مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر توانایی یادگیری واژه‌های زبان انگلیسی در دانشجویان

نویسنده

دانشگاه هرمزگان، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش نیمه آزمایشی، بررسی اثرات آموزش راهبردهای تمرین ذهنی در یادگیری دایرة واژگانی زبان دوم بود. چهار روش مورد مطالعه قرار گرفت (الف) تمرین ذهنی آوایی، (ب) تمرین ذهنی غیرملفوظ،(ج) تمرین ذهنی آوایی و غیر ملفوظ،(د) و بدون آموزش تمرین ذهنی. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 162 دانشجو از چهار رشتة کلاس درس زبان عمومی آزمودنی‌های این مطالعه را تشکیل دادند. داده‌های به دست آمده با روش تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که هر سه روش آموزش راهبردهای تمرین ذهنی در یادداری و بازشناسی واژه‌ها مؤثر بوده‌اند. به علاوه، در مقایسة کلی بین سه روش، بین دو روش آموزش راهبردهای تمرین ذهنی آوایی و غیرملفوظ تفاوت معناداری دیده نشد، اما، روش آموزش راهبردهای تمرین ذهنی آوایی و غیرملفوظ به گونه‌ای معنادار مؤثرتر از دو روش دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Influence of Rehearsal Strategies and Phonological Awareness Training on Iranian Students Ability in Foreign Vocabulary Learning

نویسنده [English]

  • Ali Poordaryaeinezad
چکیده [English]

The main purpose of this semi - experimental study was to examine the effects of rehearsal strategies training on second language vocabulary learning . In particular , four training methods were examined : ( a ) vocal rehearsal , ( b ) subvocal rehearsal , ( c ) vocal and subvocal rehearsal, and ( d ) no rehearsal . One hundred and sixty - two undergraduate freshmen ( four intact classes from four fields of study ) at Hormozgan University participated in this study . Pretest and post - test vocabulary checklists were administered and the ANOVA analyses was conducted to identify any significant difference among the four groups . The results indicate that all three methods resulted in significant vocabulary gains . Furthermore , the difference between vocal rehearsal and subvocal rehearsal was not significant ; the participants in the third method did significantly better than the others .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonological Awareness
  • Rehearsal Strategy
  • Subvocal Rehearsal
  • Vocabulary Instruction
  • vocabulary learning
  • Vocal Rehearsal