نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 سازمان سمت

2 آموزش و پرورش

3 دانشکده فارس

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش مهارتهای تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان می‌پردازد. جهت سنجش فرضیة پژوهش دو گروه 29 نفره از زبان‌آموزان پایة اول دبیرستان، در یکی از دبیرستانهای دخترانة منطقة 12 تهران انتخاب شدند. برای گروه اول، طرح درس آموزش زبان انگلیسی با رویکرد تفکر انتقادی و کاربردشناسی، بر پایة گفتگو، به صورت کندوکاومحور و طی 20 جلسه، اجرا شد و گروه دوم تنها دورة آموزش زبان انگلیسی را گذراند. در این پژوهش، از روش پیمایش خرد با رویکرد کمی و تکنیک پرسشنامة بسته پاسخ و پرسشنامة باز پاسخ و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون اختلاف میانگین‌ها و تحلیل محتوا استفاده شد. میانگین پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی و خواندن سطح بالای گروهی که دورة خواندن سطح بالا را گذراندند، در مقایسه با گروهی که تنها دورة آموزش زبان را گذراندند، با نسبت بیشتری ارتقاء یافته است. همچنین این گروه نسبت به گروه دوم توانستند در نوشته هایشان از اقلام کاربردشناسی مدنظر این پژوهش، بیشتر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of critical thinking skills on reading proficiency of English learners with a pragmatic approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Abolhassani Chimeh 1
  • Mahtab Azodanlou 2
  • Vahide Shahhoseini 3
1 Associate professor of SAMT Research Institute
2 Education Ministry
3 Fars Faculty
چکیده [English]

