نقش تداخل در پیدایش خطاهای نحوی در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در چارچوب تحلیل مقابله‌ای، به دنبال بررسی و تحلیل انواع خطاهای نحویِ ناشی از تداخل در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان است. در این راستا، از بین انواع خطاها، خطاهای نگارشی نحوی و از میان خطاهای نحوی، خطاهای ناشی از تداخل بررسی شده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش میدانی، متون نوشتاری 105 فارسی‌آموز عرب‌زبان از نظر انواع خطاهای نحوی بررسی شده است. نمونة تحقیق حاضر را زبان‌آموزان با میانگین سنی 22 تا 26 سال در سه سطح زبان‌آموزی مبتدی، متوسط و پیشرفته تشکیل می‌دهند که براساس روش تصادفی ساده از محل مرکز آموزش زبان فارسی مدرسة جامعه‌المصطفی العالمیه قم انتخاب شدند. پس از تحلیل و بررسی خطاهای زبان‌آموزان مشخص شد برخی خطاهای نحوی زبان‌آموزان ناشی از تداخل زبانی است و تحت تأثیر زبان مادری زبان‌آموز به وجود می‌آید. این نوع خطاها از نظر منشأ خطا در مقولة «بینازبانی» قرارمی‌گیرد. در این زمینه، شش نمونة خطا تشخیص داده شد که به ترتیب فراوانی شامل خطای ترتیب اجزای جمله (9/38 درصد)، خطای حذف حرف نشانة «را» (3/35 درصد)، خطای حذف فعل ربطی (01/14 درصد)، خطا‏ی مطابقت مسند با مسندالیه (9/6 درصد)، خطای جایگزینی حرف نشانة «را» با حرف اضافه (6/2 درصد) و خطای مطابقت صفت با اسم (09/2 درصد) است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interference in committing syntactic errors in writing of Arab learners of Persian Rezvan Motavallian Naeini

نویسندگان [English]

 • Rezvan Motavallian Naeini 1
 • Abbas Ostovar Abarghuyi 2
1 Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, Isfahan University, Isfahan, I.R. Iran
2 M.A. Student of AZFA, Faculty of Foreign Languages, Isfahan University, Isfahan, I.R. Iran
چکیده [English]

One of the problems of learners that often impairs learning a second language is syntactic errors. Therefore, the present study investigates the syntactic errors of Arab speakers learning Persian. This research is based on contrastive analysis approach. In this article, interlingual syntactic errors committed in learner’s writings are studied, using field method and through a content analysis of 105 written texts of Persian learners of Arab speakers. Interlingual errors are those which are due to first language interference. The Testees' age was between 22 and 26 and they were from three levels of proficiency (elementry, intermediate and advanced). They were selected randomly from the center of Persian training in Qom. Six cases of interlingual errors were identified and analyzed, which based on frequency degree, respectively, consist of ordering errors, deletion of object marker “ra”, deletion of copular verbs, agreement of subject and predicate in predicative sentences, substitution of “ra” with preposition and agreement of modifier and noun.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arab learners of Persian
 • Contrastive Analysis
 • interlingual error
 • syntactic errors
 • Writing
 •  

  Abisamra, N. (2003). An Analysis of Errors in Arabic Speakers’ English Writings. American University of Beirut.

  Alshormani, M.Q. (2010). Syntactic Errors Commited by Arab Learners of English: Classifications and L1 and L2 Sources. India: University of Hyderabad.

  Bhela, B. (1999). Native Language Interference in Learning a Second Language: Exploratory Case Studies of Native Language Interference with Target Language Usage. International Education Journal vol1, No1.22-31.

  Els Van, T. et al. (1984). Applied Linguistics and The Learning and Teaching of Foreign Languages. London: Edward Arnold.

  Fisiak, J. (1985). Contrastive Linguistics and the Language Teacher. Oxford: Pergamon press Ltd.

  Fries, C.C. (1945). Teaching and Learning of English as a Foreign Language. Ann Avbor: University of Michigan Press.

