رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 بیرجند

چکیده

یادگیری زبان انگلیسی، یکی از چالش‌های نظام‌های آموزشی در ایران می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان با موفقیت در درس زبان انگلیسی عمومی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گاردنر بود و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد مؤلفه نگرش به زبان انگلیسی پیش‌بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان می‌باشد (05/0p<). همچنین نتایج نشان داد فرآیند فراشناختی و فرآیند عاطفی از مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری پیش‌بینی کننده نگرش به زبان انگلیسی در دانشجویان است (01/0p<). با توجه به رابطه نگرش نسبت به زبان با موفقیت تحصیلی در درس زبان انگلیسی و نقش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی بر نگرش نسبت به زبان انگلیسی آموزش راهبردهای یادگیری زبان بسیار مهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between learning strategies and attitude towards English language learning with succeed in English lesson in undergraduate students of Birjand university

چکیده [English]

English language learning is one of the challenges of educational systems in Iran. This study aimed to investigate the relationship between learning strategies and attitude towards English language with succeed in General English. The population consisted of 4125 subjects which according to Morgan table and random cluster sampling, 351 persons were chosen and studied. The tools used in this research were questionnaire of Oxford language learning strategies and attitudes towards Gardner , and for data analysis, the coefficients of Pearson correlation and regression were used stepwise. Data analysis showed that the attitude towards the English language is a predictor of students" academic achievement (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • English language learning strategies
  • attitudes towards English language learning
  • succeed in English lesson
  • students
  • birjand
منابع و مأخذ
احمدی، غلامرضا؛ اصیلیان، اشرف. (1390). شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان شهر اصفهان. مجله رشد زبان، 25(4)،11-4
امیدی نجف‌آبادی، مریم. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی.
بلوچ، حفیظه. (1393). مقایسه هوش هیجانی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه و نقش آن در نگرش نسبت به درس زبان انگلیسی. پایان‌نامه ارشد برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، ایران.
پهلوان صادق، اعظم، فرزاد،ولی اله؛ و نادری، عزت اله (1385). بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضی بر اساس داده‌های تیمز،2003. فصلنامه تعلیم و تربیت 22(4)، 55-33.
پیش قدم، رضا(1387). ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی. پژوهش های زبان های خارجی نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز.51(208): 53-25.
جمالی پا قلعه، مهدیه (1387). دانش‌آموزان و ناتوانی آن‌ها در تکلم به زبان انگلیسی. فصلنامه رشد آموزش زبان، 4.
حیدری کایدان، ژیلا؛ آذری، مهران (1387). رابطه هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با مهارت زبان انگلیسی در دانشجویان، مجله روانشناسی اجتماعی(یافته های نو در روانشناسی). 3 (9)، 114-95.
رضویه، اصغر. سیف، دیبا. و طاهری، عبدالحمید (1384). بررسی تأثیر مؤلفه‌های اضطراب و نگرش ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی در درس ریاضی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21 (2)، 30-7.
زاهدی، کیوان؛ دری منش، پرستو. (1387). تأثیر راهبردهای فراشناختی یادگیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی در آموزش از راه دور. پژوهشنامه علوم انسانی.58، 143 -117
داستلان، مرتضی؛ ملک‌زاده، اکرم. (1389). تأثیر مثبت آموزش راهبردهای خود نظم‌بخشی بر پیشرفت درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان، مجله رشد آموزش زبان خارجی. 24(3):11-4
دوردی نژاد. فرهاد (1393). ساخت، رواسازی و پایاسازی پرسش‌نامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی. ماهنامه جستارهای زبانی، 6(2)، 128-107.
شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ خیر، محمد. (1386). نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان یک‌زبان خارجی. پژوهش های زبان‌های خارجی، 39، 94-83.
شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ خیر، محمد. (1385).  بررسی رابطه باورهای انگیزشی و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان. مجله روانشناسی، 10(1): 22-33
صالحی، رضا؛ فرزاد، ولی‌الله (1382). مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد یادگیری زبان انگلیسی. مجله روانشناسی، 7(3)، 286-270
عطار خامنه، فاطمه، سیف، علی‌اکبر. (1388). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 6(9)، 74-57
کریمی، یوسف. (1386). روانشناسی اجتماعی. تهران:  انتشارات دانشگاه پیام نور.
میر حسنی، اکبر. (1385). توانایی انسان در درک زبان. فصلنامه رشد آموزش زبان،80، 3-2
نامدار، کیوان. (1382). بررسی و مقایسه عزت‌نفس و انگیزه موفقیت تحصیلی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مبتلابه آسیب بینایی و شنوایی طرح تلفیقی و عادی استان همدان در سال تحصیلی 83-82.. پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
Akpınar, E., Yıldız, E., Tatar, N. & Ergin. (2009). Students’ Attitudes toward Science and Technology: An investigation of gender, grade level, and academic achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 280-2808.
Aburabia, s. (1996). factors affecting the learning of English as a second language in Israel. Journal of social psychology, 136(5): 589-595.
Barkatsas,  A.,  Kasimatis, K. & Gialamas, V. (2009). Learning secondary mathematics with technology: Exploring the complex interrelationship between students’ attitudes, engagement, gender and achievement. Computers & Education, 52(3), 562-570.
Chamot,  A.U. (1999). Learning strategy instruction in the English classroom. http:Langue.Hyper Chubu. Ac.jp /jalt /pub/tlt /gg/ jun/ chamot -htm.
Chalak,A., & kassian, Z. (2010). Motivation and Attitudes of Iranian undergraduate EfL students Towards Learning English GEMA online. Journal of Language studies, 10(2), .37-56.
