فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات
 
از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر به ترتیب طی خواهد شد:
الف ـ مرحله بررسی اولیه
در این مرحله، مقالاتی که از فرمت مناسب بر اساس «راهنمای تنظیم مقاله» برخوردار باشند، جهت بررسی به 2 نفر از اعضای هیأت تحریریه نشریه ارسال می گردند. در این مرحله مقالاتی که دارای محتوای علمی مناسب بوده و از نظر موضوعی با محورهای موضوعی نشریه مطابقت و همخوانی داشته باشند، مورد تأیید اولیه قرار گرفته و داور مناسب توسط هیأت تحریریه برای آنها انتخاب خواهد شد. این مرحله، معمولاً بین 3 تا 10 روز طول می کشد. 
ب ـ مرحله داوری مقاله
مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، حداقل برای دو داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛
2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛
3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.
بدیهی است مقالات دسته اول، بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد. میانگین زمان این مرحله 3 ماه می باشد.
ج ـ مرحله انجام اصلاحات
در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 15 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند. انجام اصلاحات ممکن است در یک پروسه رفت و برگشتی شامل دو یا سه مرحله اصلاحات باشد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر دبیران نشریه قابل قبول باشد به طول بیانجامد. 
د ـ مرحلة پذیرش نهایی
پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.