بررسی ساختار دستور زبانی جمله هایی که برای بیان درخواست به کار گرفته می شوند (در بین جوانان 20 تا35 ساله شهر هاوانا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

مدرس/دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن جملاتی است که عمل درخواست را تسهیل کرده و بالاترین احتمال دریافت جواب مثبت را به خود اختصاص می‌دهند. از آن جایی که زبان به عنوان فرآورده‌ای اجتماعی و مجموعه‌ای از قراردادهای ضروری که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، شناخته می شود، هدف دوم این تحقیق را احاطه بیشتر بر این مجموعه قراردادها در جوامع مختلف اسپانیایی زبان و به دنبال آن دسترسی به منابع بیشتر برای زبان‌آموزان در حوزه‌ی زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم در نظر می‌گیریم بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی و در بین جامعه‌ی زبانی 14 نفره از بین جوانان شهر هاوانا، پایتخت کوبا، توزیع شد. برای رسیدن به نتیجه‌ای واقعی‌تر دقت لازم برای داشتن یک نمونه زبانی متنوع به عمل آمد، به گونه‌ای که این افراد از هر دو جنس و از طبقات مختلف اجتماعی و تحصیلی انتخاب شدند. سپس به بررسی جملات از نقطه‌نظر دستورزبانی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the grammar structure sentences which are used to express a request (Among 20 to 35-year-old of youth in Havana city)

نویسنده [English]

  • maryam baraty
چکیده [English]

Abstract

The main objective of this research is to find sentences which can facilitate an act of petition in a manner can receive the most possible positive response.

Since language recognized as a social product and it is made of a variety of essential protocols which are accepted by the individuals of every society, the second objective chosen for the research is proficiency on these protocols in different Spanish speaking communities and we take it into consideration for finding more accessible sources for Spanish language learners as a second language.

For doing the research, first I designed a questionnaire and then distributed the copies among a sample consisting 14 young people who were living in Havana, the capital of Cuba

To reach a more realistic result we selected sample people from different social classes and educational levels, both male and female. After collecting the filled out questionnaire, we analyzed the sentences from the grammatical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Direct request"
  • "indirect request"
  • "petition"
  • "linguistics"
  • "Discursive strategy"
منابع
Albelda Marco, Marta (2005). “Discordancia entre atenuación/cortesía e intensificación/descortesía en   conversaciones coloquiales”, en: Blas, J.L., Casanova, M. (editores): Discurso y Sociedad.    Contribuciones al estudio de la lengua en contexto social. Servicio de publicaciones de la Universidad de Castellón.
Bestard Revilla, Alina (2003). “Estudio sociolingüístico del comportamiento de las formas nominales de    tratamiento en una barriada del casco histórico en Santiago de Cuba”, Actas, Congreso del VIII Simposio Internacional de Comunicación Social, Santiago de cuba.
Brown y Levinson, A.G. (1987). Politeness. Some Universals in Language Use. Cambridge University Press.
Cuba Vega, Lidia E. (2001). “Formas de tratamiento en el habla habanera actual”, en Actas-2 de del Vll Simposio de Comunicación Social del centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba.
Escandell Vidal, Mª.Victoria (1999). “Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos”, en: Gramática descriptiva de la lengua española, (coordinada por Ignacio Bosque y Violeta Demonte), Espasa Calpe, Madrid.
García Riverón, R. (1996). Aspectos de la entonación hispánica (I: Metodología, II: Análisis acústico de muestras del español de Cuba), Cácers, Universidad de Extremadura.
Gutiérrez-Rivas, Carolina (2007). Variación pragmática del español de los cubanos y cubanoamericanos en  Miami: el efecto de género y generación en el uso de estructuras discursivas. Tesis doctoral por la Universidad de Florida.
Kerbrat-Oreccioni, Catherine (1996). La conversación, París: Seuil.
Lee, N. y Lings I. (2008). Doing business research. SAGE Publications Ltd. Londres.
Leech, Geoffrey N. (1983). Principles of pragmatics. Longman. London and New York.
Pérez Rodríguez, Marisela (2006). Comportamiento de los pronombres personales en una muestra de habla culta de ciudad de La Habana. Tesis doctoral,  Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Inédita.
Searle, John (1969). Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge University Press. Cambridge, England.
Trudgill, Peter (1983). An Introduction to Language and Society. Traducido al persa por Mohammad Tabatabaii (1997), Teheran.