اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir
0000-0002-1533-1529

سردبیر

مهدی دهمرده

زبانشناسی کاربردی دانشیار زبانشناسی کاربردی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/dahmardeh
dahmardehut.ac.ir
0000-0002-5548-1548

مدیر داخلی

سوده اقتصاد

آموزش زبان فرانسه استادیار آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران، ایران

seghtesadut.ac.ir
0000-0001-5676-9060

اعضای هیات تحریریه

پرویز البرزی ورکی

زبانشناسی همگانی دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران،‌ایران

palborziut.ac.ir
0000-0002-4470-1007

محمد امیریوسفی

آموزش زبان انگلیسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران

m.amiryousefifgn.ui.ac.ir
0000-0003-3779-1523

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امیریتا سارا بنادوس سانتانا

آموزش زبان انگلیسی استاد گروه زبان‌های خارجی، دانشکده هنرها و علوم انسانی، دانشگاه کانسبسیون، شیلی.

ebanadosgmail.com
0000-0001-5754-7099

اعضای هیات تحریریه

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد زبان شناسی ، دانشکده ادبیات ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

mbjkhanut.ac.ir
0000-0002-4175-6854

رضا پیش قدم

آموزشی زبان انگلیسی استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

pishghadamum.ac.ir
0000-0001-6876-5139

ضیاءالدین تاج الدین

آموزش زبان انگلیسی استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس،‌ایران

tajeddinzmodares.ac.ir
0000-0002-0430-6408

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رابین دانبار

روانشناسی زبان استاد گروه روانشناسی زبان، دانشگاه آکسفورد، انگلستان.

barpsy.ox.ac.uk
0000-0002-9982-9702

اعضای هیات تحریریه

مهدی دهمرده

زبانشناسی کاربردی دانشیار زبانشناسی کاربردی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

dahmardehut.ac.ir
0000-0002-5548-1548

سید آیت اله رزمجو

آموزش زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده خارجی، دانشگاه شیراز، ایران

arazmjoorose.shirazu.ac.ir
0000-0001-5080-8559

محمد‌جواد رضایی

زبانشناسی کاربردی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده زبان‌ و ادبیات دانشگاه یزد، ایران

mrezaiyazd.ac.ir
0000-0002-5640-4747

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عرب استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

btaheriniyaut.ac.ir
0000-0003-4476-7062

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لازارو رینو کاپاتا

گروه ادبیات ایتالیایی استاد گروه ادبیات ایتالیایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه رم، ایتالیا.

caputouniroma2.it
0000-0003-3808-0619

دیوید نونن

آموزش زبانشناختی کاربردی استاد گروه آموزش زبانشناختی کاربردی، دانشگاه هنگ کنگ

nunanhku.hk

کلاریا کرمش

آموزش زبانشناختی کاربردی استاد گروه آموزش زبانشناختی کاربردی، دانشگاه برکلی، کالیفرنیا.

ckramschberkeley.edu
0000-0003-3456-0999

سانگ دو کیم

زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه کره، کره جنوبی.

dodokorea.ac.kr
0000-0002-4109-2218

کی ایشیگورو

آموزش زبان ژاپن استاد گروه آموزش زبان ژاپن، موسسه ملی زبان ژاپن،‌ژاپن.

ishigurokeininjal.ac.jp
0000-0001-6072-4754

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا عنانی‫ سراب

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی‬، ایران

ananisbu.ac.ir
0000-0001-6281-5078

سید محمد علوی

زبانشناسی کاربردی استاد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران

smalaviut.ac.ir
0000-0003-1740-2164

اعضای هیات تحریریه بین المللی

شری کیشور میشرا

سانسکریت استاد گروه زبان ساسکریت، دانشکده هنر، دانشگاه بنارس هند، هند

sukumaree.iitd.ac.in
0000-0002-5107-4849

اعضای هیات تحریریه

حمیده معرفت

آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، تهران

marefatut.ac.ir
0000-0001-6281-4470

محمدعلی سلمانی ندوشن

آموزش زبان انگلیسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

dr.nodoushangmail.com
0000-0001-9884-0857

مجید نعمتی

آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، ایران

nematimut.ac.ir
0000-0001-6129-8873

علیرضا ولی پور

زبان روسی استاد گروه زبان روسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

alrevaut.ac.ir
0000-0002-1533-1529

اعضای هیات تحریریه بین المللی

تساون

آموزش زبان و آواشناسی استاد گروه زبان و فرهنگ پکن، دانشگاه پکن،‌چین.

tsaoblcu.edu.cn
0000-0003-2182-7819

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر رستمی

زبان و ادبیات انگلیسی پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

rostamiabu110yahoo.com
0000-0001-8423-7272

فرخ لقا حیدری

آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،‌ایران.

heidari.fenglish.usb.ac.ir
0000-0001-7416-7557

علی درخشان

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان،‌گلستان،‌ایران.

aderakhshanhgmail.com

کارشناس نشریه

رحمان آرمیده

کارشناس نشریه. دانشگاه تهران

r_aramideut.ac.ir