بررسی ترجمه ی الهام دارچینیان از رمان «من او را دوست داشتم» نوشته ی آنا گاوالدا بر اساس نظریه ی وینه و داربلنه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فرانسه،‌ دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران

چکیده

وینه و داربلنه در سال ۱۹۸۵ روشی اصولی برای تحلیل، بررسی و نقد ترجمه را در اثری با عنوان سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی: روش ترجمه ، تبیین و تشریح میکنند. این دو پژوهشگر کانادایی هفت تکنیک مختلف را، که معمولا مترجمین به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از آنها استفاده میکنند، ذیل دو دسته بندی کلی ترجمه مستقیم و ترجمه غیرمستقیم، تعریف میکنند. این شیوه نظام مند در طبقه بندی فنون ترجمه الگوی مناسبی است که برای نقد و بررسی ترجمه های مختلف به کار میرود. این مقاله نیز، با استفاده از همین الگو به تحلیل ترجمه‌ی رمان من او را دوست داشتم اثر آنا گاوالدا از الهام دارچینیان می پردازد. نگارندگان این تحلیل در صدد هستند چگونگی ترجمه این کتاب را تجزیه و تحلیل کنند و چرایی انتخاب های مترجم را مورد واکاوی قرار دهند تا مشخص شود "مترجم با چه رویکردی ترجمه حاضر را در دسترس مخاطبان قرارداده و علت پیروی از این گرایشات چیست؟ " یافته های این بررسی حاکی از آن است که الهام دارچینیان بیشتر به چهار شیوه ای که در حیطه ترجمه غیرمستقیم قرار میگیرند رجوع داشته و از میان آنها نیز تغییر بیان را با بالاترین بسامد مورد استفاده قرار داده است. بنابراین، به نظر میرسد دغدغه مترجم بیش از آنکه معطوف به حفظ سبک و سیاق نویسنده باشد، متوجه مخاطب فارسی زبان جهت ارائه ترجمه ای روان، قابل درک، و دلپذیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the translation of the novel "Someone I loved" written by Anna Gavalda and translated by Elham Darchinian according to Vinay and Darbelnet theories

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rezvantalab
  • simin kordeyazdi
Department of French Language and Literature, Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Vinay and Darbelnet explained a basic method for studying, analyzing and critiquing in a literary entitled Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation, In 1985.The two Canadian researchers define seven different techniques, commonly used by translators consciously or unconsciously, under two generic categories: direct and indirect translation. This systematic method in classifying translation techniques is a convenient model which is used to analyze and critique different translations.

This article uses the same pattern to analyze the translation of the novel "Someone I loved" by Anna Gavalda, translated by Elham Darchinian. The authors of this analysis seek to investigate the reason and circumstances of the translation and the manner of the translator choices to be determined "How the translator make the current version of translation accessible to the audience and what is the reason for the Intellectual tendencies of the translator?"

The findings of this study indicates Elham Darchinian has mostly referred to four methods that are in the field of indirect translation, and among them, she has used Modulation with the highest frequency.

Therefore, it seems that the translator's concern was more with the Persian-speaking audience to provide a fluent, understandable, and pleasant translation, rather than with preserving the author's style and context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vinay and Darbelnet
  • . the translation
  • Someone I loved
  • Anna Gavalda
  • Elham Darchinian
رضاپور، روح الله، خموش، فاطمه (1399). بررسی تحلیلی ـ آماری واژههای تخصصی مسافر فرانسه در فارسی. پژوهش­های زبانشناختی در زبانهای خارجی. (10) 4، 776-787.
ساسانی, فرناز, اینانلو, مه کامه (1401). شگرد افعال گذشته درکدبرگردانی ترجمه رمان پرندگان میروند در پرو میمیرند اثر رومن گاری. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای (خارجی.121)، 110-94.