بررسی گرایش دانش آموزان متوسطه دوره اول به فرادیدگاههای حاکم بر برنامه‌های درسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اراک

2 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اراک

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اراک

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی فرادیدگاههای برنامه درسی دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم صورت گرفت. روش از حیث هدف، کاربردی و از جهت روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان دوره ی متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 95- 94 بود. از تعداد 4496 نفر دانش آموز دوره ی متوسطه اول و دوم به روش تصادفی طبقه ای تعداد 204 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته فرادیدگاههای حاکم بر برنامه درسی را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد:
1-غالب ترین فرادیدگاه دانش آموزان دوره ی متوسطه اول و دوم، فرادیدگاه انسان گرایی و کمترین میانگین مربوط به فرادیدگاه رفتاری بود .
2-بین دانش آموزان در فرادیدگاه فنی و غیر فنی بر حسب دو مقطع متوسطه ی دوره اول و دوره دوم تفاوت معناداری وجود نداشت.
3-دانش آموزان مورد بررسی به فرادیدگاه غیر فنی، گرایش بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The attitude of high school students second and first meta-theories of the curriculum.

نویسندگان [English]

  • mahdi rabie khorheh 1
  • Faezeh Nateghi 2
  • Mohammad Seifi 3
1 Department of Education Region 6 Tehran state high school sample
2 Assistant Professor Department of Philosophy of Education and Exercise
3 Assistant Professor Department of Philosophy of Education and Exercise
چکیده [English]

This study aimed to investigate the meta-theory curriculum of high school students took first and second. In terms of the purpose of the method is a descriptive survey.
The research population includes first and second secondary school students studying in schools in the academic year 95 94 was 6 Tehran. From 4496 secondary school students of first and second class of 204 students were selected randomly and a questionnaire completed meta-theories of the curriculum.
Results showed:
1.The most dominant high school students first and second meta-theory, meta-meta-theory of humanism and the lowest ones were behavioral theory.
2.The meta-theory among students in technical and non-technical high school in two of the first period and the second period there was no significant difference.
3.The students studied in non-technical meta-theory, had a higher tendency; they concluded that most students in first and second period, with traditional teaching methods and curriculum have been challenged. New higher education policies, are coordinated and aligne

کلیدواژه‌ها [English]

  • "curriculum "
  • " curriculum ideas "
  • " theories meta "
  • " theories meta-technical "
  • " non-technical meta-theory "
منابع
اکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ کارشکی، حسین (1391). ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران بر اساس فرادیدگاههای برنامه درسی و تجربه مدرسان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، پذیرش چاپ.
امام جمعه، محمدرضا (1385) نقد و بررسی فرادیدگاههای فکورانه ارائه چهارچوب نظری برنامه درسی تربیت معلم فکور و مقایسه آن با فرادیدگاه برنامه درسی تربیت معلم ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی.
امین خندقی، مقصود؛ پاک مهر، حمیده (1391). حاکمیت سنت دیسیپلین محوری در جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره راهنمایی تحصیلی: چالشها و آسیبها، فصلنامه فرادیدگاههای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان، پذیرش چاپ.
سلسبیلی، نادر (1382). دیدگاه‌های برنامه درسی: برداشت‌ها، تلفیق‌ها و الگوها. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
طالب زاده نوبریان، محسن؛ فتحی واجارگاه، کورش(1386). مباحث تخصصی برنامه‌ریزی درسی تهران: انتشارات آییژ.
کرمی، مرتضی؛ بهمن آبادی، سمیه؛ اسماعیلی ایولی، آرزو. ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی: دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان برنامه درسی، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی.
فتحی واجارگاه، کوروش (1386). برنامه درسی بسوی هویت‌های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی. تهران: انتشارات آییژ.
قادری، مصطفی (1388). بسترهای فهم برنامه درسی ویرایش دوم. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
ملکی، حسن (1383). برنامه‌ریزی درسی راهنمای عمل. تهران: انتشارات مدرسه.
 مهر محمدی، محمود؛ امین خندقی، مقصود (1388). مقایسه فرادیدگاه‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر مطالعات تربیتی و روان شناسی
میلر، جی. پی (1387). نظریه‌های برنامه درسی ترجمه محمود مهر محمدی. تهران: سمت
Barentt, E. (2005). Conceptualizing curriculum change, university of London Institute or Education Teaching in Higher Education, Vol6, and No 4.
Bertrand, Y. (1995). Contemporary Theories and Practice in Education. Madison, Wisconsin: Magna Publications, Inc.
Coate, K. (2005). Engaging the curriculum in Higher Education. Maiden head: SRHE/open.
Eisner, E.W. (1979). The educational imagination. Macmillan publisher.
Clark, E. (1997). Designing and Implementing an Integrated Curriculum. Brandon, VT: Holistic Education Press.
Iannone, R. & Obenauf, P. (1999). Toward spirituality in curriculum and teaching. ducation, Vol. 119.
John J. Cecero & Tracy A. Prout (2011). Measuring Faculty Spirituality and Its Relationship to Teaching Style. Religion & Education, 38:2, 128-140
Kimber, D. (2000). Spirituality in a Changing World: Issues for Education. Journal of Human Values; Vol. 6, No. 175
Kliebard, H. (2004). The Struggle for the American curriculum. NewYork: Rotledge  Falmer.
Overton, Willis. F, (1998). Metatheory & Methodology In Developmental Psychology. Temple University, Philadelphia, PA. http://astro.ocis.temple.edu/~overton/ metatheory.html.
Stark, Y and Luttuca, SC (1997) Shaping college curriculum simon & Schuster publishing company.
Wilber, K. (1997). The Eye of Spirit. Boston and London: Shambhala Publications,Inc.
Thoresen, C. E. & Plante, T. G. (2005). Spirituality, Religion, and health: What do we know and what should you know? Clinician Research Digest, 23,supplemental Bulletin,32.
Vaughan, F. (2003). What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology.  42(2).
Wolf,P.(2007). Curruculum  Development in higher Education: Faculty – Driven process and practice.
Zais. R. S. (1976). Curriculum Principles and Foundation. Thomas Y. Growell Company, Inc