روایی و پایایی پرسشنامۀ هوش هیجانی بار-آن برای براورد هوش هیجانی درانگلیسی آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

این تحقیق نتیجه اجرای پرسشنامه هوش هیجانی « بار-آن » بر زبان آموزان را گزارش می‌کند. این پرسشنامه 15 سازه و نود گویه دارد.پرسشنامه به 600 دانشجوی رشته زبان انگلیسی داده شد. بعضی از دانشجویان پرسشنامه‌ها را برنگرداندند و بعضی هم پرسشنامه مخدوش تحویل دادند. جمعاً 509 پرسشنامه گردآوری شد. آزمون نرمال بودن داده‌ها نشان داد که54 نفر از پاسخ دهندگان با نمونه حاضر سنخیت ندارند. بنابر این، تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 455 نفر انجام شد. برای برآورد روایی از روش« تحلیل عامل تأییدی» و برای تخمین پایایی (اعتبار) از آلفای کرونباخ استفاده شده است. یکی از شاخص‌های برازش یعنی « مجذور خی نسبی» 96/1 است و شاخص نابرازش آن یعنی« ریشه مجذور میانگین خطای برآورد» برابر با 04/ . و با 90 درصد اطمینان در همین حد خواهد بود. بنابر این، این پرسشنامه با نمونه تحقیق حاضر تطبیق می کند؛ یعنی پرسشنامه مورد بحث از روایی سازه برخوردار است. ضمناً آلفای کرونباخ آن 942/. است. بنا بر این، می توان پایایی آن را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reliability and Validity of Bar-On's Emotional Quotient Inventory for Iranian English Language Learners

نویسندگان [English]

  • Reza Nejati 1
  • Maryam Meshkat 2
1 Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Associate Professor- Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

