نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشجوی دکتری

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای آلمانی

چکیده

ترجمه درهمة سطوح زبانی(واژگان،نحو،آوا، ...)تحت تأثیرعوامل فرازبانی قرار دارد.یکی ازاین عوامل،پیش فرضهای عقیدتی است که ذهنیت رادرگزینش معادل‌های زبان مقصدحاکم کرده وباعث میشودکه ترجمه‌های گوناگون ازیک متن واحد ارائه شوند.درطول قرن‌ها، برخی اشخاص ونهادها عقاید خاص خود را به منظور ایجاد تأثیرات مشخص و مورد نظر در ترجمه اعمال کرده‌اند. این مقاله قصد دارد تا با بررسی ترجمة قرآن ماکس هنینگ که یکی از مهمترین ترجمه‌های قرن بیستم است، نقش پیش فرض‌های عقیدتی مترجم را در ترجمه مورد بررسی قرار دهد. نتایج نقد و بررسی جستار ذیل، نشان می‌دهد که افزون بر اصول کلی ترجمه، یعنی تسلط کامل بر زبان مبدأ، زبان مقصد، تسلط بر گسترة علمی (که متن اصلی به آن تعلق دارد) و امانت داری، توجه به نکتة دیگری نیز لازم است: تأثیر باورها و پیش‌فرض‌های کلامی و عقیدتی در روند ترجمه. نتایج این بررسی می‌تواند راهکارهایی را برای ترجمة بهینة قرآن در پیش روی مترجم قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Religious Presuppositions in the German Translation of the Holy Quran by Max Henning

نویسندگان [English]

  • Farah Narendji 1
  • Mohammad Hosein Haddadi 2
1
2
چکیده [English]

Translation is under the influence of para-lingual factors on all lingual levels(lexicon,syntax,sound,etc.).One of these factors is the religious presuppositions that engage the mind in selecting equivalent words in the target language,which leads to the appearance of multiple translations of a single text.Throughout the centuries,some nations and organizations,in order to create a certain effect,have injected their own specific beliefs in translation.This article will study Max Hening's translation of the Holy Quran,which is one of the most significant translations in the twentieth century,and discuss the role of religious presuppositions in translation.The results of this study indicate that in addition to the general principles of translation,meaning the complete mastery of the source and target languages,mastery of scentific domains(which belongs to the original text),and fidelity,the influence of theological and doctrinal beliefs and assumptions also play a significant role in the selection and use of cerain words in the process of translation.The results of ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Presuppositions
  • Quran
  • religious
  • Translation
  • translator