اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir
0000-0002-1533-1529

سردبیر

مهدی دهمرده

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/dahmardeh
dahmardehut.ac.ir
0000-0002-5548-1548

مدیر داخلی

سوده اقتصاد

آموزش زبان فرانسه استادیار آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران، ایران

seghtesadut.ac.ir
0000-0001-5676-9060

کارشناس نشریه

رحمان آرمیده

کارشناس نشریه. دانشگاه تهران

r_aramideut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرویز البرزی ورکی

زبانشناسی همگانی دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران،‌ایران

palborziut.ac.ir
0000-0002-4470-1007

محمد امیریوسفی

آموزش زبان انگلیسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران

m.amiryousefifgn.ui.ac.ir
0000-0003-3779-1523

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Emerita Sara Bañados Santana

English Language Teaching Professor, Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities and Arts, University of
Concepcion, Chile

ebanadosgmail.com
0000-0001-5754-7099

اعضای هیات تحریریه

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

mbjkhanut.ac.ir
0000-0002-4175-6854

رضا پیش قدم

آموزشی زبان انگلیسی استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

pishghadamum.ac.ir
0000-0001-6876-5139

ضیاءالدین تاج الدین

آموزش زبان انگلیسی استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس،‌ایران

tajeddinzmodares.ac.ir
0000-0002-0430-6408

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Robin Dunbar

Evolutionary Psychology Professor of Evolutionary Psychology, The University of Oxford, The United Kingdom

barpsy.ox.ac.uk
0000-0002-9982-9702

اعضای هیات تحریریه

مهدی دهمرده

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، ایران

dahmardehut.ac.ir
0000-0002-5548-1548

سید آیت اله رزمجو

آموزش زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده خارجی، دانشگاه شیراز، ایران

arazmjoorose.shirazu.ac.ir
0000-0001-5080-8559

محمد‌جواد رضایی

زبانشناسی کاربردی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده زبان‌ و ادبیات دانشگاه یزد، ایران

mrezaiyazd.ac.ir
0000-0002-5640-4747

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عرب استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ایران

btaheriniyaut.ac.ir
0000-0003-4476-7062

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Lazzaro Rino Caputo

Italian Language Teaching Professor of Italian Literature, Department of Humanities, The University of Rome "Tor Vergata"

caputouniroma2.it
0000-0003-3808-0619

David Nunan

Applied LInguistics Professor David Nunan. The University of Hong Kong (HKU),

nunanhku.hk

Claire Kramsch

Applied linguistics Professor of Applied linguistics, The University of California, Berkeley, The USA

ckramschberkeley.edu
0000-0003-3456-0999

Sung-Do Kim

Linguistics Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Korea University, South Korea

dodokorea.ac.kr
0000-0002-4109-2218

Kei Ishiguro

Japanese Language Teaching Professor of Japanese Language Education and Research Area, National Institute for Japanese Language, Japan

ishigurokeininjal.ac.jp
0000-0001-6072-4754

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا عنانی‫ سراب

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی‬، ایران

ananisbu.ac.ir
0000-0001-6281-5078

سید محمد علوی

زبانشناسی کاربردی استاد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

smalaviut.ac.ir
0000-0003-1740-2164

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Shree Kishore Mishra

Sanskrit Professor of Sanskrit, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, India

sukumaree.iitd.ac.in
0000-0002-5107-4849

اعضای هیات تحریریه

حمیده معرفت

آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، تهران

marefatut.ac.ir
0000-0001-6281-4470

مجید نعمتی

آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، ایران

nematimut.ac.ir
0000-0001-6129-8873

علیرضا ولی پور

زبان روسی استاد گروه زبان روسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

alrevaut.ac.ir
0000-0002-1533-1529

اعضای هیات تحریریه بین المللی

تساون

آموزش زبان و آواشناسی استاد تمام دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

tsaoblcu.edu.cn
0000-0003-2182-7819

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر رستمی

زبان و ادبیات انگلیسی پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

rostamiabu110yahoo.com
0000-0001-8423-7272