  مسعود گرامی پور استادیار سنجش و اندازه گیری، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
  ارسلان گلفام دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
  ارسلان گلفام دانشیار گروه زبانهای دانشگاه تربیت مدرس
  آبتین گلکار استاد زبان روسی/ دانشگاه مازندران
  منصور گنجی استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانگشاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  رضوان متولیان نائینی استادیار گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه اصفهان
  الهام محمدی استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
  صادق محمدی استادیارگروه زبانشناسی دانشگاه فرهنگیان سنندج
  علی محمد محمدی استادیارگروه زبانهای دانشگاه اراک
  رسول محمد حسین پور استادیار،گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه قم، قم
  زهره محمدی زنوزق دانشیار  آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
  ژیلا محمدنیا استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ارومیه
  بهروز محمودی بختیاری دانشیار گروه هنرهای دانشگاه تهران
  علی مداینی اول دانشیار گروه روسی دانشگاه تهران
  قاسم مدرسی استادیارگروه زبان انگلیسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
  محمدامین مذهب استادیارگروه زبان های خارجی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
  فرزانه مرادی استادیار زبان و ادبیات ژاپنی، گروه زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  محمود مرادی دانشیار زبان انگلیسی و عضو هیئت موسس دانشگاه موسسه آموزش عالی خزر
  شهاب مرادخانی استادیارگروه زبان، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  محمود مرادی عباس آبادی استادیارگروه زبانهای دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
  مصطفی مرادی مقدم استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
  مهین ناز میردهقان دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران - آزفا
  عزیزالله میرزایی استادیارگروه زبانهای دانشگاه شهرکرد و دکتری
  وحیدرضا میرزائیان استادیارگروه زبانهای دانشگاه الزهرا
  امیر مرزبان دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، مازندران، ایران
  حمید مرعشی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران
  سوسن مرندی دانشیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س)
  گلنار مزدایسنا دانشیارگروه زبانهای دانشگاه یزد
  ابوالفضل مسگرشهر مربی گروه زبانهای دانشگاه تهران، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
  مریم مشکوۃ دانشیار گروه زبانهای دانشگاه شهید رجایی
  مهناز مصطفایی دانشیارگروه زبانهای دانشگاه علامه
  خلیل مطلب زاده دانشیارزبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
  فرزانه مظفری استادیارگروه زبانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  فرهاد مظلوم استادیار گروه زبانهای دانشگاه مراغه
  حمیده معرفت استاد دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  رضا مقدم کیا دانشیار گروه زبانهای دانشگاه تهران
  مجتبی مقصودی استاد یار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
  حسین ملانظر دانشیار گروه زبانهای دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی
  مسعود منصوری استادیارگروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه اصفهان
  مرضیه مهرابی استادیار گروه زبان فرانسه، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  گلنار مهران دانشیارگروه زبانهای دانشگاه الزهرا
  مهدی مهرانی راد دانشیارگروه زبانهای دانشگاه نیشابور
  ملیحه السادات موسوی مربی گروه زبانهای پیام نور
  طیبه موسوی میانگاه استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور - دکترا
  محمد مومنیان استادیار گروه زبانهای دانشگاه تربیت مدرس
  عزت اله نادری استاد گروه زبانهای دانشگاه خوارزمی
  شهریار نیازی دانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران
  زهره ناعمی استادیار  گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
  علی محمد ناعمی استادیار گروه زبانهای /دانشگاه اسلامی سبزوار
  رضا نجاتی عضو هیات علمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  رضا نجاتی (جدید) دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  اکرم نیر نیا گروه زبان های خارجی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  داریوش نژادانصاری استادیار گروه زبانهای دانشگاه اصفهان
  مجید نعمتی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  زهره نفیسی استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی - دانشکده ادبیات زبانها و تاریخ -دانشگاه الزهرا
  عاطفه نوارچی استادیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا
  حسین نویدی نیا دانشیار گروه زبانهایدانشگاه بیرجند
  سعید نورزاده استادیار گروه زبانهای دانشگاه دامغان
  اسماعیل نورمحمدی استادیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
  محمدحسین نوروزی استادیار گروه زبان سایر زبانهای دانشگاه تهران
  موسی نوشی استادیار گروه زبانهای دانشگاه شهید بهشتی
  محمد هادی محمودی استادیار گروه زبانهای بوعلی سینا همدان
  محمد رضا هاشمی استاد گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
  محمود هاشمیان  دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد 
  فاطمه همتی استادیار گروه زبانهای دانشگاه پیام نور
  شهرام همت زاده استادیار گروه زبان روسی و اسلاوی دانشگاه شهید بهشتی
  شهین واعظی استادیار گروه زبانهایدانشگاه علم و صنعت
  مرجان وثوقی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد سبزوار
  صدیقه وحدت استادیار گروه زبانهای دانشگاه شهید چمران اهواز
  متین وصال استادیار گروه زبانهای دانشگاه اهواز
  علیرضا ولی پور استاد گروه زبان روسی دانشگاه تهران