اخبار و اعلانات

بررسی مقاله بدون نوبت

قابل توجه تمامی اساتید و نویسندگان محترم: این نشریه کلیه مقالاتی را که نویسنده با یک هیات علمی غیر ایرانی (دارایh-index بالا)  به صورت مشترک و دوزبانه ارسال نماید، خارج از نوبت داوری، بررسی و در صورت تایید چاپ می‌نماید.  

مطالعه بیشتر

تغییر سردبیر نشریه (آقای دکتر مهدی دهمرده)

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان سردبیر مجله پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبانهای خارجی تعیین می‌شوید. امید است به فضل الهی با همیاری و مساعدت سایر محققان در ارتقا هرچه بیشتر کیفیت پژوهشی آن مجله در سطح استانداردهای بین المللی موفق و مؤید باشید. محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر