سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی در محیط های آموزشی ایران: ضرورت حرفه ای سازی معلمان در دنیای دیجیتال

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

فناوری دیجیتالی می‌تواند تأثیر مهمی در آموزش زبان داشته باشد. این تأثیر باعث می‌شود معلمان درس زبان انگلیسی‌مطالب درسی را بهتر به زبان آموزان آموزش بدهند و کیفیت آموزشی معلمان را نیز بهبود بخشند. هدف اصلی تحقیق حاضر، از طرفی، ارزیابی سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی ایران و از طرف دیگر، بررسی تفاوت بین سواد دیجیتالی و جنسیت، سطح تحصیلات، و تجربه تدریس آن‌ها است. به‌همین منظور، 239 معلم زبان انگلیسی نسخه‌ای تطبیقی از مدل سواد دیجیتالی اینجی[1] (2012) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS (نسخه 21) استفاده گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان‌داد که سطح سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی، از نظر نوع نگرش، مباحث فنی، و ابعاد عاطفی-اجتماعی نسبتا بالا بود، اما در‌بعد شناختی، سواد دیجیتالی آن‌ها تقریبا پایین بود.. تفاوت معنا‌‌‌داری در سطح سواد دیجیتالی معلمان زن و مرد، تجربة تدریس و جنسیت آن‌ها وجود نداشت، اما تفاوت معناداری در زمینة سواد دیجیتال معلمان شرکت‌کننده با در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان وجود داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian EFL Teachers’ Digital Literacy in Academic Settings: Teacher Professionalism in the Digital Age

نویسنده [English]

  • Rajab Esfandiari
Imam Khomeini International University, Faculty of Humanities, Department of English Language
چکیده [English]

