توانایی های متفاوت زبان آموزان در یک کلاس: مشکلات و راهبردها

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش های کلاس های زبان تفاوت توانایی های زبانی و مهارت های ذهنی و فردی و همچنین انگیزه های زبان آموزان است. این مسئله دیربازی است که باعث ایجاد ناهمانگی در سطح یادگیری افراد شده است. محققین زیادی به بررسی این موضوع مهم پرداخته اند و از طریق فرضیه گاردنر مبنی بر هوشمندی های چندگانه راه حل هایی عملی ارائه داده اند. در این مطالعه، چنین شرایطی در یک کلاس آموزش زبان ایتالیایی سال اول و دوم مقطع کارشناسی، لحاظ شده است. چند راه حل پیشنهاد شده است جهت بهتر ساختن سطح کلاس از طریق بررسی توانایی های فردی زبان آموزان. در نتیجه ازراهبرد ترتیب دادن نوع مناسبی از تکلیف کلاسی به عنوان یک داده ورودی و حربه ایی استفاده می شود که هم بتواند همگان را به یک اندازه راغب به شرکت در فعالیت های کلاسی کند و هم به عنوان یک داده خروجی، مدرس را در کنترل و بررسی وضعیت پیشرفت زبان آموزان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different abilities in a language class: problems and solutions.

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asgari
Assistant Professor in Department of Italian Language and Literature, Faculty o Foreign Languages and literatures, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most frequent problems of the language classes is the learner’s different linguistic skills and cognitive abilities and also their different motivations. This fact has always created so many problems in language teaching. In this essay, a situation like this occurs in an Italian language classroom. In according to Gardner's famous theories of –“multiple intelligences” and their main role in foreign language learning, in a class with different linguistic abilities, we proposed the use of certain tasks thought about in a meaningful way by the teacher and also the use of periodic tests that will be intended as a documentable input to not only increase the motivation of all students and invite all of them to actively participate in the class, but also to give the teacher an output to work on and to be analyzed to gain a better study on the various dynamics of each individual's skill development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language teaching
  • different abilities
  • Multiple intelligences
  • task
  • self verification
  • teacher’s role
ضیا حسینی، سید محمد؛ صالحی، محمد؛ (1386). بررسی رابطه بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان، پژوهش زبان خارجی، (41): 107-85. 
فاطمی جهرمی، سید ابولقاسم؛ (1385). ترغیب و ایجاد انگیزه در یادگیری زبان خارجی، پژوهشنامه علوم انسانی، (51): 236-222.
نعمتی، مجید؛ترقی گشتی، محسن (1397). رابطه بین خلاقیت، انگیزه و صحت و شیوایی گفتار برای فراگیران زبان خارجی، پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، 8 (1): 299-271.
Balboni, P.E. (1994).Didattica  dell’italiano a stranieri.Roma: Bonacci.
Balboni, P.E. (2002). Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Torino: UTET
Balboni, P.E. (2007). La comunicazione interculturale.Venezia: Marsilio.
Caon, F. (2006). Insegnare italiano nella Classe ad Abilità Differenziate. Perugia: Guerra.
Caon, F. (2008). Educazione linguistica e differenziazione: gestire eccellenza e difficoltà. Torino: UTET.
Caon, F., Spalviero, C. (2015). Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni. Torino: Loescher-Bonacci.
Cardona, M. (2001). Il ruolo della memoria nell’apprendimento delle lingue. Torino: UTET
Celentin, P. (2007). Comunicare e far comunicare in internet. Venezia: Cafoscarina.
Coonan, C.M., (2002). La lingua straniera veicolare. Torino: UTET.
Coppola, D. (2000). Glottodidattica in prospettiva pragmatica.Pisa: ETS.
Cummins, J. (1989). Empowering Minority Students. California: Sacramento.
De Beni, R., Moè A. (2000). Motivazione e apprendimento. Bologna: il Mulino.
Dolci R. (2006). La partecipazione nella classe di lingua. Perugia: Guerra.
Freddi, G. (1994). Glottodidattica: fondamenti, metodi e tecniche. Torino: UTET.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice.New York: Basic Books.
Gardner, H. (1999). Intelligences Reframed: Multiple Intelligences in the 21th Century. New York, Basic Books.
Genovese, L., Kanizsa, S. (1998). Manuale di getsione della classe. Milano: Francoangeli.
Hawley, W.D. (1976). The Implicit Civic Curriculum: Teacher Behavior and Political Learning. Durham (NC): Center for policy analysis Duke University.
Krashen, S.D. (1983). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon.
Mariani, L., Pozzo. G. (2002). Stili, strategie e strumenti nell’apprendimento linguistico. Firenze: La Nuova Italia.
Minello, R. (2006). “Dalla mediazione insegnante alla mediazione sociale in ambito L1, L2”, in Caon, F. (2006). Insegnare italiano nella Classe ad Abilità Differenziate. Perugia: Guerra.
Novak, J. (1998). Learning, Creating and Using knowledge: Concept map as facilitative tools in schools and corporations. Mahwah (NJ): Erlbaum. Traduzione italiana: 2001, L’apprendimento significativo, Trento: Erickson.
Schumann, J. (1997). The Neurobiology of Affect in Language. Oxford: Blackwell.
Skehan, P. (1989). Individual differences in Second-language Learning. New York: Routledge.
Togliatti, M.M., Rocchetta Tofani L. (1990). Il gruppo classe. Roma: La Nuova Italia.
Torresan, P. (2006). Le intelligenze multiple applicate alla CAD, in Caon, F., Insegnare italiano nella Classe ad Abilità Differenziate. Perugia: Guerra.
Torresan, P. (2008). Intelligenze e didatica delle lingue. Bologna: EMI.
Vettorel, P. (2006). “Uno, nessuno, centomila: Come riconoscere e valorizzare le differenze individuali in classe”, in in Caon, F., Insegnare italiano nella Classe ad Abilità Differenziate. Perugia: Guerra.
Vygotskij, L.S. (1966). Pensiero e linguaggio. Traduzione italiana. Firenze: Giunti-Barbera.