ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشکدة زبان‏ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد آموزش زبان روسی، دانشکدة زبان‏ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حروف اضافۀ سببیпо  و из-за در زبان روسی بیانگر عملی نامطلوب و ناخوشایند و دارای بار منفی است، اما کاربرد آن‌ها از نظر ساختار دستوری متفاوت است و با اسامی مختلفی به‌کار می‌رود. در برخی موارد کاربرد مشابه این حروف اضافه برای بیان علت و سبب انجام کاری، زبان‌آموزان ایرانی را در گفت‌وگو به زبان روسی، همچنین در ترجمۀ متون از زبان روسی به فارسی و برعکس دچار مشکل می‌کند. متأسفانه، پژوهشگران ویژگی‌های سببی حروف اضافه را در زبان فارسی آن‌طور که باید و شاید و آن‌گونه که در زبان روسی بیان شده بررسی همه‌جانبه نکرده‌اند. در این راستا، مقالۀ حاضر تفاوت‌ها و مشابهت‌های کاربردی حروف اضافة سببیпо  و из-за در زبان روسی و ویژگی‌های سببی معادل آن‌ها را در زبان فارسی نقد و بررسی می‌کند. مطالعة حاضر تلاشی است نظام‌مند به منظور رفع این مشکل و ارائة راهکارهای مناسب به مترجمان برای ترجمۀ صحیح متون مختلف از زبان فارسی به زبان روسی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Features of Preposoitions по and из-зa in Russian Language

نویسندگان [English]

  • Alireza Valipoor 1
  • Mohammad Javad Aheste 2
1 Associate Professor ,Russian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 M.A. Student of Russian Language Teaching, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Causal prepositions по and из-зa in Russian language are used for the
expression of undesirable or inconvenient facts and conditions and carry
negative charge and connotation. However, their usage requires different
grammatical structures. Moreover, they are used with different nouns.
Therefore, the sublties invovlved in some similar cases of the usage of these
prepositions for the expression of cause means, more often than not, difficulty
for Iranian students while speaking Russian as well as in translating Russian
texts. The causal features of these prepositions have not unfortunately been
investigated thoroughly enough. In this regard, the present article aims to
address, in adequate details, the functional and usage differences and
similarities of these two causal prepositions, по and из-зa, in Russian language
and their equivalents in Persian language, in order to move toward the
elimination of this problem and to be of practical help for translators through
offering correct or more suitable equivalents in the translation of Persian texts
into Russian and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cause and effect
  • causal feature
  • Preposition
  • Russian
  • по
  • из-зa
Belashapkava. V.A. (1999). Savremenni rooski yisik (Contemporary Russian language). Moscow: Azbookovnik Publications.
Farshidvard Kh. (2003/1382). Dastoore mofasale emrooz (Contemporary detailed grammar). Tehran: Golrang Yekta Publications.
Ivayava I.S. i droogiye (2004). Rooski yizik, prakticheski sintaksis, uchebnaye pasobiye po rooskamu yiziku dla inastrantcef (Russian language,practical syntax, in Russian languagefor foreigners). Moscow: Rooski Yizik Publications.
Glazoonava. O.I. (2003). Davayte gavarit pa-rooski. Uchebnik po rooskamu yiziku (Come to speak Russian language. Educational book in Russian language). Moscow: rooski yizik Publications.
--- (2003). Grammatika rooskava yizika v uprazhneniyakh i kamentariyakh. Morfalogiya(Russian grammar with exercises and explanations. The morphology). St. Petersburg: Zlataust Publications.
Lekant P.A. (2001). Savremenni rooski yisik (ContemporaryRussian language). Moscow: Drofda Publications.
Poolkina I.M. i droogiye (1968). Uchebnik rooskava yizika dla stoodentaf-inastrantcef(Educational book in Russian language for Foreign students). Moscow: Vishaya Shkola Publications.
Rozental D.E. i droogiye (2005). Savremenni rooski yisik(Contemporary Russian language). Moscow: Ayris-Pres Publications.
Velichko. A.V. (2004). keniga a grammtike, rooski yizik kak inastranni (A book on grammar,Russian language for foreigners). Moscow: Maskofcki Yniversitet Publications.
Vaynova. Y.E e droogiye. (1982). Uchebnik rooskava yizika dla inastrannikh stoodentof-filolagaf(Educational book in Russian language for Foreign students of linguistics). Moscow: rooski yizik Publications.
Zalatova G.A. (1988). Sintaksicheski slavar (Syntactic Dictionary). Moscow: Nauka Publications.