Over the past few years, sophisticated types of digital technology, the literacy of which may help language teachers deliver instruction to language learners more effectively, have made consistent inroads into applied linguistics. The overriding goal of the present study, therefore, was to examine not only digital literacy of Iranian EFL teachers but also the effects of gender, teaching experience, and academic degree on their digital literacy. To that end, 239 language teachers in different cities across three academic degrees in Iran completed an adapted version of Ng’s (2012) digital literacy model. SPSS (version 21) was used to analyse the data. The results revealed (1) language teachers’ moderate levels of digital literacy, (2) no statistically significant difference between gender and teaching experience in language teachers’ digital literacy, and (3) a statistically significant difference between language teachers’ academic degree and digital literacy. The implications of the findings for teacher development and education are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital technology
  • Digital literacy
  • Gender
  • Academic degree
  • Teaching experience
رحمانی، س.، شیروان، م. ا.، قنسولی، ب.، اکبری، ا. (1396). تهیه و تدوین کتاب‌های دو زبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی داشن آموزان 8 تا 14. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، دوره 7، شماره 2، صفحات 452-425.
عباسیان، غ.، کوشا، م. (1396). بررسی میزان سواد ارزیابی مدرسین زبان انگلیسی در بافت آموزشی ایران. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، دوره 7، شماره 1، صفحات، 203-232.
هاشمی، س. ا.، همتی، ا.، عباسی، ا. (1391). بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های منطقه یک. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره سه، شماره دو، صفحات 126-105.
Abtahi, T., & Motallebzadeh, K. (2016). Iranian EFL teachers' Sense of professional identity and their computer literacy. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 5(2), 207-214.
Agyei, D. D., & Voogt, J. M. (2011). Exploring the potential of the will, skill, tool model in Ghana: Predicting prospective and practicing teachers’ use of technology. Computers & Education, 56(1), 91-100. doi: 10.1016/j.compedu.2010.08.017.
Amiryousefi, M. (2017). Affordances and limitations of technology: Voices from EFL teachers and learners. Journal of English Language Teaching and Learning, 9(19), 1-24.
Barrette, C. M. (2015). Usefulness of technology adoption research in introducing an online workbook. System, 49, 133-144. doi: 10.1016/j.system.2015.01.005.
Bayrakci, M. (2009). In-service teacher training in Japan and Turkey: A comparative analysis of institutions and practices. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), 10-22.
Bhatt, I. (2012). Digital literacy practices and their layered multiplicity. Educational Media International, 49(4), 289-301.
Buckingham, D. (2006). Defining digital literacy – What do young people need to know about digital media? Nordic Journal of Digital Literacy, 1(4), 263-277
Bulfin, S., & Koutsogiannis, D. (2012). New literacies as multiply placed practices: Expanding perspectives on young people's literacies across home and school. Language and Education, 26(4), 331-346. doi: 10.1080/09500782.2012.691515.
Bull, S., & Wasson, B. (2016). Competence visualisation: Making sense of data from 21st-century technologies in language learning. ReCALL, 28(2), 147-165. doi: 10.1017/S0958344015000282.
Burnett, C. (2011). Pre-service teachers’ digital literacy practices: exploring contingency in identity and digital literacy in and out of educational contexts. Language and Education, 25(5), 433-449. doi:10.1080/09500782.2011.584347.
Carhill-Poza, A. (2017). Re-examining English language teaching and learning for adolescents through technology. System, 1-10. doi: 10.1016/j.system.2017.05.003.
Chapelle, C., & Voss, E. (2016). 20 years of technology and language assessment. Language Learning & Technology, 20(2), 116.
Chapelle, C.A., & Douglas, D. (2006). Assessing language through computer technology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Deters, P., Gao, X., Vitanova, G., & Miller, E. R. (Eds.). (2014). Theorizing and analyzing agency in second language learning: Interdisciplinary approaches (Vol. 84). Multilingual Matters.
Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: quantitative, qualitative and methodologies.UK: Oxford University Press. 
Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia, 13(1), 93-106.
Farrell, T. S. (2016). The teacher is a facilitator: Reflecting on ESL teacher beliefs through metaphor analysis. Iranian Journal of Language Teaching Research, 4(1), 1-10.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.
Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM Statistics. London: Sage Publications.
Galla, C. K. (2016). Indigenous language revitalization, promotion, and education: Function of digital technology. Computer Assisted Language Learning, 29(7), 1137-1151.
Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: John Wiley.
Goodfellow, R. (2011). Literacy, literacies and the digital in higher education. Teaching in Higher Education, 16(1), 131-144. doi: 10.1080/13562517.2011.544125.
Grgurović, M., Chapelle, C.A., & Shelley, M. C. (2013). A meta-analysis of effectiveness studies on computer technology supported language learning. ReCALL, 25(2), 165-198. doi: 10.1017/S0958344013000013.
Gumble, A. (2012). Finding a voice: Freedom through digital literacies. The Educational Forum, 76(4), 434-437. doi: 10.1080/00131725.2012.707568.
Guo, R. X., Dobson, T., & Petrina, S. (2008). Digital natives, digital immigrants: An analysis of age and ICT competency in teacher education. Journal of educational computing research, 38(3), 235-254.
Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. UK: Futurelab.
Haight, M., Quan-Haase, A., & Corbett, B. A. (2014). Revisiting the digital divide in Canada: the impact of demographic factors on access to the internet, level of online activity, and social networking site usage. Information, Communication & Society, 17(4), 503-519.
Hassaskhah, J., & Barekat, B. (2014). Reading Performance of Iranian EFL Learners in Paper and Digital texts. Journal of Teaching Language Skills, 33(1), 1-21.
Hedayati, H., & Marandi, S. (2014). Iranian EFL teachers’ perceptions of the difficulties of implementing CALL. ReCALL, 26(3), 298-314. doi: 10.1017/ S0958344014000172.
Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010). Digital natives: where is the evidence?. British educational research journal, 36(3), 503-520.
Jin, S. (2015). Using Facebook to promote Korean EFL learners’ intercultural competence. Language Learning & Technology, 19(3), 38-51.
