تأثیر برونگرایی و درونگرایی بر درستی ساختاری، روانی بیان و تراکم واژگانی مهارت گفتاری فارسی‌زبانان فراگیر زبان ژاپنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان ژاپنی، دانشکدة زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

2 هیئت علمی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این سؤال
طراحی شد که آیا نوع شخصیتی برون‌گرا یا درونگرای فارسی‌زبانان فراگیر زبان ژاپنی تأثیری
بر میزان درستی ساختاری، روانی بیان و تراکم واژگانی گفتار ژاپنی آنها دارد
یا خیر. بدین منظور 65 نفر ازدانشجویان
زبان و ادبیات ژاپنی که در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند، به عنوان آزمودنی‌ها
مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا از آنان خواسته شد تا به پرسشنامة شخصیتی آیزنک
پاسخ دهند. بعد از مشخص شدن نوع شخصیتی شرکت‌کنندگان، از آنان آزمـون مصـاحبة
ایفـای نقش (
Role-play) گرفته شد و اطلاعات آن ضبط گردید. سپس نمرة
شرکت‌کنندگان در درستی ساختاری، روانی بیان و تراکم واژگانی مشخص شد. سرانجام با
استفاده از آزمون
t مستقل، مشخص شد که گرچه نوع شخصیتی آزمودنی‌ها
اثر معنی‌داری به نفع دانشجویان درونگرا بر میزان درستی ساختاری و تراکم واژگانی
دارد، ولی نوع شخصیتی اثر معنی‌داری بر روانی بیان ندارد. توجه به نتایج این تحقیق
اهمیت شناخت آموزگار را از جنبه‌های مختلف شخصیت زبان‌آموزان، از جمله درونگرا و
برونگرا بودن آنان به عنوان وسیله‌ای برای بهبود و تسهیل روند آموزش زبان مورد تأکید
قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Introversion/ Extroversion of Iranian Students of Japanese on Their Speaking Ability in Terms of Accuracy, Fluency and Lexical Density

نویسندگان [English]

  • Saeadeh Gheytanchi 1
  • Davood Borzabadei Farahani
  • Hajar Babaei 2
1
2
چکیده [English]

The present study was carried out to
find if the personality traits of introversion and extroversion have any
effects on the speaking ability of 
Iranian students of Japanese in terms of accuracy, fluency and lexical
density. To this end, 60Iranian students of Japanese were given the Eysenck
personality inventory; they were also given a role play interview test to
elicit speaking samples from them. The application of the t-test
procedure revealed that there is a significant difference between the subjects
in accuracy and fluency in favor of the introverts. However, no significant
difference was found between the two groups in respect of fluency. The findings
of the study accentuate the need for teachers to heed their students’ personality
trait as a means for the betterment of teaching practice  in relation to speaking skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extroversion and Introversion
  • Accuracy
  • Fluency
  • Lexical Density