This research was carried out to find the reliability and validity of Bar On’s Emotional Quotient Inventory for Iranian language learners. The Persian version of this inventory includes 15 components and 90 items. The inventory was distributed among 600 university students majoring in English. 509 questionnaires were left after collection and discarding illegible copies. The test of normality of distribution was run and 54 respondents were not homogeneous with the sample, therefore, the analysis was carried out on 455 respondents. This research used confirmatory factor analysis for estimating validity and Cronbach alpha for reliability. The goodness of fit was estimated to be 1.96 and the lack of goodness of fit as .04 with a confidence level of 90%. The Cronbach alpha was .942. Therefore, this inventory is reliable and valid for the sample of the study and it is possible to use this inventory for measuring the EQ of English majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • Validity
  • Emotional intelligence
  • English language learners
  • Foreign language
منابع
آناستازی، ا. (1371). روان آزمایی. ترجمة محمد نقی براهنی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
برادبری، تراویس و گریوز، جین، (1384). هوش هیجانی، مهارت‌ها و آزمون‌ها، ترجمة مهدی گنجی، تهران، ساوالان.
پیشقدم، رضا و قنسولی، بهزاد.(1387). نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی. پژوهش زبان‌های خارجی، شماره 43،
دهشیری، غلام رضا.(1382).هنجاریابی پرسشنامه هیجانی بار- آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران و بررسی ساختار عاملی آن. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
دهشیری، غلام رضا.(1385). بررسی رابطة هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،جلد 5، شماره 18.
سموعی، راحله (1381). ترجمة و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار- آن. روان تجهیز سینا.
گل پرور، محسن و همکاران. (1384). رابطة هوش هیجانی و مولفه‌های آن با پیشرفت گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع. دانش و پژوهش در روان شناسی.
شفیعی تبار، م.، خداپناهی، م.و صالح صدقپور.ب. (1387). بررسی رابطة هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش‌آموزان. علوم رفتاری، دوره 2، شماره 2
شمس آبادی، روح ا...(1383).  هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامة هوش هیجانی بار- آن در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر مشهد پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، تهران.
منصوری، بهزاد.(1380).  هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.  یارمحمدیان، احمد و کمالی، فاطمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودشکوفایی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره سوم.
Austin,E.,J., Saklofske,D.H., and Egan,V. (2005). “Personality,Well-being, and Health                     correlates of trait emotional intelligence”. Personality and individual                     Differences,38(3),547-558.                    
Bachman, L.F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford               University Press.
Bar-On, R. (1997) The Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems, Inc.
Bar-On, R. (2000) Emotional and social intelligence; Insights from the Emotional Quotient   Inventory (EQ-i). In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds), Handbook of emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
Bar -On, R. (2001). Emotional intelligence and self-actualization. In Joseph Ciarrochi, Joe Forgas, and John D. Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everyday life: A scientific inquiry. New York: Psychology Press.
Bar -On, R. (2003). How important is it to educate people to be emotionally and socially  intelligent, and can it be done? Perspectives in Education, 21 (4), 3-13.
Bar -On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description, and summary of psychometric properties. In Glenn Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, pp. 111-142.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema,       18, supl., 13-25.
Bar -On, R., Handley, R., & Fund, S. (2005). The impact of emotional and social   intelligence on performance. In Vanessa Druskat, Fabio Sala, and Gerald Mount (Eds.), Linking emotional intelligence and performance at work: Current research evidence. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. NY: Wiley. A leading, readable  text on structural modeling.
Brackett, M.A., Salovey, P. (2004).Measuring emotional intelligence with Myer-Salovey-Caruso    emotional intelligence test(MSCEIT).NY: Science Publishers.
Byrne,N. (2001). Structural Equation Modeling with AMOS.Rahwah, NJ: Lawrence Erlbaum        Associates, 2001. Datasets downloadable from the publisher.  
Carson, K. D., & Carson, P. P. (1998). Career commitment, competencies, and citizenship.  Journal of Career Assessment, 6, 195–208.
Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N.   M., Kessler, R., Schwab-Stone, M. E., & Shriver, T. P. (1997).Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Elias, M.J., Gara, M.  and Schuyere, B. (2003). “The promotion of social competence:     Longitudinal study a preventive school-based program”. American Journal of Orthopsychiatry,61,409-417.
Eisenberg, N., Cumberland, A., & Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion.Psychological Inquiry, 9, 241–273.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1993). Multiple intelligences. New York: Basic Books.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.      
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
Hu, L. and P. M. Bentler (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling    6(1): 1-55.
 Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence; An integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95, 54-78.
Kline, Rex B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford  Press. A very readable introduction to the subject, with good coverage of assumptions   and SEM's relation to underlying regression, factor, and other techniques.
Krivoy, E., Weyl Ben-Arush, M., Bar -On, R. (2000). Comparing the emotional intelligence of adolescent cancer survivors with a matched sample from the normative population.  Medical & Pediatric Oncology, 35 (3), 382.
Maddi, S. R. (1996).Personality theories: A comparative analysis (6th ed.). Pacific   
Matthews, G., & Deary, I. J. (1998). Personality traits. New York: Cambridge University
Matthews, G., & Zeidner, M. (2000). Emotional intelligence, adaptation to stressful encounters and health outcomes. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (eds.), Handbook of emotional intelligence (pp. 459–489). New York: Jossey-Bass.
Matthews,G., Zeidner,M., Roberts, R.,D.(2002). Emotional intelligence: Science and  Myth.The MIT Press.
Mayer, J.D. Caruso, D.R. and Salovey,P. (1999). Technical manual for the MSCEIT. Vol 2. Toronto,Canada.
Mayer, J. D., & Geher, G. (1996). Emotional intelligence and the  identification of emotion.Intelligence, 22, 89–113.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Emotional intelligence as Zeitgeist, as personality, and as a mental ability. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (eds.),The handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2016). The Ability Model of Emotional Intelligence:. Emotion Review, 8(4), 290-300.
Meshkat, M. (2009) The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement. Research Project. Shahid Rajaee University. Unpublished report.
Messick, S. (1995). Standards of validity and the validity of standards in performance  assessment. Educational Measurement: Issues and Practice 14(4), 5–8.
Parker, J. D. A., Summerfeldt, L. J., Hogan. M. J., & Majeski, S.A. (2004b). “Emotional  intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university”. Personality and Individual Difference. 36(1). 163 – 172.
Parker, J.D.A., C,reque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. I. Majeski. S. A., Wood, L. M., Bond, B. J., & Hogan, M. J. (2004a). “Academic achievement in high school: Does emotionall intelligence matter?” Personality and Individual Differences, 37(7), 1321 – 1330.
Patel, S. K. (2017). Emotional Intelligence of College Level Students In Relation to Their    Gender. The International Journal of Indian Psychology, 4, 2349-3429.   
Petrides,K. V.,Frederickson,N., and Furnham,A., (2004). “The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school”. Personality and Individual Differences,36(2),277-293.
Raykov, T. (2001). Bias of coefficient alpha for fixed congeneric measures with correlated errors.Applied Psychological Measurement, 25, 69-76.
Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation modeling  (2nd ed.). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Salovey, P., Bedell, B. T., Detweiler, J. B., & Mayer, J. D. (2000). Current directions in emotional intelligence research. In M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (eds.),Handbook of emotions. New York: Guilford Press.
Salovey, P., Mayer, J. D., & Caruso, D. (2002). The positive psychology of  emotional intelligence. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (eds.), The handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). “Emotional intelligence”. Imagination, Cognition and  Personality,9,185-211.
Schute, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper.J.T., Golden, C.J. and Dornheim,L., (1998).” Development and validation of a measure of emotional intelligence”. Personality and Individual Differences, 25, 167-177.
Swart, A. (1996). The relation between well-being and academic performance. Unpublished  master thesis. University of Pretoria, South Africa.
Ullman, J. B. (2001). Structural equation modeling. In B. G. Tabachnick & L. S. Fidell (Eds.), Using Multivariate Statistics (4th ed.) (pp. 653-771). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65, 71-95.
Van Rooy, D. L., Pluta, P., & Viswesvaran, C. (2004). An evaluation of construct validity: What is this thing called emotional intelligence. Manuscript submitted for publication.
Weir,C., J., (2005). Language Testing and Validation. Palgrave, Macmillan.