بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتاب‌های عربی دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر یاسوج

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه کاشان

3 دانشجو

چکیده

هدف تحقیق، بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتب عربی دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان بود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی 95-1394 بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران، 228 دانش آموز و 68 معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتب عربی در 30 گویه در قالب سه مولفه نیازهای فردی، واقعیات اجتماعی و قانونمندی های برنامه درسی با مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده گردید. یافته ها نشان داد میانگین و انحراف معیار دیدگاه معلمان و دانش آموزان در مورد مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتب عربی در حد متوسط بود. همچنین نشان داد از دیدگاه دانش آموزان مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتب عربی، کمی کمتر از دیدگاه معلمان است اما این تفاوت زیاد نیست و از نظر آماری معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of issues and problems associated with developing and organizing Arabic books content from perspective of teachers and students in Yasuj City

نویسنده [English]

  • ali edalati nasab 3
1
2
3
چکیده [English]

the purpose of this research was study of issues and problems associated with developing and organizing Arabic books content from perspective of teachers and students in Yasuj City. Research type was descriptive correlative. The statistical population consisted of teachers in academic year 2015-2016 that by Cochran Formulate, 228 students and 68 teachers' chosen by using simple randomized sampling as sample. The information gathering tools was a questionnaire about developing and organizing Arabic books content with 30 items in three components, individual needs, social realities and curriculum rules with Likert five scales. Questionnaires content validity confirmed by expert. Reliability coefficients were obtained equal to 0.87. Finding showed means of perspective of teachers and students about developing and organizing Arabic books content are average. Also revealed that issues and problems associated with developing and organizing Arabic books content from perspective of students was slightly less from the perspective of teachers but this difference is not large and not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issues and Problems
  • Developing and Organizing
  • Content
  • Student
  • Teacher
منابع
پروینی، خلیل. (1389). بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم (بررسی موردی: کتاب‌های دکتر حسین خراسانی)، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، 2، 32-7.
تایلر. رالف. (1392). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، علی تقی پور ظهیر، تهران: نشر آگه.
تحریریان، محمدحسن. (1369). بررسی برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه‌های ایران، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 3، 52-41.
تقی پور ظهیر، علی. (1395). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات آگاه.
جوادی، آزاده. (1388). بررسی تناسب محتوای کتاب‌های عربی عمومی دبیرستان با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه‌درسی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان شهرستان سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان.
حکیم‌زاده، رضوان؛ متقی‌زاده، عیسی؛ سلطانی‌نژاد، نجمه. (1394). بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش‌آموزان شهر کرمان، دو ماهنامه جستارهای زبانی، شماره 2 (پیاپی 23)، 106-77.
رسولی، حجت. (1384). ریشه‌یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه‌های ایران، (مبانی، تعریف، گرایش‌ها)، مجله پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره48-47.
رضی، احمد. (1388). شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی، سخن سمت، 21، 21-30.
سیلور، جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام؛ لوئیس،آرتور. (1391). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
صدقی، حامد. (1392). بایستگی‌ها در تولید بسته‌های آموزشی مهارت‌های زبان برای گویش‌وران زبان دوم، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17، 3، 65-43.
فتحی و اجارگاه، کورش. (1388). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی، تهران: نشر دانشگاهی بال.
قورچیان، نادرقلی. (1374). سیمای روند تحولات برنامه‌درسی به عنوان یک رشته تخصصی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
کرمی، بیژن. (1388). کتاب‌های عربی راهنمایی در ترازوی نقد، چهارمین همایش سراسری مدیران گروه‌های عربی دانشگاه‌های ایران (زبان و ادبیات عربی؛ چالش‌ها فرصت ها).
گروه زبان‌شناسی کاربردی و آموزش زبان‌ها. (1362). قلمرو زبان فارسی و آموزش زبان‌های بیگانه، هفت مقاله، تهران: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
گروه عربی دفتر برنامه‌ریزی درسی(1387). برنامه درسی عربی متوسطه عمومی و ادبیات و علوم انسانی، تهران: دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب راهنمای درسی.
لوی، الف. (1391). برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه فریده مشایخ، تهران؛ انتشارات مدرسه.
متقی‌زاده، عیسی. (1389). بررسی میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه در کتاب‌های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان دورود، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 15، 139-113.
متقی‌زاده، عیسی. (1389). بررسی و نقد میزان استفاده دبیران از راهبردهای تدریس متون کتاب عربی دوره پیش دانشگاهی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 9، 35، 171-147.
متقی‌زاده، عیسی. (1389). تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت‌های زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته، فصلنامه‌ پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، 1، 137-115.
متقی‌زاده، عیسی؛ خضری، کاوه. (1392). ارزیابی میزان موفقیت بخش متون عربی عمومی سال سوم از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات و عربی، 26، 169-151.
معیری، محمد طاهر. (1390). مسائل آموزش و پرورش، تهران؛ انتشارات امیر کبیر.
ملکی، حسن. (1394). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، مشهد: انتشارات پیام اندیشه.
موسی پور، نعمت اله. (1395). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
مهرمحمدی، محمود. (1387). تاملی در ماهیت نظام متمرکز برنامه‌درسی، ویراست سوم، تهران: سمت.
میرحاجی، حمیدرضا. (1389). بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع متوسطه (عمومی)، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 15، 169-141.
میرزابیگی، علی. (1389). برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی تربیت نیروی انسانی، تهران: انتشارات یسطرون.
نیکلس، ادری و نیکلس، هاوارد. (1377). راهنمای عملی برنامه‌ریزی درسی، ترجمه داریوش دهقان، تهران؛ انتشارات قدیانی.
نیکوبخت، محمدرضا. (1389). بررسی و نقد متون کتاب‌های درسی عربی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و تاثیر این متون در آموزش زبان عربی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (1991). Teachers as curriculum planners. The Ontario institute For Studies in Education, Teachers College Columbia University.