This study aims to investigate the role of critical thinking skills on reading proficiency of English learners. In order to assess the hypothesis, two groups of 29 students in the first grade of a high school were selected, a girl school in District 12 of Tehran. For the first group, teaching English lesson plans with critical thinking and pragmatic approach, based on dialog and an inquiry community and in 20 sessions were implemented, and the second group received only the English language training. In this research, micro navigation with a quantitative approach in addition to a questionnaire and an open questionnaire were used. In order to analyze the data, the mean difference test and analysis of content were employed. The pretest and post-test average of critical thinking and high level reading test of the first group in comparison to the other group has increased more. Compared to the second group, the first team could also use more pragmatic items considered in this study in their writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Skills
  • critical thinking
  • Pragmatics
  • community of inquiry
  • dialog
منابع
احمدی صفا، محمد. 2013. بررسی ارتباط فراگیری زبان دوم و هوش هیجانی با تکیه بر توانش کاربردشناسی زبان بینابین. مجلة ایرانی زبانشناسی کاربردی. دوره 16. شماره 1.
اُگریدی، ویلیام. و [دیگران]. 1390. درآمدی بر زبان شناسی معاصر. ترجمه علی درزی. تهران: سمت.
باطنی، محمدرضا. (1385). پیرامون زبان و زبان‌شناسی. تهران: آگاه.
بختیاری‌زاده، حسین. 2012. معنای کاربردشناسی و توانایی درک مطلب زبان‌آموزان زبان انگلیسی. مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی. دوره 2. شماره 1.
بخشی‌پور خدایی، فاطمه. (2012). بررسی رابطة میان مهارت تفکر انتقادی دانشجویان ایرانی و مهارت خواندن زبان انگلیسی آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی. دانشگاه تهران.
برجسته، حامد و واثقی، رضا. 2012. تفکر انتقادی: مهارتی در جهت افزایش مهارت خواندن انگلیسی. مجلة آموزش زبان شیخ بهایی. دوره 1. شماره 2.
حیدری، مختار. (2011). رابطة میان مهارت‌های جزئی خواندن زبان انگلیسی و مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان ایرانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. دانشکدة علوم انسانی. دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی.
رفیعیان، وحید و شریفی‌نژاد، مریم. 2014. تأثیر آگاهی کاربردشناسی بر درک و تولید عبارات قراردادی. تئوری و عمل در مطالعات زبان. دوره 4. شماره 7.
سعیدیان، ربابه. (2014). تأثیر دامنه و عمق دانش لغوی و تفکر انتقادی بر درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. بخش انگلیسی دانشگاه البرز. دانشگاه تهران.
سیف، علی‌اکبر. (1391). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
شاه‌حسینی، وحیده. (1392). نقش آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای در بازگشایی پیام. پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد. واحد علوم تحقیقات.
شعبانی، حسن. (1377). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
فهیم، منصور و ساعی‌پور، مریم. 2011. تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر درک مطلب زبان انگلیسی زبان‌آموزان ایرانی. مجلة آموزش و تحقیقات زبان. دوره 2. شماره 4.
فیشر، رابرت. (1386). آموزش تفکر به کودکان. ترجمة‌ مسعود صفایی‌مقدم و افسانه نجاریان. اهواز: رَسِش.
کشکولی رحمان‌زاده، مهرناز. 2015. تحلیل بخش شنیداری دو آزمون بین المللی تولیمو و آیلتس و تولیمو از منظر کاربردشناسی. آموزش زبان انگلیسی. دوره 8. شماره 5.
کیوانفر، ارشیا و مژگان رشتچی. 1388. مبانی نظری اجتماع کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای کودکان. فصلنامة فرهنگ، شماره 69، 58-39.
موسوی ارفع، علیرضا. (1391). تأثیر مقابله‌ای تدریس خودمحوری، تفکر انتقادی و ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی بر مهارت گفتاری زبان آموزان.
میرفتاحی، آرش. (2012). آموزش تفکر نقادانه بر خواندن و درک مطلب. پایان‌نامة کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی. دانشکدة زبان و ادبیات انگلیسی. دانشگاه ارسک.
نوری راد، فاطمه. (1393). نقش آموزش مهارت‌های گفت‌وگویی در کنش تفاهمی ساختار و کارکرد گفت‌وگوی کندوکاوی دانش‌آموزان دبستانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشکدة علوم اجتماعی و ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی.
یول، جرج. (1391). کاربردشناسی زبان. ترجمة محمد عموزاده مهدیرجی و منوچهر توانگر. تهران: سمت.
Afflerbach, P., Pearson, P.D. and Paris, S. (2008). Skills and Strategies: Their differences, their relationships, and why it matters. Norwood, MA: Christopher-Gordon.
Andrea Gómez Pérez, Norma. (2010). Promoting Critical Thinking Skills Through Reading Comprehension Strategies. MA in English Language Teaching. Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
Austin, J. L.)1962(. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.
Brock, Mark N. & Nagasaka Yoshie. 2005. Teaching Pragmatics in the EFL Classroom? SURE You Can! TESL Reporter 38, pp. 17-26
Davey chesters, sarah.(2012). the Socratic classroom, reflective thinking through collaborative inquiry. The Netherland: sense publishers
Davis, Steven.)1991(. In Steven Davis (Ed), Pragmatics. A reader, pp. 3-13. New York, Oxford: Oxford University Press.
Dewey, J.)1982(. How We Think. Lexington, Mass: Heath.
Fuller, R.G.)1977(. Multidisciplinary Piagetian-Based Programs for College Freshmen. Lincoln: University of Nebraska at Lincoln Press.
Garcia, Paula. 2004. Pragmatic Comprehension of High and Low Level Language Learners. TESL-EJ. Vol.8, No. 2.
Gordon Pershey, Monica. 1997. Teaching Pragmatic LanguageAwareness as an Integral Aspect of Reading and Language Arts Instruction. Reading Horizons. Vol. 37, No. 4.
Grabe, William. 1989. Literacy in a second language. Annual Review of Applied Linguistics. Vol. 10.
Grabe, William. And Stoller, Fredricka L. (2001). Teaching and Reaearching Reading. England: Longman.
Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. In P. Cole, & J. Morgan (Eds.), Syntax and Semantics (Vol. 3, pp. 41-58). New York: Academic Press.
Holmes, J.)2008(. An introduction to sociolinguistics. London & New York: Routledge.
Lipman, Matthew. (2003). Thinking IN Education. New York. Cambridge University Press.
Pressley, M. and Woloshyn, V. (1995). Cognitive strategiy instruction that really improves children’s academic performance. Cambridge, MA: Brookline Books.
Quinn, N., & Holland, D. (1987). Cultural Models in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Shepherd, Daniel. (2005). Creative Engagements: Thinking with Children Oxford, United Kingdom.
Urquhart, S. and Weir, C. (1998). Reading in a second language: Process, product and practice. New York: Longman.
Yule, G., & Brown, G. (1989). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.