فرایند پذیرش مقالات

  1. روند دریافت و داوری مقالات

کلیه مقالاتی که به نشریه پژوهش های زبان شناختی در زبان های خارجی ارسال می شوند، روند زیر را طی می کنند:

  • دریافت مقاله از طریق وبگاه نشریه
  • بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان نشریه جهت مطابقت با اصول آماده سازی و نگارش درج شده در راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله به حداقل دو داور با توجه به موضوع تخصصی مقاله که نوع داوری دو سو کور می‌باشد.
  • میانگین زمان داوری پس از ارسال به داوران 3 ماه می باشد
  • بازگشت مقاله به نویسنده مسئول با یکی از گزینه های زیر بهمراه نظرات و پیشنهادان داوران:

رد مقاله، نیازمند بازنگری کلی، نیازمند بازنگری جزئی، پذیرش بدون اصلاحات مراحل داوری به صورت فلودیاگرام