دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 153-354