انواع بازخورد، انتقال معنا و انتقال ساختار در نگارش مشارکتی زبان انگلیسی در بستر تعاملات رایانه ای چند رسانه ای و متن-محور

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی درگیر شدن زبان آموزان در سه فرآیند انتخاب بازخورد، انتقال معنا و انتقال ساختار در نگارش مشارکتی رایانه ای در بستر تعاملات چندرسانه ای و متن-محور پرداخته است. به این منظور در مرحله نخست، نگارش مشارکتی 30 تن از زبان آموزان ایرانی به روش تجزیه و تحلیل محاوره ای در انتخاب انواع بازخورد (شناختی ، فراشناختی ، احساسی ، بازقالب ریزی و استنتاجی) در دو بستر تعاملات رایانه ای بررسی شد. نتایج تحلیل مجذور کای بر فراوانی بازخوردهای رمز گزاری شده در داستان واره های زبانی (LRE) نشان داد که در بستر تعاملات چندرسانه ای و متن-محور، درگیر شدن زبان آموزان با انواع مختلف بازخورد به هنگام نگارش مشارکتی بطور معنا داری متفاوت است. در مرحله بعد، به منظور بررسی داستان واره هایی که در آنها زبان آموزان به میزان بیشتری درگیر انتقال معنا و انتقال ساختار بودند، تجزیه و تحلیل محاوره ای در دو بستر تعاملات رایانه ای انجام شد. سپس زنجیره های نشانگر، محرک، پاسخ و واکنش در داستان واره ها به هنگام انتقال معنا و انتقال ساختار توسط زبان آموزان شمارش شد. نتایج تحلیل مجذور کای بر واحدهای کد گزاری شده انتقال معنا و انتقال ساختار، نشان دهنده تفاوت معنادار در قابلیت دو بستر نگارش مشارکتی برای درگیرکردن زبان آموزان در انتقال معنا و انتقال ساختار بود. نتایج این تحقیق به جنبه های متفاوت دو بستر تعاملات چندرسانه ای و متن-محور در تسهیل روند یادگیری مهارت نگارش تاکید کردند که شامل طیف وسیعی از فرایندهای تولید نوشتار در زبان آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feedback Types, Negotiation of Meaning, and Negotiation of Form in Multimodal and Text-based Computer-Mediated English Collaborative Writing

نویسندگان [English]

  • Natasha Pourdana 1
  • Zohre Mohamadi Zenouzagh 2
1 Assistant Professor of TEFL Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 English Teaching and Translation Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating students’ feedback preferences and negotiation of meaning and negotiation of form in multimodal and text-based computer-mediated modalities of collaborative writing. To this end, 30 Iranian EFL students’ collaborative writing performances were traced via conversation analysis technique to identify their feedback preferences (cognitive, metacognitive, affective, recast and elicited) in two computer-mediated modalities. The chi-square analysis on frequency counts of feedback in language related episodes (LRE) indicated that two computer-mediated modalities were significantly different in engaging students with different feedback types. Further conversation analysis of student’s collaborative writing performances in two modalities was conducted to trace LREs in which students negotiated meaning and form. Each indicator, trigger, response, reaction chain in LREs was counted either as meaning or form negotiation units, depending on the type of LREs in which students co-managed to repair and further improve their writing outcomes. The chi-square analysis on meaning and form negotiation units indicated that text-based and multimodal computer-mediated significantly differed in their potentials of engaging students with meaning negotiation and form negotiation in collaborative writing. The results implied that despite two modalities may facilitate collaborative writing in different ways, they prepare EFL learners for distinct individual composing processes and written outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Writing
  • Feedback
  • Multimodal
  • Negotiation of Form
  • Negotiation of Meaning
  • Text-based