بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین کمال گرایی، اضطراب نگارش و عملکرد نهایی نگارش در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بود. داده ها در مرحله اول با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین سه بعد کمال گرایی تنها کمال گرایی جامعه مدار است که می تواند پیش بینی کننده خوبی برای اضطراب نگارش باشد. اضطراب نگارش، کمال گرایی خود مدار و کمال گرایی جامعه مدار نیز به ترتیب پیش بینی کننده های معناداری برای عملکرد نگارش بودند. در مرحله دوم از تحلیل داده ها، ما بر اساس یافته های بخش اول مدلی فرضی از ارتباط بین متغیر ها ارائه دادیم.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علیرغم وجود روابط معنادار بین هر جفت از متغیرها، مدل ارائه شده ما بصورت یکجا از برازش قابل قبولی برخوردار نیست.
* * * * * * * *

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anxiety and Performance in Second Language Writing: Does Perfectionism Play a Role?

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shirazizadeh 1
  • Shahab Moradkhani 2
  • Mahboubeh Karimpour 1
1 English Department, Alzahra University
2 Department of English language and Literature, Razi University
چکیده [English]

This study investigated the relationships among perfectionism, writing anxiety and writing achievement among Iranian EFL learners. To this end, a sample of 402 second year undergraduate students of English filled out the perfectionism and writing anxiety questionnaires. Students’ writing achievement was also obtained through their final writing scores at the end of the semester. In the first stage of data analysis, the results of descriptive statistics, correlation and multiple regression indicated that from among the three types of perfectionism, socially prescribed perfectionism is the best predictor of writing anxiety. Writing anxiety, self-oriented perfectionism and socially prescribed perfectionism were found to be significant predictors of writing achievement, respectively. In the second stage of data analysis, a hypothetical model of the relationship between the variables was proposed based on the findings of the first part. IThe results of path analysis revealed that despite the existence of a significant relationship between each pair of variables, the model proposed here did not have sufficiently high goodness of fit as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing
  • anxiety
  • Perfectionism
  • Path analysis
  • EFL
غفارثمر، رضا؛ شیرازی زاده، محسن. (1390). ارتباط بین کمال گرایی، اضطراب و دست‌یافت مهارت خواندن درانگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه‌ای در روان‌شناسی یادگیری زبان. جستارهای زبانی، (1)2: 19-1