قابل توجه کلیه نویسندگان محترم:شیوه نامه نگارش نشریه برای ارسال مقاله بروزرسانی شده است و پذیرش مقاله منوط به اجرای این شیوه نامه می‌باشد.

 


 

 •   کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی:4123-2588
 • شاپای الکترونیکی:7521-2588
 • حوزۀ تخصصی : زبانشناختی و آموزش زبان و ترجمه در زبانهای خارجی و تکنولوژی در آموزش زبان
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 0
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • زمان داوری :3ماه
 • درصد پذیرش مقالات :22.25درصد
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN-NLAI
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jflr@ut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان : jflr.ut.ac.ir@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها