موضوعات = مطالعات ترجمه
روزآمدی ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی در ترجمۀ ادبی با تکیه بر نظریۀ نیومارک

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 579-594

10.22059/jflr.2023.362698.1055

فرناز ساسانی؛ مرجان فرجاه؛ سپیده نواب زاده شفیعی؛ ریحانه نفر