راهنمای نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قابل توجه نویسندگان محترم
 نشریه دو زبانه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی در نظر دارد برای تسریع در ارسال مقاله به این نشریه در مرحله اول، مقاله به زبان فارسی را دریافت نماید. و پس از پذیرش مقاله از جانب داوران محترم نشریه، زبان دوم آن را دریافت می‌کنیم‌. بدیهی است در صورت عدم ارسال مقاله به زبان دوم بعد از پذیرش، از چاپ آن معذور می‌باشیم.

شیوه نامه و قالب جدید مقالات ارسالی

راهنمای مرجع نویسندگان

 شایان ذکر است براساس رویکرد جدید مجله شیوه نامه نگارش نشریه برای ارسال مقالات بروزرسانی شده است و پذیرش مقالات منوط به اجرای این شیوه نامه می‌باشد.

فایل های ارسالی توسط نویسندگان

1- فرم تعهدنامه نویسندگان (دریافت فایل)

2-فرم تعارض منافع (دریافت فایل)

3-مشخصات نویسندگان (دریافت فایل)

4-فایل اصلی بدون نام نویسندگان (دریافت فایل)

5-فایل اصلی به زبان دوم

نکته بسیار مهم:حداقل 5 مورد از منابع مقاله ارائه شده باید مربوط به 5 سال اخیر باشد.