بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، ایران

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، ایران

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، ایران

4 استاد تمام دانشگاه فردوسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی-تطبیقی اهداف، محتوا، ساختار دروس، و تعداد واحدهای برنامه‌درسی دوره کارشناسی‌ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران با چند دانشگاه برجسته کشورهای آسیایی ‌است. برای دستیابی به این هدف برنامه درسی نه دانشگاه برجسته آسیایی مورد مطالعه قرار گرفت.در این پژوهش برنامه‌درسی دوره مذکور با پنج معیار: 1.عنوان دوره کارشناسی‌ارشد، 2. تعداد واحد ها و طول دوره، 3. ساختار دروس: اجباری و اختیاری، 4. اهداف برنامه درسی، و 5. محتوای برنامه‌ درسی تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌ می‌دهد که: الف) اهداف برنامه‌ درسی دوره کارشناسی‌ارشد به روشنی بیان نشده‌است؛ ب) بین اهداف دوره با دروس پیشنهادی هماهنگی کافی وجود‌ندارد؛ پ) توجه اندک به ارائه دروس منطبق با هدف تربیت مترجم حرفه‌ای شده‌است؛ ت) در ارائه دروس همراستا با هدف تربیت محقق‌ترجمه کاستی به‌چشم می‌خورد؛ ث)دروسی هماهنگ با هدف تربیت مدرسان‌ترجمه تدوین نشده‎‌است؛ و ج) توجه بیشتری ‌به ارائه دروس نظری ترجمه معطوف شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Master’s Curriculum of Translation Studies at Leading Asian Universities

نویسندگان [English]

