کاربرد پیکره های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه مترجمی آلمانی - دانشکده زبانها و ادبیات خارجی - دانشگاه تهران

2 ، گروه مترجمی زبان آلمانی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

در یادگیری زبان بیگانه، زبان‌آموز همواره با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند و بندرت قادر است بدون یاری‌گرفتن از افراد صاحب‌نظر پیشرفت قابل‌توجهی در مهارت‌های زبانی کسب کند. مقاله پیش‌رو با درنظرگرفتن همین محدودیت، به معرفی پیکره‌ها‌ی‌زبانی و چگونگی استفاده از آنها در امر آموزش زبان می‌پردازد. پیکره‌متنی امروزه به مجموعه‌ای از متون گفتاری و نوشتاری دیجیتالی‌شده گفته می‌شود که از نمونه‌های زبانی جمع‌آوری شده از حوزه‌های مختلف تشکیل شده و در پژوهش‌های زبانی مورد استفاده پژوهشگران قرار می‌گیرند. قصد نگارنده البته این نیست که با استفاده از پیکره به بررسی تحولات زبانی بپردازد، بلکه سعی بر این است تا نشان دهد، زبان‌آموزان نیز می‌توانند با استفاده از پیکره‌های متنی و مستقل از دیگران بر بسیاری از مشکلات مربوط به یادگیری زبان غلبه کنند. برای تبیین این مسئله روند تولید یک پیکره، شیوه جستجو در آن با استفاده زبان پرس‌و‌جوی پیکره و حل و فصل برخی از مشکلات زبانی شرح داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Text Corpora in Teaching of German Language

نویسندگان [English]

  • Hassan Parvan 1
  • Hossein Sarkar Hassankhan 2
1 German Department - Faculty of Foreign Languages and Literatures - University of Tehran
2 German Department, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran
چکیده [English]

When learning a foreign language, the learner will always deal with different challenges and it is very difficult for him to make significant progress without being directly assisted by experts of that language. This article will try, keeping in mind the abovementioned point, to introduce the concept of “text corpora” and the ways they can be used in teaching a specific language to have the learner overcome such challenges. “Text corpus” refers to a set of digitalized oral and written texts that helps and assists linguistic researchers in their research. Of course, the author of this article does not intend to discuss the changes and developments of language, rather he intends to demonstrate that learners can employ and utilize text corpora to overcome many of the challenges of learning a new language even when isolation of the experts of the language. In order to do so, we will discuss the process through which a text corpus is developed and how to search within it using Corpus Query Language (CQL).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text Corpus
  • Corpus Query Language
  • Corpus Linguistics
  • comparative
  • Language Teaching
Aijmer, Karin (2009). Corpora and language teaching. Amsterdam: Benjamins (Studies in corpus linguistics, 33).
Baker, Paul; Hardie, Andrew; McEnery, Tony (2006). A glossary of corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press (Glossaries in Linguistics EUP).
Dash, Niladri Sekhar. Corpus Linguistics: A General Introduction. CIIL, Mysore, 25th August 2010. URL: http://www.ldcil.org/download/Corpus%20Linguistics.pdf
Kennedy, Graeme D. (1998).An introduction to corpus linguistics. London: Longman (Studies in language and linguistics).
Lemnitzer, Lothar; Zinsmeister, Heike (2010). Korpuslinguistik. Eine Einführung. 2., durchges. und aktualisierte Aufl. Tübingen: Narr (Narr-Studienbücher).
Lüdeling, Anke; Kytö, Merja (2009-). Corpus linguistics. An international handbook / edited by Anke Lüdeling and Merja Kytö. Berlin: Walter de Gruyter (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of linguistics and communication science, Bd. 29.1-).
McEnery, Tony; Wilson, Andrew (2001). Corpus linguistics. An Introduction. 2nd ed., Edinburgh: Edinburgh University Press (Edinburgh textbooks in empirical linguistics).
Mukherjee, Joybrato (2002). Korpuslinguistik und Englischunterricht. Eine Einführung. Frankfurt am Main, New York: P. Lang (Sprache im Kontext, Bd. 14).
O'Keeffe, Anne; McCarthy, Michael (2010). The Routledge handbook of corpus linguistics. London: Routledge (Routledge handbooks).
Pearson, Jennifer (1998). Terms in context. Amsterdam: John Benjamins (Studies in corpus linguistics, 1388-0373, v.1).
Scherer, Carmen (2014). Korpuslinguistik. 2., aktualisierte Aufl. Heidelberg: Winter (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik, 2).