اعتبارسنجی شناخت دانشجویان مترجمی وارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قوچان

2 مدرس زبان، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، تلاش اولیه ای برای بررسی شناخت دانشجویان رشتۀ مترجمی و ارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی است. ابتدا، با کارشناسان و مدرسان دانشگاه مصاحبه شد، و مضمون های مشترک در زمینۀ شناخت دانشجویان رشتۀ مطالعات ترجمه مقوله بندی شد. اعتبارسنجی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل و بررسی آزمایشی شامل دو مرحله انجام شد. هم چنین، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، اعتبار مدل‌های اندازه گیری از طریق شاخص های درستی تناسب گویه ها بررسی شد. پرسشنامۀ استاندارد‌شدۀ ‹‹شناخت دانشجویان رشتۀ مترجمی›› (TSC) نامیده شد که شامل چهار زیر ساختار است. در مرحلۀ بعدی پژوهش، محققان رابطۀ بین نمرۀ دانشجویان در پرسشنامه و توانایی ترجمه را بررسی کردند، و نتایج، همبستگی مثبت و زیادی را نشان داد [r=–.65, n=42, p<.05]. از کاربردهای این بررسی برای دانشجویان ترجمه است تا بر جنبه هایی از زندگی ذهنی خود متمرکز شوند که باعث ایجاد انگیزه و یا انگیزش دوبارۀ ترجمه در آنها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construct Validation of Translation Students’ Cognition and its Relationship with Translation Ability

نویسنده [English]

  • Behzad Salarvand 2
2 English Teacher, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study, as an initial attempt, examined the relationship between translation students’ cognition and their translation ability from English into Persian language. Initially, the researchers tried to find out the most commonalities emerged from the interviews with the experts and University teachers regarding translation students’ cognition. The construct validity of the factor structure of the questionnaire was determined through EFA, including two phases of pilot study. Using Structural Equation Modeling, the validity of the measurement models was also examined through goodness-of-fit indices. The validated questionnaire, named Translation Students’ Cognition (TSC), included four underlying constructs. Then, the researchers examined the relationship between students’ scores on TSC and translation ability, and the results revealed a large, positive correlation between learners' cognition and their ability on translation [r=–.65, n=42, p<.05]. An implication of the study is for translation learners to focus on those aspects of their mental life that motivate or re-motivate them to involve themselves in translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition
  • translation ability
  • thought
  • belief
  • extra-linguistic factors
قنسولی، ب. (1392). برون‌فکنی اندیشه در مهارت خواندن در زبان دوم. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
مدرسی، ق. و شمس حسینی، ح. (1393). برداشت دانشجویان مترجمی از موفقیت و عدم موفقیت‌شان در ترجمه. فصلنامه مطالعات ترجمه، سال دوازدهم، شماره چهل و هشتم، 61-76.