تحلیل فرایندهای واجی در فارسی‌زبانان 2 تا 4 ساله شهر تهران بر پایة نظریة واج‌شناسی تولیدی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی

2 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، استادیار

چکیده

کودک درسال‌های اولیة رشدگفتار،برای ساده کردن تلفظ واژگان بزرگسال, ازفرایندهای واجی بهره می‌گیرد.پژوهش حاضر،فرایندهای واجی رابه هنگام بیان واژه‌های تک‌هجایی ودو‌هجایی کودکان2تا4ساله فارسی‌زبان بررسی می‌کند،نتایج حاصله نشان می‌دهنـدکه بــراساس نظریة واج‌شناسی زایشی،نمی‌توان توجیه دقیق ودرستی برای وقوع این فرایندها درتلفظ کودک ارائه‌ داد.درصورتی که واج‌شناسی تولیدی،تلفیقی از واج‌شناسی وآواشناسی است و درآن بابستارهای تولیدی مواجه‌ایم که درواحد زمان فعال می‌شوندوبه‌همین علت زمان و مکان دقیق تولید هر یک از بستارها در شاخص‌های بستاری قابل مشاهده‌اند. این پژوهش به دو روش تحلیلی و میدانی انجام شده‌است. کلیه فرایندها از جمله حذف هجای بی‌تکیه، حذف همخوان پایانی، مضاعف‌سازی، همگونی، کاهش خوشه، انسدادی‌شدگی، پیشین‌شدگی، غلتان‌شدگی، واج‌افزایی، حذف همخوان آغازین و غیره در بیان واژه‌های تک‌هجایی و دو‌هجایی توسط کودکان به‌کار گرفته می‌شود. بررسی حاضر، میانگین درصد وقوع فرایندها و بیشترین و کمترین آنها را در هر گروه سنی به تفکیک نشان می‌دهد و رابطة بین هر کدام را با متغیر سن بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Analysis of Phonological Processes in 2-4 year old Farsi Speaking Children of Tehran Based on Articulatory Phonology

نویسندگان [English]

  • Elham Mirmosayeb 1
  • Parviz Alborzi Varaki 2
چکیده [English]

In order to simplify the pronunciation ofthe adult's words,children use phonological processes inthe initial years oftheir speech growth.The present study aims at considering phonological processes ina group oftwo tofour-year old Farsi speaking children.The results indicate that itisnot possible to correctly and precisely account forthe occurrences ofsuch processes in children’s pronunciation based on the theory of Generative Phonology.In contrast Articulatory Phonology is an amalgamation of Phonology andPhonetics where we are confronted with Articulatory Gestures which are activated through time.The exact time and place of each gesture’s production arethus detectable in indices of Gestures.This study is conducted using analytical and field research methods. Children use all the phonological processes suchas unstressed syllable,final consonant deletion,reduplication,consonant harmony,cluster reduction,stopping, fronting,gliding,initial consonant deletion,epenthesis etc.This paper presents the average occurrence percentage of the processes and their highest and lowest occurrences in each ofthe studied age groups separately.It alsoanalyzes the relationship betweenage and each of the processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • articulatory phonology
  • Average Occurrence Percentage of the Processes
  • Generative Phonology
  • Indices of Gestures
  • Phonological Processes