دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 153-354 

علمی پژوهشی (نقش فرهنگ در آموزش زبان های خارجی)(تابستان1400)

بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

صفحه 296-310

10.22059/jflr.2021.324236.845

زینب صادقی سهل آباد