 • Aynaz ُSamir 1
 • Khalil Motallebzadeh 2
 • Hamid Ashraf 3
 • Behzad Ghonsooly 4
1 PhD student, Department of language and English literature, Islamic Azad University, Torbate Heydarieh Branch
2 Associate Professor, Department of language and English literature, Islamic Azad University, Torbat-e-Heydarieh Branch, Iran.
3 Assistant Professor, Department of language and English Literature, Islamic azad University, Torbat-e-Heydariyeh Branch, Iran
4 Full Professor, Department of language and English Literature, Ferdowsie University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present study used qualitative-comparative analysis to examine objectives, content, courses, and structure of the current master's curriculum of Translation Studies in Iran with eight leading Asian universities. In this study, the curriculum of the master in Translation Studies was analyzed through five criteria: 1.the title of master's degree, 2.the number of units and course length, 3. the course structure: compulsory and optional courses, 4. the curriculum objectives, and 5. the course content. The results of this study showed that, a. The objectives of the master's curriculum are not clearly stated; b. There is not enough coordination between the curriculum objectives and courses; c. little attention is paid to offering courses that are consistent with the objective of professional translator training; d. There are shortcomings in the provision of courses which aimed to train researchers to do research within the domain of translation studies; e. There is no course relevant to the objective of training the translator trainer; and f.More attention is paid to presenting theoretical courses in translation studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum
 • Objectives
 • English Translation
 • Master’s Degree
 • Translation Market
 • Technical Translation
 • Iran
منابع
حاجی حیدری، س .، جعفری، پ .، و آراسته، ح . ر. ( 1394 ). مقایسه رسالت ها و اهداف دوره های
.(4) دکتری تخصصی در ایران و برخی از دانشگاه های جهان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 7
حسابی، ا. ( 1392 ). بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته مترجمی در مقطع کارشناس ی ارشد دانشگاه
.61-86 ،( اصفهان با تعدادی از دانشگا ههای غرب. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، ( 3
.75-82 ،( حیدریان، س. ح. ( 1382 ). کارشناسی ارشد مترجمی: حرف های ناگفته. مطالعات ترجمه، ( 2
.65-68 . خزاعی فرید، ع. ( 1380 ). نگاهی به برنامه دوره کارشناسی ارشد مترجمی. مترجم، 35
خوش سلیقه، م . ( 1393 ). توانش های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی . فصلنامه مطالعات
.113-143 ،(3) زبان و ترجمه. 47
.83-88 ،( ضیا حسینی، س. م. ( 1382 ). تربیت مترجم. مطالعات ترجمه، ( 2
طبیبی، س. ج، حاجوی، ا.، و کلانکش، ل. ر. ( 1380 )، بررسی تطبیقی برنام هدرسی دوره
کارشناسی ارشد مدرک پزشکی در چند کشور منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران . مدیریت و
.18-5،(10-11) اطلاع رسانی پزشکی، 4
گروه علوم انسانی کمیته تخصصی ز بان های خارجی . ( 1378 ). مشخصات کلی، برنامه و سرفصل
دروس دوره کارشناس یارشد مترجمی زبان انگلیسی، مصوب سیصد و چهارمین جلسه شورای عالی
برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
.7-26 ،( ملانظر، ح. ( 1382 ). وضعیت کنونی آموزش ترجمه در ایران. مطالعات ترجمه، ( 2
میرعمادی، س . ع. ( 1382 ). تاًملی در برنامه مترجمی دانشگاه ها و راهکاری برای حل مشکل . مطالعات
.53-64 ،( ترجمه، ( 2
American University of Sharjah. (2017). Available at http://www.Sharjah.ac.ae
252 پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، دورة 9، شمارة 1، فروردین 1398
Ankara Resource Center Report. (2007). What is curriculum? Retrieved from
http://turkey.usembassy. Gov/curriculum_development.htm.
Birjandi, P., &Nosratinia, M. (2009). The qualitative program evaluation of the
postgraduate English translation major in Iran. The Journal of Modern Thought in
Education, 4(2), 37-58.
Bogazici University. (2017). Available at http://www.boun.ed.tr
Cannon, R., &Newble, D. (2013). A handbook for teachers in universities and colleges.
London, England: Kogan Page.
Chinese University of Hong Kong. (2017). Available at
http://www.traserver.tra.cuhk.edu.hk
Chulalongkorn University. (2017). Available at http://www.arts.chula.ac.th
EwhaWomans University. (2017). Available at http://www.Cms.ewha.ac.kr/user/
indexsub
Ferdowsi University of Mashhad. (2017). Available at http://www.engdept.um.ac.ir
Granger S. (2003). The corpus approach: A common way forward for Contrastive
Linguistics and Translation Studies. In S. Granger, J. Lerot, & S. Petch-Tyso (Eds.),
Corpus-based approaches to contrastive linguistics and translation studies (pp. 17-
29). Amsterdam & Atlanta: Rodopi.
Hwang, C. I., & Hwang, J. H. (2013). A comparison on major curriculum of 2- year, 3-
year, and 4-year health adminstrationcolledges in Korea. Journal of Korea Health
Pplicy and mabagement, 23(3), 224-232.
Johnson, R. K. (1989). The second language curriculum. Cambridge: Cambridge
University Press.
Kaufman, R. A. (1983). Needs assessment in fundamental curriculum
decisions. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Kaveh, F., & Karimnia, A. (2015) Translation Studies Program Evaluation at Master’s
Level in Iran: A Study on Islamic Azad University Curriculum Design.
KhazaeeFarid, A., &Khoshsaligheh, M. (2010). Insights from EMT for Translator
Training in Iran. An Iranian Journal of TESL, Literature and Translation Studies, 1
(1). 135–152.
Molanazar, H., &Kamyab, S. (2015). Political and journalistic translation courses and the
market demand in Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences,
4(2), 285.
Nasrollahi Shahri, N., & Barzakhi Farimani, Z. (2017). A Needs-analysis Study of
Translation Studies Curriculum offered at Master’s level in Iranian Universities.
Research in English language pedagogy, 4(1), 26-40.
بررسی برنامة درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه های برجستة آسیا 253
Notre Dame University Louaize. (2017). Available at http://www.ndu.edu.lb
Pawilen, G. T., & Sumida, M. (2005). A comparative study of the elementary science
curriculum of Philippines and Japan. Ehime University Faculty of Education Bulletin,
52(1), 167-180.
Rahimy, R. (2010). An evaluation of the effectiveness of the curricula for translation
programs at the undergraduate and the graduate levels in Iran: Problems and
suggestions. Educational Planing. 19(3), 20-35.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Ernst
KlettSprachen.
Shahri, N. N., Fatemi, A. H., Khoshsaligheh, M., & Farimani, Z. B. (2016). A Didactic
Approach to Curriculum Renewal on the Basis of Market Demands: A Grounded
Theory Study. International Journal of Curriculum and Instruction, 8(2), 97-116.
Translation Education Research Group of Japan Translation Association. (2012).
Comparison between BABEL university professional school of translation and
universities with similar degree programs in translation. 1-18. Retrieved from
www.babel.edu/pdf/naiyou-e.
Tyler, R. (1957). The curriculum then and now. The Elementry School Journal, 57(7),
364-374.
University Sains Malaysia. (2017). https://humanities.usm.my/index.php/postgraduateh/
master-of-arts-translation-studies
Yasar, G. Y., & Boutsioli, Z. (2011). Comparison of Health management program in
Turky and Greece. Health Science Journal, 5(4), 320-334.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 217-254