ترجمه به‌مثابه‌ی تهاجم: بازخوانی تقابل ترجمه و فرهنگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه مطالعات ترجمه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه مطالعات ترجمه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

یکی از عرصه‌های سلطه‌ی قدرت‌های استعمارگر بر سایر کشورها سلطه و استیلای زبانی است. ترجمه در حوزه‌ی مطالعات پسااستعماری گاه علاوه بر تعریف اصلی و سنتی خود به‌مثابه‌ی تهاجم تعبیر می‌گردد؛ به‌نحوی‌که، در قالب یک ابزار تهاجم در دست استعمارگر، زبان، فرهنگ و هویت مستعمره را مورد هجمه قرار داده و بعدها برای اینکه بتواند در آن مناطق جای پایی بازکرده و منافع خود را حفظ کند با استفاده از ابزار تبلیغ مستقیم، خبر و رسانه، افکار، فرهنگ و زبان خود را به این ملل تزریق می‌نماید. سازوکار شکل-گیری این گفتمان در نظریه‌ی ترجمه‌ی فرهنگی سوزان بَسنت (2014)؛ نظریه‌پرداز فرهنگی ترجمه، انعکاس یافته است. در همین راستا، تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد فرهنگی با استفاده از نمونه‎گیری هدفمند به بررسی مصادیق تهاجم فرهنگی از طریق ترجمه در متون خبری چند سال اخیر صفحات، کانال‌های مجازی و خبرگزاری‌های داخلی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که حوزه-های مهم فرهنگی، فکری و گفتمانی متن مقصد به ‌خاطر عملکرد رسانه‌، در ابعاد برگردان واژگانی مورد هجمه قرار گرفته‌اند. در واقع، ارزیابی داده‌ها علاوه بر شناخت چگونگی تأثیر فضای گفتمانی رسانه در امر ترجمه، گوشه‌هایی از این گفتمان پسااستعماری را در ابعاد ترجمانی تبیین کرده است.

کلید واژگان: ترجمه، سوزان بَسنت، ترجمة فرهنگی، تهاجم فرهنگی، رسانه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation as Invasion: Rereading the Controversy between Translation and Culture

نویسندگان [English]

