استعاره‌ در نگارش متون دانشگاهی: مطالعه‌ای براساس دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان ‌انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 دانشیارآموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیارآموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تعداد و انواع استعاره و همچنین شناسایی استعاره­های کلیدی درمقالات نویسندگان غیربومی ­زبان ­انگلیسی و مقایسۀ آن با مقالات سخن­گویان بومی می­پردازد. پیکرۀ پژوهش حاضر، شامل 50 مقالۀ پزشکی است. برای توصیف تعداد و انواع استعاره، بخشی از پیکرِۀ اصلی به عنوان نمونه با استفاده از روش استعاره­یابی در متن بررسی شد. برای شناسایی استعاره های کلیدی از نرم افزار  Wmatrix در کنار روش استعاره­یابی در متن استفاده شد. بررسی داده­ها نشان داد که در متون نویسندگان غیر بومی، همانند متون نویسندگان بومی، تعداد بالایی استعاره به­ویژه استعارۀ غیرمستقیم وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که هر دو گروه فزونتر و آگاهانه از استعاره های "زبان" بهره برده بودند، اما در نگارش نویسندگان بومی، استعاره­های کلیدی متنوع­تری همچون استعاره­ها­ی "اشیا" و "قدرت و نظم بخشی" مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphor in Academic Writing: A Report from Cognitive Linguistic Perspective

نویسندگان [English]

  • Maryam Saneie Moghadam 1
  • Reza Ghafar Samar 2
  • Ramin Akbari 3
1 ELT Department , Tarbiat Modares University
2 ELT department, Tarbiat Modares University
3 ELT deparment, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Metaphors are central to academic writing and scientific theorizing. To create awareness about the features of metaphor in English academic writing, this study investigated frequency, types, and key categories of metaphor in published articles of non-native speakers and compared them with those of native speakers. The data have been collected from 50 research articles with the topic of cancer and gene silencing. For description of frequency and types of metaphors, a sample section of articles was coded with manual metaphor identification procedure and for identification of key categories, a semi-automatic procedure including of software and manual analysis was conducted. Findings suggested that similar to the writing of native speakers, metaphor was a highly pervasive phenomenon in 2nd language academic writing of non-native speakers and indirect metaphor in comparison to direct and implicit metaphors led the rank type of metaphoricity. The results, however featured more number of key metaphor categories with higher variety of metaphorical words in the written discourse of non-native speakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Cognitive linguistics
  • Academic discourse
  • Writing
  • English for specific purposes
Mobini, S., Khanmohammadi, M., Heidari-Vala, H., Samadi Kuchaksaraei, A., Moshiri, A., & Kazemneiad, S. (2015). Tissue engineering and regenerative medicine in Iran: Current state of research and future outlook. Molecular Biotechnology, 57(7), 589-605.
Semino, E., Hardie, A., Koller, V., & Rayson, P. (2008). A computer assisted approach to the analysis of metaphor variation across genres. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ 0cbb/bcaeaccf6e6875160b6d95fa2b6314ba1a50.pdf