بررسی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های عملکرد پسوندها در زبان فارسی و اسپانیایی

نویسنده

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، استادیار

چکیده

وندها در یک زبان ، شبکة گسترده‌ای از عناصر واژقاموسی اند ( ( morfolexical که از دو پایه ، یکی مرجعی که تشکیل دهندة ریشة پسوندها و دیگری ارجاعی که کنه را تشکیل می‌ دهد ، ساخته شده‌ اند . درهم آمیختن این دو ، انگیزه‌ای برای پیوند واجی در یک واژه است که مفهومی را در خود دارد . هدف از این مقاله ، بررسی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های کارکردی این گونه پسوندها در دو زبان فارسی و اسپانیایی با بهره‌گیری از روش مقابله‌ای است ، تا بتوان تأثیرات زبان فارسی ، در زبان اسپانیایی و حدود آن را آشکار کرد . در این مقاله ، سعی شده تا ابتدا پسوندهای تک هجایی و سپس پسوندهای دو و یا چند هجایی مطالعه و بررسی شوند ، تا برای هر یک از موارد کاربردی آنها و گرایش درهم آمیختگی پسوندها در دو زبان، با بهره‌گیری از روش یاد شده مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Similitudes and Dissimilitudes in the Function of Affixes in the Persian and Spanish language

نویسنده [English]

  • Ali Feizollahi
چکیده [English]

The a f f i x e s i n a l a n g u a g u e are a masive w e b o f morfolexical elements formed b y t w o bases ; t h e root and t h e bound . T h e combination o f these t w o link the meaning o f a w o rd with a concept . T h e a i m o f t h e present paper i s t o study t h e similitud and dissimilitude i n t h e funtion o f these suffixes i n b o t h Spanish a n d Persian languages . We will study a n d compare t h e formation o f n e w words across affixes and the convergences a n d existing differences between both mentioned languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affixes
  • convergence
  • Difference
  • Lexicogenésico
  • Morfolexicales
  • Suffixes