ارزیابی کارآیی برنامه درسی کارشناسی مترجمی انگلیسی از نقطه‌نظر دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، که داده‌های مورد نیاز آن با استفاده از یک روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و از طریق یک گروه کانونی و یک پرسشنامه بسته‌پاسخ محقق‌ساخته گردآوری شد، به دو منظور انجام گرفت: الف) ارزیابی میزان کارآیی برنامه درسی کارشناسی رشته مترجمی انگلیسی در تربیت مترجمان حرفه‌ای از نقطه‌نظر دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته؛ و ب) آگاهی از پیشنهادات پژوهیدگان مذکور برای رفع کاستی‌هایی که شناسایی می‌کنند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برنامه درسی فعلی از حیث تربیت مترجمان حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف چندان موفق نبوده است. از جمله پیشنهادات پژوهیدگان برای رفع کاستی‌های برنامه فعلی و افزایش کارآیی آن، می‌توان به افزودن واحدهای درسی تخصصی و متناسب با بازار روز خدمات زبانی، تقسیم رشته فعلی به دو رشته مجزای ترجمه مکتوب و ترجمه شفاهی، و گرایش‌بندی رشته مجزای ترجمه مکتوب اشاره کرد. انتظار می‌رود یافته‌های پژوهش به‌ عنوان مبنایی برای اصلاح برنامه‌های درسی، تخصیص منابع، بهبود تجربه یادگیری دانشجویان، و نهایتاً ارتقاء مهارت‌های آنها همگام با نیازهای بازار پویای خدمات زبانی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Evaluation of B.A. English Translation Curriculum from the Students and Graduates' Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Ali Beikian
  • Saeed Ketabi
  • Akbar Hesabi
English Language Department, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of the curriculum of B.A. English Translation program from the students and graduates’ points of view and to seek said surveyees’ suggestions on how to improve the curriculum. To this end, the required data was collected using a sequential exploratory mixed-method design comprising of a focus group and closed-ended questionnaire. The findings indicated that the curriculum was far from successful in training professional translators and interpreters. The suggestions provided by the surveyees for improving the curriculum included adding specialized courses based on market demands, dividing the current program into two autonomous and separate translation and interpreting programs, and dividing the would-be translation program into several concentrations. The findings of this study are expected to be reviewed by all stakeholder groups and used as the basis for program revisions, resource allocations, and ultimately the improvement of the learning experience of students and their qualifications and skills in line with the requirements of the rapidly-changing job market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio-visual Translation
  • B.A. English Translation Program
  • Curriculum
  • Effectiveness Evaluation
  • Interpreting
  • Translation
Birjandi, P., & Nosratnia, M. (2009). The Qualitative Program Evaluation of the Postgraduate English Translation Major in Iran. The Journal of Modern Thoughts in Education, 4(4), 37-58.
Compassion Capital Fund National Resource Center. (2004). Measuring Outcomes. Retrieved March 19, 2016, from Family and Youth Service Bureau (FYSB): http://ncfy.acf.hhs.gov/library/2004/measuring-outcomes
Dezhara, S. (2012). Curriculum Assessment of the BA and MA Programs of English Translation Major at the University of Isfahan. M.A. Thesis. Isfahan: University of Isfahan.
English Translation Speclized Committee. (2017). Curriculum of English translator training program. Retrived from http://humsci.iaurasht.ac.ir/file/download/page/ 1535954341-motarjemi-97.pdf.
Foreign Languages Specialized Committee. (1990). Curriculum of English translator training program. Retrieved from https://sep.iau.ir/silabes/15213.pdf.
Galán-Mañas, A. (2011). Translating authentic technical documents in specialised translation classes. Jostrans. The Journal of Specialised Translation, 16, 109-125.
Hesabi, A. (2014). A Comparative Study of the Translation Curriculum in B.A. level at University of Isfahan and some Western Universities. Language and Translation Studies, 46(3), 6-24.
Heydarian, S. (2003). M.A. in Translation Studies: An Untold Story. Translation Studies, 1(2), 75-82.
