کاربرد پیکره های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 449-474

10.22059/jflr.2018.247050.428

حسن پروان؛ حسین سرکار حسن خان


نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 97-109

10.22059/jflr.2012.30585

فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی


ارزیابی کیفیت و شایستگی‏های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 100-119

10.22059/jflr.2019.287053.663

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سیده ندا موسوی؛ معصومه معتمدنیا؛ میمنت عابدینی بلترک


ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-138

10.22059/jflr.2018.239191.371

آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی


رابطه‌ بین انواع بازخورد، یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت نگارش

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-316

10.22059/jflr.2014.62314

شهرزاد امینی؛ رضا غفارثمر؛ مجید نعمتی