قابل توجه کلیه نویسندگان محترم:شیوه نامه نگارش نشریه برای ارسال مقاله بروزرسانی شده است و پذیرش مقاله منوط به اجرای این شیوه نامه می‌باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2588-4123
شاپا الکترونیکی
2588-7521

بانک ها و نمایه نامه ها