بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مربی آموزش زبان المانی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارشناس ارشد

چکیده

مثل‌ها ، یکی از نمود های فرهنگ ملت‌ هایند که به دلیل رواج آن ها در زبان روزمره ، مطالعة بین فرهنگی آن ها ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است ؛ چرا که بدون آگاهی از فرهنگ و امثال زبان مقابل ، فهم آن زبـان دشوار می‌نماید . هدف مقالة حاضر معرفی پیشینة مثل‌ های پارسی و مقایسة نماد هــای آنها با مثل‌ های آلمانی است . به این منظور مثل ‌های پارسی به سه بخش مذهبی ، ادبی و مردمی تقسیم و در هر بخش بستر های مختلفی که خاستگاه این امثال‌اند، بررسی شده‌اند. سپس، مثال‌هایی همراه با برابرهای آلمانی آنها آورده و استعارات موجود در امثال هر دو زبان بررسی شده‌اند. از این مطالعه، این نتیجه حاصل آمد که در برابر مثل‌های پارسی، مثل‌های آلمانی با همان پیام وجود دارند. از سوی دیگر وجود استعاره‌های متفاوت در مثل‌های پارسی و آلمانی، نشانگر تأثیر فرهنگ بر ساخت و کاربرد استعاره‌ها است.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Proverbs in Persian and German Languages

نویسندگان [English]

  • Armin Fazelzad 1
  • Naeimeh Alsadat Gharavi 2
چکیده [English]

Proverbs mirror the culture of nations and because of their prevalence in everyday language, a cross cultural study of these metaphorical expresson is inevitable since without knowing the culture and proverbs of the target language, understanding that language will be difficult. The aim this article is to present the origin of Persian proverbs and to compare them with German proverbs. For this purpose, Persian proverbs have been divided into three categories of religious,literary and popular sayings;each category reviews different fields in which the proverbs are embedded. Examples of Persian proverbs are then given along with their German equivalent types,followed by a discussion of the metaphors in proverbs of both languages. The result of the study has shown that Persian proverbs have Germen equivalent types with the same messages. On the other hand, different metaphors in Persian and Germen proverbs are evidences of different cultural impacts on building and using metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equivalent
  • Fable.
  • Idiomatic Expression
  • metaphors
  • Persian proverbs