تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 425-452

10.22059/jflr.2017.236697.354

سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری


نقش تداخل در پیدایش خطاهای نحوی در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 351-380

10.22059/jflr.2013.57277

رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقویی