بررسی مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در ترجمه‌های آلمانی قرآن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 155-175

10.22059/jflr.2013.53768

فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی


ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 187-206

10.22059/jflr.2018.247058.430

محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی


گامی به سوی تدوین واژه‌نامۀ تقابلی ظرفیت افعال فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 449-477

10.22059/jflr.2017.214151.284

رضوان متولیان نائینی؛ فاطمه محمدپور


استعاره‌ در نگارش متون دانشگاهی: مطالعه‌ای براساس دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 166-179

10.22059/jflr.2019.256367.497

مریم صانعی مقدم؛ رضا غفار ثمر؛ رامین اکبری


ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 177-185

10.22059/jflr.2013.53769

علیرضا ولی پور؛ محمدجواد آهسته


دیدگاه‌های مدرسان در مورد زبان تخصصی هوانوردی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-246

10.22059/jflr.2018.242731.403

مهدی قائیدرحمت؛ جواد غلامی؛ ژیلا محمدنیا


بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-254

10.22059/jflr.2019.249703.455

آیناز سامیر؛ خلیل مطلب زاده؛ حمید اشرف؛ بهزاد قنسولی


نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 225-248

10.22059/jflr.2017.218429.297

زهرا ابوالحسنی چیمه؛ مهتاب عضدانلو؛ وحیده شاه حسینی