Kafi, M., Khoshsaligheh, M., & Hashemi, M. R. (n.d.). Translation Profession in Iran: Current Challenges and Future Prospects. The Translator, 24(1), 98-103. doi:doi:10.1080/13556509.2017.1297693
Karimnia, A. (2012). Undergraduate Translation Training: In Search of a Model. Social and Behavioral Sciences. 70, pp. 915-921. Elsevier Ltd.
Khazaee Farid, A. (2001). A View on M.A. Curriculum of Translation Studies. Motarjem (The Translator), 35-65.
Khazaee Farid, A., & Khoshsaligheh, M. (2010). Insights from EMT for Translator Training in Iran. Ferdowsi Review: An Iranian Journal of TESL, Literature and Translation Studies, 1(1), 135-152.
Khoshsaligheh, M. (2014). The Competencies of English and Persian Translators. Language and Translation Studies, 47(3), 113-143.
Miremadi, S. (2003). A Critical Overview of Translator Training Program in Inranian Universities. Translation Studies, 1(2), 52-64.
Mirzaibrahim-Tehrani, F. (2003). Flaws in translation programs in Iran. Translation Studies, 1(2), 89-94.
Mobasheri, M. (2015). An Investigation of the Skills Taught in Interpreter Training Courses in Bachelors of English Translating in Iranina Universities. M.A. Thesis. Isfahan: University of Isfahan.
Mollanazar, H. (2003). B.A./M.A. Programs in Translation: The Status Quo. Translation Studies, 1(2), 7-26.
Mollanazar, H., & Kamyab, S. (2015). Political and Journalistic Translation Courses and the Market. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 4(2), 285-293.
Mouton, J. (2009). Assessing the Impact of Complex Social Interventions. Journal of Public Administration, 44(4.2), 849-865.
Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (2010). Planning and Designing Useful Evaluations. In K. E. Newcomer, & H. P. Hatry (Eds.), Handbook of Practical Program Evaluation (3rd ed., pp. 28-29). San Francisco, United States of Amrica: Jossey-Bass.
Rahimy, R. (2010). An Evaluation of the Effectiveness of the Curricula for Translation Programs at the Undergraduate and Graduate Levels in Iran: Problems and Suggestions. Journal of Educational Planning, 19(3), 22-38.
Rahmani, N. (2009). What Do Translation Students Need? A Program Evaluation. Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature, 1(1), 3-13.
Razmjou, L. (2001). Developing Guidelines for a New Curriculum for the English Translation BA Program in Iranian Universities. Translation Journal. Retrieved February 15, 2019, from https://translationjournal.net/journal/20edu1.htm
Rezvani, R., & Vakilinejad, M. (2014). An Evaluation of Translation Quality Assessment Course: Voices from Instructors. Social and Behavioral Sciences. 98, pp. 1563-1571. Elsevier Ltd.
Rostamzadeh, A. (2011). Evaluation of Undergraduate Translation Program in Azad University. The Journal of Quality in Education, 15(2), 19-32.
Rossi, P., Lipsey, M., & Freeman, H. (2004). Evaluation: A systematic approach (7th Ed.). Thousand Oaks: Sage.
Salari, Z., & Khazaee Farid, A. (2015). The Necessity of Updateing Translation B.A. Program Curriculum Based on Market Demands in Iran. Language and Translation Studies, 48(1), 19-51.
Seifi, Z. (2017). Student Per-capita Expenditure in the Budget Bill of 1397. Tehran: Fars News Agency. Retrieved from https://www.mehrnews.com
Shafiei, S., & Barati, H. (2015). The State of Interpreting Studies in Iran: An Overview of Papers and Theses. Translation Studies Quarterly, 13(50), 23-44.
Sohrabi, S., Rahimi, R., & Arjmandi, M. (2015). Efficiency of Iranian Translation Syllabus at BA Level; Deficiency: A New Comprehnsive Model. Advances in Language and Literary Studies, 6(1), 129-142.
Tabatabaei, O., & Heidari Tabrizi, H. (2010). Textbooks of “Translation of Simple Texts” used in the Iranian English BA translation program: An evaluation study. Curriculum Planning Knowledge & Research in Educational Sciences (26), 101-122.
Ziahosseiny, S. (2003). On Translator Training. Translation Studies, 1(2), 83-94.