  Gomez, G.E. and Asilah, A.V. (2011). Error Production Provoked by Syntactic Transfer and the Analysis of Possible Causes in EFL Pre Intermediate Students. Technological university of Pereira.

  Keshavarz, M. (1999). Contrastive Analysis and Error Analysis. Tehran: Rahnama.

  Lado, R. (1957). Linguistics Across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.

  Lee, W.R. (1968). Thoughts on contrastive linguistics in the context of foreign language teaching, Alatis (ed.). 185-194.

  Mukattash, L. (1984). Contrastive analysis, error analysis, and learning difficulty. Contrastive Linguistics: Prospects and Problems, 22.

  Oller, J.W. and Ziahosseiny, S.M. (1970). The contrastive analysis hypothesis and spelling errors. Language learning (20): 183-189.

  Prator, Clifford H. (1967). Hierarchy of Difficulty: Unpublished Classroom Lecture.

  Richards, J. (2002). 30 years of TESOL: A personal reflection. RELC Journal 33, 21-36.

  Richards, J.C. and Rodgers, T. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.

  Stockwell, R., Bowen and Martin, J.W. (1965). The Grammatical structures of English and Spanish. Chicago, University of Chicago Press.

  Wardhaugh, R. (1970). The Contrastive Analysis Hypothesis.TESOL Quarterly 4:120-130.

  Weinreich, M. (1953). Languages in contact. Linguistics Circle of Newyork.

  Whitman, R.L. (1970). Contrastive analysis: Problems and procedures. Language learning 20:191-197.

  Yarmohammadi, L. (2001). A Contrastive Analysis of Persian and English. Payame Noor University.

  Zia’Hosseini, M. (2009). Contrastive Analysis of Persian and English and Error Analysis, 3rd Edition. Tehran: Rahnama.

   

  • انوری، ح. و احمدی‌گیوی، ح. (1370). دستورزبان فارسی 2، تهران: انتشارات فاطمی.
  • جلایی‌پیکانی، م. (1387). دراسة الأخطاء التعبیریة التحریریة عند طلاب العربیة من الناطقین بالفارسیة. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
  • جلایی، م. (1387). بررسی رویکرد ارتباطی در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی. پایان‌نامة دکتری دانشگاه اصفهان.
  • حسینی، س.ع. (1371). ترجمه و شرح مبادی العربیه. جلد4. قم: انتشارات دارالعلم.
  • رئیسی، ل. (1388). بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی درترجمة «که» به عربی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.
  • رادمنش، س.م. (1386). نحو برای دانشجو. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
  • زرکوب، م. (1388). فن ترجمه. اصفهان: انتشارات مانی.
  • فرهادی، م. (1379). بررسی مشکلات نگارش فارسی دانش‌آموزان عرب‌زبان جنوب ایران از طریق تجزیه‌وتحلیل خطاهای واژگانی و نحوی نوشته‌های آنان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز.
  • فرشیدورد، خ. (1382). دستورمفصل امروز. تهران: انتشارات سخن.
  • گله‌داری، م. (1387). «تحلیل خطاهای نوشتاری زبان‌آموزان غیرایرانی». مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. تهران: کانون زبان ایران: 343-365.
  • گنجی، ن. و جلایی، م. (1387). «التداخل اللغوی و تاثیره فی الاخطاء الکتابیه لطلاب اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیه». مجله الجمعیه الایرانیه للغه العرب هوآدابها فصیله محکمه، (10)77-99.
  • میرحاجی، ح.ر.، متقی‌زاده، ع. و ستاریان، م. (1389). عربی (2)-1/224. تهران: شرکت چاپ و نشرکتاب‌های درسی ایران.
  • محمدی، ح. (1390). زبان قرآن نحو متوسطه. قم: انتشارات دارالعلم.
  • مشکوه‌الدینی، م. (1390). دستورزبان فارسی واژگان وپیوندهای ساختی. تهران: انتشارات سمت.
  • میردهقان، م. (1380). آموزش زبان فارسی به اردوزبانان و زبان اردو به فارسی‌زبانان. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
  • وفایی، ع. (1391). دستورتطبیقی (فارسی- عربی)، تهران: انتشارات سخن.