مطالعة توصیفی فرایند ترجمة مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مترجمی انگلیسی، پردیس بینالملل، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استادیار مطالعات ترجمه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار مطالعات ترجمه، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مترجم پردازش کنندۀ متن مبدأ و تولید کنندۀ متن مقصد در
ارتباطات چند زبانه و چند فرهنگی می­باشد، و بدین جهت، پژوهشـگران همواره به موضوع
بررسی رفتار و کنش مترجمان به هنگام ترجمه علاقه­مند می­باشند. در این زمینه،
تحقیقات تجربی زیادی در سطح بین الملل از جنبه­های مختلفی صورت گرفته است که یکی
از آن­ها بررسی فرایندهای ترجمه در مترجمان تازه­ کار است. اما با توجه به نوپا
بودن مطالعات ترجمه در ایران، در این زمینه پژوهش­های اندکی انجام شده است. در این
پژوهش، به توصیف فرایند ترجمۀ متنی توضیحی از انگلیسی به فارسی توسط گروهی از
مترجمان تازه­
­کار ایرانی پرداخته شد. با توجه به اهمیت چند وجهی کردن جمع­آوری
و تحلیل داده­ها، از سه شیوۀ فکرگویی، مشاهده، و مصاحبۀ مرورنگر در بررسی فرایند
ترجمه هشت مترجم تازه­کار استفاده شد. فرایندهای شرکت کنندگان با استفاده از روش
تحلیل نظریۀ داده بنیاد، رمزگذاری و دسته­بندی شده، و در چهار مرحلۀ برنامه­ریزی،
درک، انتقال و کنترل و در سه سطح بلاغی، مفهومی، و زبانی قرار گرفتند. بر اساس
نتایج، مشخص شد که مترجمان تازه­کار شرکت کننده، در فرایند ترجمه در هر چهار مرحله
بیشترین توجه را به سطح زبانی اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Descriptive Study of the English Translation Process of Iranian Novice Translators

نویسندگان [English]

  • Sara Sari 1
  • Masood Khoshsaligheh 2
  • Mohammad Reza Hashemi 3
1
2
3
چکیده [English]

The translator’s multilateral role as a
user and processor of the source text as well as the producer of the target
text in today’s multi-cultural and multilingual communications has always drawn
researchers’ attention to examining translators’ actions and behavior including
the translation process of  novice
translators This study, outlined in the framework of Descriptive Translation
Studies (DTS), explains the processes undertaken by Iranian novice translators
while translating an expository text from English to Persian. Eight novice
translators took part in the study and three methods of Think Aloud Protocol
Technique, Observation and Retrospective Interview were used to gather the
data. All the actions of the translators were encoded and categorized according
to the steps introduced in Grounded Theory Method Data Analysis and were
examined on Rhetoric, Conceptual and linguistic levels and divided into four
stages of Planning, Comprehending, Transferring and Monitoring. This study
specifies that all novice translators went through all the stages and levels in
the process of translating an expository text from English to Persian. However
their main focus was on the linguistic level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Translation Studies
  • Translation Process
  • English to Persian
  • Novice Translators
  • Translational Stages