Chamot,  A. U., Kupper,  L., & Impink-Hernandez, M. U. (1988). A study of learning strategies inforeign language instruction: The third year and final rep A. U. Chamot. Learning straregies insecond language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, W. M., & Levin, R. C. (1989). Empirical studies of innovation and market structure. In R. C. Schmalensee and R. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization: 1059-1 107. Amsterdam: Elsevier.
Chang, S. J. (1990).Streaming and language behavior. Paper presented at the Annual Convention of the International Council of Psycholinguistics .Tokyo, Japan.
Doherty, K. M. (2002). Students speak out. Education Week, 11 (35), 19-23.
Duvernay, N. (2009). Motivation & Anxiety in the Korean EFL classroom. Kling, 3, 1-20. Retrieved from http: //www. kling.or.kr/pds /kling,200902/1-19.pdf.
Elise, R. (2001). Individual differences in second Language learning. Lecture given at national chengchi university, September,2001.
Ellis ,R. (1994). the study of second Language Acquisition, Oxford university.
Faerch, C., & Kasper, G. (Eds.). (1983). Strategies in interlanguage communication. London: Longman.
Edwards, C. D. (1968). The meaning of quality. Quality Progress, 1(10), 36-39.
Gardner, R.C., & Lambert, W. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Newbury House: Rowley, Mass.
Gardner, R. (1982). On Gardner on Affect: A discussion of validity as it relates to the attitudinal/motivational test battery: A response from Gardner. Language Learning, 32 (3), 191-199.
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attunes and motivation in second language Learning. New Bury House, Massachusetts.
Green, J. M., & Oxford, R. (1995). A closer look at Learning strategies, L2 proficiency, and gender. Teachers of English to speakers of Other Languages(TESOL), 29(2), 261-297.
Graham, S., Berninger , V. & Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 516-536.
Gardner, R. C. (2006). The socio-educational model of second language acquisition: A research paradigm. Annual conference of the European Second Language Association, Eurosla yearbook, 6(1), 237-260.
Andana, K. A. N., & Abkas, A. (2006). Affective factors that influence chemistry achievement (Attitude and self efficacy) and the power of these factors to predict chemistry achievement. Journal of Turkish science Education, 3(1), 76-85.
kim, T.Y. (2010). Socio-political influences on EFL motivation and attitudes: Comparative surveys of Korean high school students. Asia Pacific Education Review, 11(2), 211-222.
Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon
Liu, M. & Huang, W. (2011). An exploration of foreign language anxiety & English learning motivation. Education Research International, 3(2), 1-8.
Lennartsson, f. (2008). Students Motivation and attitudes towards learning asecond Language:British and Swedish and Swedish students points of view.
Martinez, B. S., & Aricak, O. T., & Jewell, J. (2008). Influence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1022.
Mclnerney, D. M., Cheng, W. R., Ching, M., & Haplam, A. K. (2012). Academic self- concept and learning strategies: Direction of effecton student academic achievement. Journal of Advanced Academic, 23(3), 249- 269.
Meshkat, M., & Shaabani, M. (2013). The Effect of Self-Regulatory Resource Management Strategies on Learning English as a Foreign Language. Unpublished MA dissertation. Shahid Rajaee Teacher Training University.
Momani, M. (2009). The Jordanian secondary stage students achievement in reading comprehension according to their views towards learning English as a foreign language. Journal of Human Sciences, 42, 1-36.
Mullins, P. (1992). Successful English language learning strategies of Students enrolled in the faculty of arts. Unpublished doctoral dissertation,  Chulalongkorn University, Bangkok Thailand.
Noels, K. A., Pelletier, L.G., & vallerand, R.J. (2000). Why are you Learning a second Language? Motivational, orientations and self – determination theory. Language Learning, 50(1), 57-85.
Noels, k. A. (2001). Learning Spanish as a second Language: Learners orientations and perceptions of their teachers communication style. Language Learning. 51(1), 107-144.
Nisbet, J. & Shuck smith, J. (1991). Learning strategies. London: Routledge.
O`Malley, J.M., & Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in second language acquisition. Cambridge: CUP.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, MA:Heinle and Heilnle.
Oxford, R. L., & Niykos, M. (1989).Variables affecting choice of language learning strategies by university students. Modern Language Journal 73, 321-329.
Premuzic, T. Furnham, A .(2003), Personality traits and academic examination performance, European Journal of Personality, Vol.17, Pp. 237-250.
Rossi-Le, L. (1989). Perceptual  learning style preferences and their Relationship to language learning strategies in adult students of English as a second language. Unpublished  doctoral dissertation. Drake University.
Rokni, A.J., Hamidi, H. & Gorgani, T. (2014). Investigating the relationship between emotional intelligence and language achievement: a case study of TEFL and non-TEFL university students. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW),5(3), 117-127.
Sadi,O, Uyar, M. (2013). The relationship between cognitive self-regulated learning strategies and biology achievement: A path model. Social and Behavioral Sciences, 93, 847 – 852.
Shams, M. (2008). Students’ attitudes, motivation and anxiety towards English language learning. Journal of Research, 2(2): 121-144.
Soodmand Afshar, H., & Movassagh , H. (2014).On the relationship among critical thinking, language learning strategy use and university achievement of Iranian English as a foreign language majors. The Language Learning Journal, 1-17,  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571736.2014.914238
Tachinbana, y., matsukawa, r. & zhong, Q. X. (1996). Attitudes and motivation for learning English: A cross-national comparison of Japanese and Chinese high school students. psychological reports, 79(2):691-700.