  • Roya Monsefi 1
  • Mehdi Tima 2
  • Reza Yalsharzeh 1
1 Department Translation Studies, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department Translation Studies Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the areas of dominance of the colonial powers over other countries is the linguistic dominance. In the field of postcolonial studies, translation is sometimes interpreted as an act of invasion in addition to its traditional definition. Conceived as an attack tool against the colonized, translation attacks the language, culture and identity of the colony in order to maintain the colonizers interests in those countries, and uses direct propaganda, news and media to inject the colonizer’s culture and language into these nations. The way this discourse is formed is reflected in Sussan Bassnett’s (2014) theory of cultural translation. In this regard, the current research, with a descriptive-analytical method and a cultural approach, has investigated the examples of aggressive translation in the news texts of the last few years on pages, virtual channels and domestic news agencies. The selection of the statistical population of this research was in line with the objectives and research problem and in a purposeful manner. The results of the research showed that the important cultural, intellectual and discursive areas of the target text have been attacked in terms of lexical translation due to the performance of the media. In fact, the evaluation of the data, in addition to understanding how the discursive space of the media affects translation, has explained some parts of this post-colonial discourse in terms of translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Sussan Bassnett
  • Cultural Translation
  • Invasion
  • Media
Aghagolzadeh., F & Davari, H. (2014). Globalization and the expansion of the English language; the necessities and requirements of using a critical approach in dealing with the English language in Iran. Journal of Culture Strategy, 7(25), 179-203.
Bassnett, S., & Trivedi, H. (1999). Post-colonial translation: Theory and practice. London: Routledge.
Borjian, M. (2013). English in Post-Revolutionary Iran. Bristol: Multilingual Matters.
Bassnett, S. (2014). Translation. NewYork: Routledge.
Coleman, H. (2010). English in Development. London: British Council.
Cheyfitz, E. (1991). The poetics of Imperialism: Translation and colonization from the Tempest to Tarzan. New York and Oxford: Oxford University Press.
Davari Ardakani, N. (2005). The position of wordage in the theory of language planning. Collection of articles of the second symposium on translation studies. Tehran: University Publication Center.
Davari Ardakani., N & Mughani, H. (2019). Different approaches to English as a global language. Journal of Pazand, 15(56-57), 49-64.
Dingwaney, A., & Maier, C. (1996). Between languages and cultures: Translation and cross-cultural texts. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
Devy, G. N. (1998). ‘Of Many Heroes’: An Indian Essay in Literary Historiography, Hyderabad: Orient Longman.
Esala, N. (2020). Translation as invasion in post-colonial northern Ghana. [Doctoral dissertation, University of KWAZULU-NATAL]. A digital library for UKZN scholarly research. https://researchspace.ukzn.ac.za/handle/10413/19690
Farokhi Pour, S. (2018). Investigating the decline of rhetorical structures and patterns in media translation and expressing strategies. Journal of Media Studies, 13(3), 79-88.
Graddol, D. (2010). English India Next. London: British Council.
Ghaseminasab., R & Askari, S. (2020). The hidden approach of politics and ideology in translating media vocabulary. Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 10(23), 61-89.
Heidari., F & Alizadeh, A. (2014). The role of translation strategy in preventing linguistic and cultural influence. Journal of Language and Translation Studies, 47(3), 97-112. 
Mousavi, S., & Heidari, Kh. (2012). Cultural invasion and dealing strategies. Journal of Zanjan disciplinary knowledge, 1391(4), 57-87.
Monsefi, R., & Charkhtab, M. (2018). Ideology in the translation of animated cartoon titles: Peculiarities and anomalies. The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances, 6(2), 117-128.
Motaghizadeh, I., & Naghi zade, S. (2017). Effect of ideological issues on quality of translation of Arabic news (A case study of Aljazeera’s media network translation into Fars news agency based on Julian House pattern). Journal of Linguistic Articles, 8(4), 149-173.
McCrum, R. (2010). Globish: How the English Language Became the World’s Language. New York, London: W. W. Norton & Company.
Nazemian, R., & Ghorbani, Z. (2016). A new reading regarding the contrast between media and standard language and its effect on translation. Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 6(15), 13-36.
Niranjana, T. (1992). History, Post – structuralism, and the Colonial Context: Sitting Translation. Berekley: California University Press.
Panahi, M. (2015). Cultural invasion, its tools, methods, and fields in Iran, International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Education, Educational Sciences and Psychology, Tehran, Iran, 1-19.
Parsaian, F. (2020). Engaging with English and Persian comparative literature in English classes as a foreign language: By adopting a reader response approach. Journal of Modern Research in English Language Studies, 7(4), 133-158.
Pennycook, A. (2007). Global Englishes and Transcultural Flows. London, New York: Routledge.
 
Phillipson, R. (2009). Linguistics imperialism Continued. New York & London: Routledge.
 
Rezvantalab., Z & Sadighi, N. (2019). Etude du rôle de l’idéologie selon le contexte linguistique dans la traduction des textes politiques à travers les médias francophones. French Language and Translaion Research, 2(1), 213-218.
Rundle, C. (2010). Translation in Fascist Italy: ‘The invasion of translations’. In C. Rundle & K. Sturge (Eds.), Translation under Fascism (pp. 15-50). Palgrave Macmillan.
 
Richards, C. (2008). Aftermath: Value and violence in contemporary South African art. Durham: Duke University Press.
Yifeng, S. (2011). Violence and translation discourse. Journal of Multilcultural Discources, 6(2), 159-175.
 
Channels, Virtual Pages and News Agencies
Five strange marriages! (December 31, 2018). Retrieved from
What is sologamy or marrying oneself? (n.d.). Retrieved from
Me and my white marriage (August 10, 2014). Retrieved from
 Party types (January 4, 2014). Retrieved from
Love Day # (February 19, 2021). Retrieved from
Pool Party (January 28, 2019). Retrieved from
The new way of holding a party (September 21, 2016). Retrieved from
 Mixed virtual party (February 24, 2014). Retrieved from
The introduction of the most famous festivals and carnivals in the world (December 12, 2020). Retrieved from
Unsaid stories about Satanism ceremonies in Iran (July 11, 2020). Retrieved from
 Color marriages; What is purple marriage? (February 26, 2020). Retrieved from
What is a green roof or "garden roof"? (August 10, 2020). Retrieved from
What is the secret of kneeling on one leg while making a marriage proposal? (March 2, 2017). Retrieved from
What is finger food? / Everything about finger food and its types (January 20, 2020). Retrieved from
Acquaintance with different types of marriage during human history (December 6, 2021). Retrieved from