دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی پژوهشی(عادی)

مطالعۀ نقش معلمان در اسناد سیاستگذاری ایران و مقایسۀ آن با عقاید واقعی معلمان: تطابق ها و تضادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/jflr.2022.347097.980

آزاده رجائی؛ مجید نعمتی