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (Eds.) (2012). The NMC horizon report. Higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Kern, R. (2015). Language, literacy, and Technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Ketabi, S., Kavoshian, S. (2017). Innovative technology in English language teaching: the utility of mobile social network sites to improve teacher education. Teaching English Language, 11(1), 39-67.
Kim, E., & Yang, S. (2015). Internet literacy and digital natives’ civic engagement: Internet skill literacy or Internet information literacy? Journal of Youth Studies, 19(4), 438-456. doi: 10.1080/13676261.2015.1083961.
King, B. W. (2015). Wikipedia writing as praxis: Computer-mediated socialization of second-language writers. Language Learning & Technology, 19(3), 106-123.
Kirk, C., & Pitches, J. (2013). Digital reflection: using digital technologies to enhance and embed creative processes. Technology, Pedagogy and Education, 22(2), 213-230. doi: 10.1080/1475939X.2013.768390.
Koutsogiannis, D. (2007). A political multi-layered approach to researching children's digital literacy practices. Language and Education, 21(3), 216-231.
Krumsvik, R. J. (2014). Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(3), 269-280.
Larsen-Hall, J. (2010). A guide to doing statistics in second language research using SPSS. New York: Routledge.
Li, L. (2014). Understanding language teachers' practice with educational technology: A case from China. System, 46, 105-119. doi: 10.1016/j.system.2014.07.016
Lotherington, H., & Jenson, J. (2011). Teaching multimodal and digital literacy in l2 settings: New literacies, new basics, new pedagogies. Annual Review of Applied Linguistics, 31, 226-246.  doi: 10.1017/S0267190511000110.
Martin, A. (2005). DigEuLit–a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of eLiteracy, 2(2), 130-136.
Mashhadi, A., & Jalilifar, A. (2016). The Impact of Podcasts on English vocabulary development in a blended educational model. Applied Research on English Language, 5(2), 145-172.
Mathews, J. G., & Guarino, A. J. (2000). Predicting teacher computer use: A path analysis. International Journal of Instructional Media, 27(4), 385-392.
Meyers, E. M., Erickson, I., & Small, R. V. (2013). Digital literacy and informal learning environments: An introduction. Learning, Media and Technology, 38(4), 355-367.
Mirzaei, A., & Taheri, F. (2016). Task-based collaborative interaction in a CMC environment: A form-focused perspective. Teaching English Language,10(2), 113-149.
Moradi, S., & Khalkhali, A. (2008). Evaluation of the level of ICT integration and usage in teachers' curricula in Iranian schools: The teachers' viewpoint. Multicultural Education & Technology Journal, 2(3), 170-178. doi:10.1108/17504970810900469.
Moradi, S., Fallah, A., & Ahmadi, S. (2009). Presenting a practical framework for assessing and comparing the ICT literacy of principals and teachers in Iran's schools. Educational Sciences/Odgojne Znanosti, 11(1), 233-247.
Murray, D. E. (2005). Technologies for second language literacy. Annual Review of Applied Linguistics, 25, 188-201. doi: 10.1017/S0267190505000103.
Nasah, A., DaCosta, B., Kinsell, C., & Seok, S. (2010). The digital literacy debate: An investigation of digital propensity and information and communication technology. Educational Technology Research and Development, 58(5), 531-555.
Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3), 1065-1078.
Ng, W. (2015). New digital technology in education. Springer International Publications.
Norton, B. (2013). Identity, Literacy, and English Language Teaching. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(2), 85-98.
Nowell, S. D. (2014). Using disruptive technologies to make digital connections: stories of media use and digital literacy in secondary classrooms. Educational Media International, 51(2), 109-123. doi: 10.1080/09523987.2014.924661.
Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. Crows Nest: Allen & Unwin.
Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising critical digital literacy. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(2), 163-174.
Park, J., Yang, J., & Hsieh, Y. C. (2014). University level second language readers’ online reading and comprehension strategies. Language Learning & Technology, 18(3), 148-172.
Rahimi, M., & Yadollahi, S. (2011). Computer anxiety and ICT integration in English classes among Iranian EFL teachers. Procedia Computer Science, 3, 203-209. doi: 10.1016/j.procs.2010.12.034.
Richards, J. C. (2013). Creativity in Language Teaching. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(3), 19-43.
Robinson, M., & Mackey, M. (2006). Assets in the classroom: Comfort and competence with media among teachers present and future. London, New York: Routledge.
Schreiber, B. R. (2015). I am what I am: Multilingual identity and digital translanguaging. Language Learning & Technology, 19(3), 69-87.
Sharpe, R., & Beetham, H. (2010). Understanding students’ uses of technology for learning: towards creative appropriation. In R. Sharpe, H. Beetham & S. De Freitas (Eds.) Rethinking learning for a digital age: how learners are shaping their own experiences (pp. 85-99). London & New York: Routledge.
Soleimani  H., Rohani Rvari, M., & Jafarigohar, M. (2017). Computer, information and multimedia literacy among EFL teachers: Construction and validation of a scale. Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ), 1(1), 43-54.
Stanley, G. (2013). Language learning with technology: Ideas for integrating technology in the classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Tan, E. (2013). Informal learning on YouTube: Exploring digital literacy in independent online learning. Learning, Media and Technology, 38(4), 463-477. doi:  10.1080/17439884.2013.783594.
Tour, E. (2015). Digital mindsets: Teachers’ technology use in personal life and teaching. Language Learning & Technology, 19(3), 124-139.
Underwood, C., Parker L., & Stone, L. (2013). Getting it together: relational habitus in the emergence of digital literacies, Learning, Media and Technology, 38(4), 478-494.
Van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. (2010). Measuring Internet skills. International Journal of Human-computer Interaction, 26(10), 891-916.
Vinagre, M. (2017). Developing teachers' telecollaborative competences in online experiential learning. System, 64, 34-45. doi: 10.1016/j.system.2016.12.002.
Wasserman, I. M., & Richmond-Abbott, M. (2005). Gender and the Internet: Causes of variation in access, level, and scope of use. Social science quarterly, 86(1), 252-270.
Watson, S. (2013). New digital technologies: Educational opportunities for Australian indigenous learners. The Australian Journal of Indigenous Education, 42(1), 58-67. doi: 10.1017/jie.2013.8.
White, P., & Selwyn, N. (2012). Learning online? Educational Internet use and participation in adult learning, 2002 to 2010. Educational Review, 64(4), 451-469. doi: 10.1080/00131911.2011.626123.
Zeng, G. (2017). Collaborative dialogue in synchronous computer-mediated communication and face-to-face communication. ReCALL, 29(2), 1-19. doi: 10.1017/S0958344017000118.