دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 153-354