بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌کند که این توانش را از راه بررسی و استدلال موانع، مشکلات، و خطاهای ترجمۀ ادبی و نیز ارائه‌ راهکارها و پیشنهادهای ترجمه با روش بازپس‌نگری به محصولات ترجمه، تقویت کند و در پی آن راهکار‌هایی آموزشی ارائه کند تا تدریس ترجمۀ ادبی بعنوان مهارت، با تاثیرگذاری بیشتری در محیط دانشگاهی صورت گیرد و در عین حال به بهبود کیفیت ترجمه‌های دانشجویان بیانجامد. رویکرد جستار حاضر به تبیین اهمیت سبک زبانی و کارکرد ترجمه در زبان مقصد است و با استناد به ترجمۀ حکایتی از هاینریش فُن کلایست، به این مهم می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical survey on existing errors in translation of literary texts with aim to promoting teaching and competency of literary translation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Haddadi
  • Abbas Ali Salehi Kahrizsangi
University of Tehran
چکیده [English]

Acquiring and promoting competency in literary translation has got evident importance in teaching literary translation and its aim is to make the students competent to translate content, linguistic style and function of literary texts equally into destined language. To reach this goal, it is possible to help acquiring and promoting literary translation skills in students by considering different theoretical and practical prospects in teaching literary translation, as well as, various methods. The purpose of the present article is to strengthen the competence through evaluation and contention of hedges and difficulties, problems and errors in literary translation and to propose translation strategies and didactic suggestions with retrospective method for translation products and following to that, to suggest didactic solutions that cause teaching literary translation, as a skill, takes place with more influence in academic ambient and at the same time, leads to improvement in students translations.This article is concerned with the importance of language style and function of literary translation in the target language regarding Heinrich Kleists translation of anecdote Mutterliebe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary translation
  • teaching literary translation
  • literary translation problems and errors
  • function in translation
  • equivalence in translation
  • style in literary translation
منابع
Benjamin, W. (1963). Die Aufgabe des Übersetzers. In: Störig (1963): Das Problem des Übersetzens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 182-195.
Fries, A. (1904). Zu Heinrich von Kleists Stil. In: Koch (1904): Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Hrsg. von Max Koch. Bd. 4. Berlin: Duncker.
Gardt, A. (1987). Zur Didaktik des literarischen Übersetzens. München: Iudicium.
Goethe, J. W. von (1963). Drei Stücke vom Übersetzen. In: Störig (1963): Das Problem des Übersetzens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Einleitung S. 7.
Haddadi, M. (1384/2006). Einführung in die Theorie und Praxis des Übersetzens, 2. Auflage. Teheran: Rahnama.
Kautz, U. (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2. Auflage. München: Iudicium, Goethe-Institut.
Kloepfer, R. (1967). Die Theorie der literarischen Übersetzung. Romanisch-deutscher Sprachbereich. München: Wilhelm Fink.
Koller, W. (1997). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 5. aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Quelle und Meyer.
Nord, C. (2008a): Traducción al alemán de textos literarios españoles: 07B: Textos literarios. Unveröfftl. Manuskript mit Materialien für den Fernstudiengang Máster den Traducción Especializada de las Lenguas Española y Alemana der Universitäten Sevilla und Córdoba, Spanien.
Nord, C. (2008b): Traducción al alemán de textos literarios españoles: 11B: Textos narrativos y dramáticos. Unveröfftl. Manuskript mit Materialien für den Fernstudiengang Máster den Traducción Especializada de las Lenguas Española y Alemana der Universitäten Sevilla und Córdoba, Spanien.
Nord, C. (2011). Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. Die Übersetzung literarischer und religiöser Texte aus funktionaler Sicht. Berlin: Frank & Timme.
Nord, C. (2011). Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. Theorie, Methode und Didaktik des funktionalen Übersetzens. Berlin: Frank & Timme.
Reiß, K./Vermeer, H. J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Max Niemeyer.
Schlegel, A. (1963). Über die Bhagavard-Gita. In: Störig (1963): Das Problem des Übersetzens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 97-100.
Schreiber, M. (1993). Übersetzung und Bearbeitung. Zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs. Tübingen: Günter Narr.
Stolze, R. (1997). Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen: Gunter Narr.
Wilss, W. (1974). Übersetzungswissenschaft. Band1. Heidelberg: Julius Groos.
Wilss, W. (1977). Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart: Ernst Klett.