تغییر سردبیر نشریه (آقای دکتر مهدی دهمرده)

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان سردبیر مجله پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبانهای خارجی تعیین می‌شوید. امید است به فضل الهی با همیاری و مساعدت سایر محققان در ارتقا هرچه بیشتر کیفیت پژوهشی آن مجله در سطح استانداردهای بین المللی موفق و مؤید باشید.

محمد رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه تهران