تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران

2 استادیار دانشگاه بجنورد

3 استاد تمام دانشگاه فردوسی

4 استادیار دانشگاه امام رضا مشهد

چکیده

این پژوهش بر آن است که کتاب داستان هایی دو زبانه، با هدف تقویت مهارت های سواد عاطفی در دانش آموزان 8 تا 14 سال را تدوین کند، زیرا بیشتر کتاب ها و ابزارهای آموزشی موجود در بازار، بر پایهء روش هایی تهیه شده اند که ریشه در زبان شناسی، روانشناسی و یا مکتب های اجتماعی داشته است و هیچ کدام جنبه های هیجانی را در سواد آموزی بصورت دو زبانه در نظر نگرفته اند. بدین منظورکتاب داستان هایی دو زبانه با تمرین هایی بر پایهء طرحوارهء هوش هیجانی بوکت و پرسیوال (2010) در سه سطح بر پایهء رشد فکری برونر (1969) نوشته شد. سپس این کتاب داستان ها به 30 نفر دانش آموز 8 تا 14 سال آموزش داده شد و سرانجام مصاحبه ای در زمینهء محتوای کتاب داستان گرفته شد. نتایج نشان داد که کتاب داستان ها از اثر گذاری کافی برای تقویت سواد عاطفی دانش آموزان برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Bilingual Story-Based Materials for Improving 8 to 14-Year-Old Students’ Emotional Literacy

نویسندگان [English]

  • Samira Rahmani 1
  • Majid Elahi Shirvan 2
  • Behzad Ghonsooli 3
  • Omid Akbari 4
1 Department of English Language,Faculty of Literature and Human Science, Imam Reza international university, Mashhad, Iran
2 Department of English Language, Faculty of Literature and Human Science, University of Bojnord, Iran
3 Department of English Language,Faculty of Literature and Human Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Faculty of Literature and Human Science Department of English Language, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to develop bilingual story books for improving 8 to 14-year-old students’ emotional literacy, because most of the available materials and books in ELT markets are based on methods and approaches which is rooted in linguistics, psychology or other social schools. However, few of them have considered the aspects of emotion in biliteracy. To do so, it was developed some bilingual story books with the activities which are based on Bowkett and Percival (2010) model of emotional intelligence and Bruner (1969) intellectual development. Then, these story books were taught to a group of 30 students between 8 to 14. In addition, the classroom observation was gathered and also after teaching the story books, an unstructured interview was conducted regarding the students’ opinions about the story book. The results indicated that the developed story books are valid enough to improve 8 to 14-year-old students’ emotional literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional literacy
  • Emotional intelligence
  • bilingualism
  • biliteracy
  • story book
پیش قدم رضا, و قنسولی هزاره بهزاد(1387). نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی.‎‎ پژوهش‌های زبان خارجی، شماره 42، بهار 1387.
حسینی فاطمی آذر, پیش قدم رضا، و ناوری صفورا (1389). تاثیر و نقش کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی و سازه‌‌های مربوط. مجلّه‌ مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، علمی ـ پژوهشی، شمارةاول، تابستان 1389