ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 زبانشناسی همگانی، دانشکده لوم تربیتی و راوانشناسی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، ایران

2 زبانشناسی همگانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، ایران

3 زبانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

یکی از گروه‌های اجتماعی که تمایلی به افشای اسرار مکالماتشان ندارند زندانیان هستند که این عدم‌تمایل آنها منجر به تولید گونۀ زبان زندان می‌شود. در این پژوهش، واژه‌های جدیدی که در زندان توسط زندانیان به‌کار برده‌می‌شود، جمع‌آوری شده و از لحاظ نمود واژی بررسی شده‌اند. پژوهش به صورت میدانی بوده و داده‌ها به شیوۀ ایجاد ارتباط مستقیم و براساس گفتار 50 نفر مشارک مرد که به مدتی بیش از 10 سال برای تحمل کیفرشان در زندان‌های استان تهران به‌سربرده‌اند، جمع‌آوری شده است. پژوهشگران پس از تجزیه‌وتحلیل حدود 600 لغت و اصطلاح گردآوری‌شده به این نتیجه رسیدند که شرایط حاکم بر زندان بر گفتار زندانیان تأثیر می‌گذارد و تغییرات واژی در گفتار آنها رخ می‌دهد. فرایندهای واژه‌سازی به‌دست‌آمده عبارتند از: ابداع، تکرار، تبدیل، کوتاه‌سازی، ترخیم، سرواژه‌سازی، آمیزش و قرض‌گیری. از میان فرایندهای واژی، بیشترین بسامد، مربوط به فرایند ابداع است. نتایج این پژوهش، زبان‌شناسان را در شناخت هرچه بیشترِ گونۀ زبان زندان یاری می‌رساند و به جامعه‌شناسان نیز در شناخت روابط انسانی و نهایتاً برنامه‌ریزی و بازپروری زندانیان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of word formation processes in prisoners' linguistic variety

نویسندگان [English]

  • Ameneh Masnabadi8 1
  • Behzad Rahbar 2
  • mohammadreza Oroji 3
1 Linguistics department, psychology and education faculty,zanjan Azad university,zanjan,Iran
2 linguistics,psychology and education faculty, zanjan Azad University,Zanjan, Iran
3 Linguistics,psychology and education faculty, Zanjan Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

One of the social groups who are reluctant to disclose their secrets of conversations with others are prisoners, whose unwillingness leads to the production of a type of prison language. The Researchers have collected new terms used by prisoners for various purposes and they have studied them in terms of phonemic representation. The research is fieldwork and data is gathered in way of having direct contact with participants. The data of the research were based on conversations of 50 male members of the group who have been in prison for more than 10 years in prison in Tehran province. Finally, a total of around 600 words and special terms of the prison were collected. After analyzing the data, the researchers concluded that the environment and conditions affecting the prisoners influence on prisoners' speeches. Phonological changes occur in their speeches. The word making processes are: coinage, repetition, shortening, acronym, curtailing, compounding and borrowing. Among the phonological processes the most frequent one is related to coinage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prison
  • Prison Argot
  • Lexicon
  • word formation processes
  • coinage
ـ ترادگیل، پیتر(1376). زبان‌شناسی اجتماعی درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمة محمد طباطبایی. تهران: چاپ دفتر نشر آگه.
ـ سمائی، مهدی (1382). فرهنگ لغات زبان مخفی. تهران: نشر مرکز.
ـ شقاقی، ویدا (1389). مبانی صرف، چ3. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ـ شمس، علی(1387).  مقدمه‌ای بر جامعهشناسی زندان،چ4. تهران: انتشارات راه تربیت.
ـ رهبر، بهزاد. مسن‌آبادی، آمنه (1395). زبان زندان، تحلیل زبان‌شناختی و فرهنگ اصطلاحات. تهران: انتشارات گیوا.
ـ نبوی، ابراهیم (1384). سالن 6: یادداشت‌های روزانة زندان. چ5. تهران: نشر نی.
-Akmajian, A. et al (1997). Linguistics: An Introduction to language and communication. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
-Bauer, L. (1989). English Word-Formation. Cambridge University Press.
-Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics & Phonetics. U.S.A: Blackwell Publishing.
-Hudson, G.(2000). Essential Introductory Linguistics. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.
-Katamba, F.(1993). Morphology. London: Macmillan Press LTD.
-Labov,W. (1977). The Social Stratification of English in New York City. Washing DC: Center for Applied Linguistics.
-Longman Dictionary of Contemporary English (2006). England: Pearson Education Limited.
-Matthews, P. (1991). Morphology. New York: Cambridge University Press.
-Yule,G.(1996).The Study of language. Cambridge: Cambridge University Press.