آموزش زبان‌های خارجی در پرتو چالش‌های تدریس فرهنگ

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علویم انسانی، دانشجوی دکتری زبانشناسی

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دانشیار زبانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر مروری دارد براهمیت تدریس فرهنگ،همزمان با تدریس زبان و چالش‌هایی که دراین زمینه وجود دارد.مواردی که در این تحقیق به آنها پرداخته می‌شود عبارت‌اند از:هدف از تدریس فرهنگ چیست؟مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة یک فرهنگ کدام است؟چه جنبه‌هایی از فرهنگ بیگانه باید آموزش داده شود و در این میان،فرهنگ خودی چه نقشی را ایفا می‌کند؟این پژوهش همچنین به موضوع عوامل بازدارنده‌ای می‌پردازد که به واسطة آن مدرسان زبان از تدریس فرهنگ سرباز می‌زنند.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش ارتباط بین دستورالعمل‌های زبانی و تدریس فرهنگ،کاملاً بستگی به هدف غایی تدریس یک زبان خارجی و تعبیر ما از مؤلفة فرهنگ دارد. همچنین شواهد حاکی از آن است که مدرسان زبان به دلیل کمبود وقت، فقدان روش‌های کاربردی و عدم اطمینان از این‌که چه جنبه‌هایی از فرهنگ یک جامعه را باید آموزش داد و انکار، اجتناب و خودبینی فرهنگی زبان‌آموزان و همچنین مناسب نبودن محتوای کتاب‌های درسی، از تدریس فرهنگ امتناع می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FLT in the Light of Culture Teaching Challenges

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Tajabadi 1
  • Ferdows Aghagolzadeh 2
چکیده [English]

The idea that teaching a foreign language has a cultural dimension isn't new.This study is a review of literature on the importance of the synchronized teaching ofculture and language and the exising challenges in this area.Thispaper deals with questions like:what is the aim of teaching culture?What are the constituent components of culture?What aspects of culture should be taught and what is the role of familiar culture?In addition,it investigates the inhibiting factors that cause language teachers to refuse to teach culture.Results show that the relationship between language instruction and teaching culture depends onthe ultimate goal of teaching a foreign language and our interpretation of the cultural component.The research also shows that language teachers due to lack of time,lack of practical techniques and uncertainty about the aspects of culture which must be taught,as well as denial,avoidance and self-perceptions of learners and also the absence of appropriate content of textbooks,refuse to teach culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Knowledge
  • Culture
  • Foreign Language Teaching
  • Intercultural Communication Competence
  • Prohibiting Factors